font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat thingo.png.txt

-:+*xYYYVVVYx*+~. .:*Y$##8%8##8888####VY*~ :*V$###88##############88#$=. :xV$$#######$$$$$$$########888$=- -*VV$###8#$Y*+===**=*=*YV######8#$V= ~xVV###8#Y==*V$#%88888#8#$#88######VYx. -xVV$###Y**$8888%%######8%888%%######VYx. . -*YV$###$V#%%8#8#%8#####8##88##888###$$VY= . .*xVV$##8888%8#88#8###8###8##8####8###$VVY*= =*YVV$$#8##88##8##888#8###8##88######$$x*Yxx~ -x=VYYV$8######88##888##8##8###8#######$VYV$Y= . =xYVVVV$#V$$$$$####888##8#88Y$#88#$$$YV##$###V+ xV$$####$YV$$V$YV$##%8##8##8x*$$$$$$$$#8%8####V~ Y$$#8##8#V$#$$$=YVYV$8######V=x$###$#88#8@#####*. :$$##8##88#8888V=x$VVV#$$$$$$Y~~*#8#Y#88#8@8#8###: Y$$##8###8%8V8$=:+Y####8####Yx+=Y8%#$#88##%%####8$~ -x$###8###8@$x8Vxx**Y####888$xYV8@@@*-+88##8%#####8V~ .x$###8###88VVYxV%%8$YY$88#8V**x####~ +8####%##8##8$x. - Y$#8#88##88%+ .V%888x~:x$$$*. :x**: .*8####8##8##8#=+ -:.V##8##8###8#* ~xxx*. .-:~:. ------Y8####8##8##8V~:- :+-V##8##8#####V+-..~~-. . ...---=#%####8##8##$V~.- .... +=~V##88##8####8#x+~--... . ...-+*#8####8##8##Vx:. .~~~-..-:~ ~x~V###88#88###888$*:-... .. ..~=$%8###88#8##8Y=- ~:. : -+ x~Y###88##88###88#Y+-. .+*=- .:x$#88##888888##8*~ -+ +*+Vx -+~. -:xYV8888###8####88#$$Y*++x$VVx+=*V##88#8%8#$####8$~ ~+ +#x==- =. .~*~Y$###########88%%%%$$VVVYVVY*xV8#$#$Yx$####$$= .~ +~ :~ ~+ -~~==xV#88####88888VVVVYYYYYVYV#8V+...-:xVY*:~-. -. -:+=- -:~. .-~: ~xV$VVYY$#$$$####$YYYYYYYYYYYVYVV$$*~.. . ..--. --~--. ~=xYYYV$Y=+Y$$$$$VYYYYYYYVVVYYYYVYx*Y$$VYx*=:~-. . .+*YYYYYYV$V*:+xYYYYYYYYV$#####$VYYVYxx$$$$$$VY*=xxx~ .... -*YxYYYYYYYV$$Y*=xYYYYVV$#########$YYVVxYVVYYx++xYVVY=~--~-~~-..-.. .*YYYYVVYYVVVVVVVYYYYV$##############$V$VxYYx+~=YVVYYxx*=~~--......... +xYVYV8YY##$VVVVVVV$###################$VYYx*=xVVVYYYYYx*- ~-..--.--.... .+xYYVYY$V##$V$$$V$$$$VYYx*==******xV$#####VYYV#$$$VVYYYYYx=::-:+~-.. . .=xYYYVYV$$$VVVYYx*=+++:::::~~~~~~::::+*YV$##$VYYVVVV#$xYYYYx=~::--~~::~-.. -=*YYY$$VYYYYY*+:~~-------..........---~~::=*xV$$VV#8$V$YYYVYYx+~-.=Y:~~~~-. .*=YYYV##Vxx=:-... ...--~:+*YVVV$$V$YYYYY*~ +*+--.... +=xYYY$##*:-. ...-~+xVVYV$VVYYY*: -~-~~--. =*YYYY$$:-~..-~- ..~=YYY$$#$YYx*~--.. . .~ -=YYVVY~=YVx*YYx: ... ... .-. .~*Y$##VYYY=~. . .*V$$~.Y$$VVVY*:. ..... .... .:=**:..--=##$VVY=- .*YY.~V#$$$V:. ......... ...... -=xxxY**VY:=$#$x:. . ~=+-$88$###V: ............ ........ .+YVV$$$#$~xV:. . :=-*88+=V$*-............... .......... .-:x$$$$$$$+.~~ . -+:-:=..--................ ............*$####$####Y--- -. .+++~................... ............+$8#$x+=$88V-~. .~ +:+==+~--....---..... ..............~+:~...:Y*--- .+ -=:~:=xV=+:~~--.. ........-................-. +. =~.-~=Y~~-.. .... .....-......--~-. .:. -~..-~x~.. ... ...-~::+x+:. -- :....+~... ... ..-~*::~-. ...-. +-...-:... ... ...~:::::::~-. .:-. ..+~.. ... ..-= .---. ~-.. .+~.. .. ...~:- :. .:.... .. ....- -. -~ -- ... .. ...... . -- .+. .. .... . .. -. ~. ~+ .. ..... . -. .+. --.. -. .. -+ ~:.. . ~- . ~: .~.. ... - - =: ... ... - - .=~.. . ..... .
3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"