font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.230.76.196@honeybii.com ~
  $ cat __original_drawn_by_kirikirimai_kkm__e55de04a6be3bfae3f25ddd915e55de7.jpg.txt

-~+*xxxYYVVYx*+~. .:*YV##8%8#########$VY=~ :*V$$#####################V=. :xVV$#######$$$VV$$$##########$=. -*VV$#####$Y*++==**===*YV########$Y= ~xVV$###$x=+*V$#88#######$#88######VYx. -*YV$###Y**$888#88#######88#888#####$VY* . -*YVV##$$V#88####8#########88###8####$VVx= . .*xVVV#$88#88#####8##########8#######$VVVx*= =*YVVV$#8##88######8######8##########$Vx*Yxx~ -*=VYYVV8###########8##############$###$VxVVY= . +xYVVVVV#VV$$V$#####8#######Y$####$$$YV##$###V+ xVV$####$YV$$V$YV$##88######x*$$$$V$V$##%#$###V~ YV$######V$#$$V=xVYV$8$$#$##V=x$$$#$####8%#####*. :$$$#####8#8###V=x$VYV$$V$$$$Y~~*#8#Y#####%8$###$: Y$$######888V#$=:+Y#########Yx+=x8%$V#8###8%$####$~ -x$#######8%$*#Vxx**Y####88#$xYV8%%@=-+8###8%#####8V~ .x$#######88VVYxV%%8$YY$###8Y*=x####~ +8####%######$x. - Y$########8%+ .V8888*~:x$$$*. :x**: .*#####8#######++ -:.V$########8#= ~xxx*. .-:~:. .-----Y8####8#####8V~:- :+-V$##########V+-..~~-. . ....--=#8####8#####$V~.- .... +=~V###########8#x+~-.... . ...-:*#8####8#####Vx~. .~~~-..-:~ ~x-V###88######888$=:-.. . ..~=V8#####8#8###Y=- ~:. : -+ x~Y###88##########Y+-. .+*=- .:xV#88##88#8#####*~ -+ +*+Vx -+~. -:xYV##88###########$VY*++xVVYx+==V#$88##88$$#####$- ~+ +#x==- =. .~*~Y$############8%%%%$$YVVYYVY*xV##$$$Yx$####$$= .~ +~ :~ -+ -~~==xV#88######888VYVYYYYYYYYY#8V+...-:*VY*:~-. -. -:++- -~~. .-~~ ~xVVVVxY$$$$$$###VYYYYYYYYYYYYYVV$$=~. . ..--. --~--. -=xYYYV$Y=+xV$$$$VYYYYYYYVVVYYYYYYx*x$$YYx*+:~-. . .+*xYYYYYV$V*~+xYYYYYYYYV$$###$$YYYYYxx$$$$$$Vx*=*xx~ .... -*xxYYYYYYYV$$Y*=xYYYYYV$###$#####$YYVVxYVVYYx:+*YVVY=~--~-~~-..-.. .*YYYYYYYYVVYVVVVYYYYV$######$######$VV$YxYYx+~=YVVYYxx*=~~--......... +xYVYY#YY$#VVYVVVYV$$####$$###$#######$$YYYx*=xVVYYYYYYx*- ~-...-.--.... .+xYYVYY$V#$VVV$VVV$$$VYx**===**=**xY$####$VYYY$$$$VVYYYYYx=::-::~-.. . .=xYYYYYVV$$VVVYxx*=++:::::~~~~~~~~:::+*YV$##$VYYVVVV#$xYYYYx=~::--~~::~-.. -=*YYYV$VYYYYY*+:~~------...........---~~::+*xV$$VV$8$V$YYYYYYx+~-.+Y:~~~~-. .*=YYYV$#Vxx=:-... ...--~:+=YVVV$$Y$YYYYY*~ +=+--.... +=xYYY$#$*~.. ..-~+xYYYVVVVYYY*: -~-~~--. ==YYYY$V:-~..-~- ..~+YYYV$#VYY**~--.. . .~ -=YYVVY~+YV**YYx: .-. .~*Y$#$VYYY=~. . .=V$$~.Y$$VVVY*:. .... ... .~=*=:..--+$$VVVY=- .*Yx.~V$$$$V:. ....... ..... -=xxxx**VY:=$$$x:. . ~=+-V8#$###V: ............ ...... .+YYV$$$$V-xY:. . :=-*##++V$*- .............. ........ .-:x$$$$$$$+.~~ . -+:.:=..--................ ............*$$#$#$$###Y--- -. +++-................... ............+$##$x+=$88V-~. .~ +:+==:~-......--.... ..............~+:~...:Y*--- .: -=:~:+xV=+:~~--.. ........-................-. +. +~.-~=Y~--. .... ...........--~-. .:. -~...~x-.. ... ...-~::+*+:. .- :....+~.. ... ..-~*::~-. ...-. +-...-:... ... ...~:::::::~-. .:-. ..+~.. .. ..-= .---. ~-. .+-.. .. ...~:- :. .:... .. ....- -. -~ -- ... .. ...... . -. .:. .. .... . .. -. ~. ~: . ..... . -. +. --.. -. .. -+ ~:.. . ~. . ~: .~.. .. - - =: ... ... - - .=~.. . .... .
3.230.76.196@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"