font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat thingo.png.txt


3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"