font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat little.png.txt

-:+*xYYYVVVYx*+~. .:*Y$##8%88888888###VY*~ :xV$##8888####8888####888#$=. :xV$##8888##$$$$$$$##88###8888$=- -*VV$##88#$Y*==*=**=*=*YV#####888$V= ~xV$##88#Y==*V$#%88888#8#$#88####8#$Vx. -xVV####Y*x$8888%%#####88%888%%8#####VYx. . -*YV$####V#%%8#8#%8#####88888##888###$$VY= . .*xVV$##8888%8#88#88##8##88#888##88###$VVY*= =*VVV$$#8##88#88##888#88##88#88######$$x*Yxx~ -x=VYVV$8###8##88##888#88#88###88######$VYV$V= =xYVVVV$#V$$$$#####888##8#88Y$#88#$$$V$##$###V+ xV$$####$YV$$$$YV$##%8##8888xx$##$$$$$#8%8####V~ .Y$$#8##8#$##$$$*YVYV$8######V=x$###$#88#%@##88#*. :$$##8##8888888V=x$VVV#$$$$#$Y~~*#8#Y#88#8@8#888#: Y$$##8##88%8V8#=:+Y####8#8##Yx+=Y8%#$#88##%%##8#8$~ -x$###8###%@$x8Vxx**Y##88888$xYV8@@@*-+88##8%##8##8V~ .x$###88##88VVYxV%%8$YY$88#8V**x####~ =8###8%##88#8$x. -.Y$#8888##88%= .V%%8%x~:x$$$*. :x**: .*88###8##88#8#=+ -:.V##8888###8#* ~xYx*- .-:~:. -~----Y88###8##8#88V~:- :+~$##88#88####V+-..~~-. . ...---=#%####8##8#8$V~.- .... +=~V##88#88###88#x+~--... . ...-+*#8###88#88#8Vx~. .~~~-..-:~ :x~V##888#88##8888$*:-... .. ..~*$%8###88888#8Y=~ ~:. .: -+ x:Y###88##88##888#Y+-. .+*=- .:x$#%8##888888##8*~ -+ +*+Vx -+~. -:xVV8888###8###888#$$Y*=+x$VVx+=*V##88#8%8#$8##88$~ ~+ +#x==- =. .~*~Y$###8###8##888%%%%$$VVVYVVY*xV8#$#$YY$####$$= .~ +~ :~ ~+ -~~==xV#888##888888$VVVYYYYYVYV#8V+...-:xVY*:~-- -. ~:+=- -~~. .-~~ ~xV$$VYY###$$####$YYVVYYYYYYYVYVV$$*~.... ..--. .--~--. ~=xYYYV$Y=+Y$$$$$VYYYYYYYVVVYYYYVYx*Y$$VYx*=+~-. . .+*YYYYYYV$V*:+xYYYYYYYYV$#####$VYYVVxx$$$$$$VY*=xxx~ .... -*YxYYYYYYYV$$Y*=xYYYYVV$#########$VY$VxY$VVYx++xYVVV=~--~-~~-..-.. .*YYYYVVYY$VVVVVVYYYVV$##############$V#VxYYx+~=YVVYYxx*=~~--......... +xYVYV8YY##$VVVVVVV$###################$VYYx**xVVVYYYYYx*- ~-..--.--.... .+xYYVYY$V##$$$$$V$$$$VVYx*==******xV$#####VVYV#$$$$VYYYYYx=::-:+~-... . .=xYYYVVV$$$V$$YYx*=+++:::::~~~~~~::::+*YV$###VYVVVV$#$xYYYYx=~::-~~~::~-.. -=*YYY$$VYYVYY*+:~~~------..........--~~~::=*YV$$VV#8$V$YYYVVYx+~-.=Y:~~~~-. .**YYYV##Vxx=:~.... ....--~:+*YVV$$$V$VVYYY*~ +*+--.... +*xYYY$##*:-. ..--~+xVVYV$VVYYY*: -~-~~--. =*YYVY#$:-~..-~- ..~=YYY$##$YYx*~--.. .. .~ -=YYVVY~=YVxxYYx: ... ... .-. .~*Y###VYYY=~. . .*V$$~.Y$$$$VY*:. ....... ..... .:=**:..--=##$$VY=- .*YY.:V##$$V:. .......... ...... -=xxxY**VY+=$#$x:. ~=+-V88####V: ...................... .+YVV$$$#$~xV+. . :+-*88+=V$x-............... .......... .-:x$$$$$#$=.~~ . -+:-:=..--................ .............*$####$####Y--- -. .+++~................... ............+$8#$x+=$88V-~. .~ +:+==+~--....---..... ...............~+:~-..:Y*--- .: -=:::=xV=+:~~--.. ........-...............--. .+. +~--~=Y~~-.. .... .....-......--~-. .:. -:..-~x~.. .... ...-~::+*+:- -- :-...+~... ... ..-~*::~-. ...-. +-...-:... ... ...~:::::::~-. .:-....=~.. ... ...-+ .---. ~-.. .=-.. .. ...~:- :. .:.... .. .....- -. .~ -- ... .. ...... . -- .:. .. .... . .. -. ~. ~+ .. ..... . -. .+. --.. -- .. -+ ~+.. . ~- . ~: .~.. ... - - =: ... ... - - .=~.. .. ..... .
3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"