font size: 12px ( --- / +++ )


 
100.26.179.196@honeybii.com ~
  $ cat thingo.png.txt


100.26.179.196@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"