font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.230.76.196@honeybii.com ~
  $ cat __iris_mysteria_drawn_by_yuu_yumezakura__75687429412304b354d9126d278d96d8.jpg.txt

.== += .+x*V. ~*xY. .+xx==V+ :*x*=Y: -~:::~~~--.. .--~::::~:xYx====YY~--. xx====xx +=:~~:+==*****=+:~-~~~~~----.-+Yx=======***Y: *x=====V~ ==--~==:~~:++++:::::---.....-+YY*========*xxY=~. .Y*====*Y~ -x--+=~.-:++:~-~~~~~~~---..-+YY*=====*xxYx+~.--~:+:~ . .xY**==*Y+x:-=*+=**=+:::::::~~----.-+YVx**xxYYYY*+:----.....-~+: .~-. :x$VYYY$#*Y$**++:::::::::::::::+xV$VYYYYV$Vx=:-...---~~~---..~=- +:. -=*x*===**xVYx*=+:+*xxx*=:+=*xxxYYx****========*==~....--:::~---+~ x: xY*+========*xxYxx$VYVV$$V$VY**==================xYx+.....~:++:~-+~ +x ~$VV$$$VYx*===+++++::::++=====**xxYYYx***======*YYYYV*.......-:++:+: :Y .-:VYx=+:~-----.................---~:+==**xYYxxxYV#$VYYV~--.......-:+x= Y= -~+++:~--....---------------................--:=*YV$VVYY$$VV~~~--........~x*. .x*. .~:+:~--....----......................................-~=xYVVVVY~~~~~--........:=. :Y=- ~::~--......................................................-:xY*+~-~~~~~--.......-+- .*$Y+- --~~-......--.....................................................-+YY=~-~~~~~-........+~ .=V$Y*+~-.-::------~~::~~-...........................................-............+Vx=:~~~~~~-.......+- -:*xVVYYx***==++:~~-...............................................--............-:*=~~~~~~-......-=. :=:~:::~~--......................................................-~-.............+x=~~~~~-......~= ~=:..................................................................~-.............-*x:~~~~-......+: .=+. ..................................................................~~..............+Y=~~~~~.....-=. :*- .. .................. ............. .................... ....-~..............:x*~~~~-.....~= .*+ .. ...... -:- .~-:- .............. ~~............-~~*x:~~~-.....=~ ~x- . -##+.~x~+- . .~~ .........-~~+~*x:~:~-....-= +*..- .. .V@%*-$x~+- .:-........-~~*=~~**~::~-....+: == -~. .- .. Y@@%xY%=~+. .. ... -+.......--:*=~~~:Y=~::~..-.-*. *= ~:. ~. -. .Y8##VY8#:~+. .~. .... :~ ....-~+*~-~~~~+Y::::-.--.:+ *=.:+. -: .~ .*:~-~~:+*~:+ ~+. ......-=....-:+:..-~~~~~x*:::~-----=- =*.~=. :~ ~~ . ~=- .---+=-+~ .=- .............+:..~:~-...-~~~:~+V::::~----~= :Y-~=- .=. .:- ... .:+. .---=:-=- .. :+...............~=-.-......~~~:x:+Y=::::-----=~ -V~-=~ ~= .-=. .-. .=~ .--~*-~=... -*-..............-=:.......-~~~**:**=::::~----~= Y+-:= ++ .-*. ...--. .~=. .--++-+: ...=~..............-+=-......~~~=Y::x=*:::::-----+: +x--*- .=: ..~Y. ...---...+: ..--~:++x++Y~...++-.............-:*~.....-~~=V+:+Y+*:::::~-----=. .V:-+= ..*~ . ..+$- .-.--:~ .~*::++++::::++**+Yx:~~+=-...-.........-~x:-...-~~=V+::x*+x::::::-----:+ **--x- . .-x~ .-...*#- .----~=.-:x+-.. --~=~=*~..:*~-.-~-........-~*+~...~~=V+::+V+=x::::::~-----=~ .V::~*. .. .--x: ..:.--Y$~ .....-----*~.-:+ .--+:=++..:Y~~.-~~........-~*+~-.~:*Y+:::xx:=x:::::::-----~= =x=-++ . .. .--*=~::+=x+++Vx+.....-..-----+x..~=. --~:*:+~.:$:~-~~~-.......-~*=~--:xY+:::=V+:x*:::::::~-----:+ Y*= *~ ..~- . .--~*x~-.-:*--~x:x.....-.--~~~:x+.-=~ ---:x-~+.+Y=~~~::-......--~*=:~+Yx:::::Y*::Y=::::::+:------=- ~VY. x-..-~-.......---:Y-..-+x~-~*-x:.-~-~-~~~~:*=~-+: .-.~* -+-==*:::::~-....-~-:*=:*x=:::::xY::+Y+:::++++:------~* *#: .x...-:-......----+8:---=*+-~*-+x-~=~~~~~~~*+=~++ .--- .- +~ .+:=:x::::::-....-:~:x=++::::::=$+::xx::+++++++~------:+ $V .x..-~+-...-..----*#x~--*==:~*--*=~*~~~~~~=*:=:+. .-~-. .-~::+==Y:~~=x~~Y::::::~-----:::Y=:::::::+$*::+V=:++++++++:-------=~ -8: .x..-~+~...~.-~~~-xxx+~~*=~*:*--~*=*=~~::+x~+=+. --. .~=Y$#8%%%%%%%%%88V:~Y+::::::~---~::+Y+::::::+$Y+::*Y:+++++++++:-------~*. :$ .x-.~~+:..-~--~~~~x=~x:~*=-:=*-.-~=*Y+:::*+-*+. -+V%8#$Y8@@@@@@@@@@%%8VV+:::::::---:::+V=+::::+$V+::+V=:++++++++++~-------:= =* x~.~~++..~~-~~~~~x:-:=:+*.~+x+ .--:*Y=::*-~=. -xV=~--:8888######88Y8@%*::::::+~--:+:**+Y+::=#$+:++Yx:+++++++++++~--------+: x+ *+-::+=.-~:~~~~~~*:--~++x~:-:=. .--~+*=+: -~ .~ ..~:-:YxVV***xVx=@%Y+++++++:-~++:Y+ =x+x#V+:+:xY+++++++++++++:---------=- x: ~*-:::*--::::::::x: -=V888888#V*~...--~:. ..~:+V%*::+=Y*$V++++++++:-~+++Y*.:VY$x+++:*V++++++++++++++:---------~= =+ x~:::*:-::::::::*+~$%8$%@@@%%@@8* .-. **+:~~*:--~~=+~x+++++++++~:+:**=:+$Y*++++*V=:+++++++++++++:-----::---:= + .= :*:::+*~::::::::==x@Y~~$Yx$$$$$##- .*=~-~~~~~-~~.-x+=+++++++:+++Y:=~xY+:+++*Y=:++++++++++++++:-----:Y:---++ $* -. *=:::x+::::::::+x=#x +=V8x*V* ........ .~~------....+x+*++++++++++=x+::Y+++++xY++++++++++++++++++~-----**:---=~ =8~ -x+:+=*+::::::::Y=~x~ ::+:+Y=~=Y. ...........-~~~--~--~~..:-*=x=+++=++++++x=::Y+++:=Yx+++++++++++++++++++~-----:Y:+~--=~ .#Y -~- ~*:+=~*::+::++:*8*.- +Y+~-~~--*.. ............~+=+::+:~-::-.-~~Yx*+++==+++++**~*x++++*Y*++++++++++++++++++++:------*x-::--=- *%: *V$$V*:. -~ :=+x +*:++++x=+YY*... ~*=~~~-::...................~==:--~:-..--..-..*Vx+++==++++++V**=+++=Yx+:+++++++++++++++++++++~-----~V= ~+~-=- .8V -~=*xx: +VxV ~+x~ ==:++:=Y*x**+....-----.........-...........-:~....-..........:$=*+:+*++++++xx+++++xY=++++++++++++++++++++++++:~-----:$+ .++~=~ *%+ =*Y*- +Y~#- -=* ==++++x*xV=*-.--...--~:--~....-............................~x+~*++*++++++=Y++*=*$x+++++++++++++++++++++++++++:------=V~ -+==~ .#$ -~Y* -.~ +: +*+::**=VV*=::-.~::*+--~-....... .................. -+~-+*+*=++++++Y==Yx*:V*:+++++++++++++++++++++++++++:------xx~ -=x= =%= =$~. ~- -==++x*:*VV+-:=:-~~......... .--..==**+++++:*YV#x: :Y:+=++++++++++++++++++++++++++:-----~x=- -*x~ .##. *#8==~ ~+=+Yxx==*~:-.......... .. -***++++++=#%#+ x=+*=:+++++++++++++++++++++++++~-----+x:- .:=+- +%* :x= =x=+- x* -=+=x*::**......... +xx+++++++$%x. :Y++Y++++++++++++++++++++++++++:~-----==~- ~++:-. V8- ~V~:+- Y8- :=:::=+::x*. .+- -xY+++++++Y$: x=:*Y++++++++++++++++++++++++++:------*+~- .-.. -$= +8*. ~%* =+::::::::xx- .~ .~=: .*V=++++++=Y~ ~Y++xx++++++++++++++++++++++++++:-----~x:~~ =Y=x*. V#. =+=Y:::::::*Y=- -- ~- .:x#8=+++++++x:::++:. **:+Y*++++++++++++++++++++++++++:-----:x~~: :. :%= +=xx*~~~:::::*x*+~. -~+**V%*~++++++Y8V*:~.~* .Y=:+Y*+++++++++++++++++++++:++++~-----:x-~+. V#. ~x+ x+~~~~~~~~:=xxY=+~. .~+++:~--=Y-:+++++=#Y+. ~: :Y++=V=:+++++++++++++++++++::+++:~-----+*--+~ ~8Y**: .Y- .x+~~~~~~~~:=*x+-:===:-. -+x*=:~--~~~*:-:+++++*- +. *x++=V=:+++++++++++++++++++::+++:------=*--++ ~=::YY: +- .*=~~~~~~~~:xx* .~:+++:-.. .-+x$$x+~-~++Yx:=*--:++++=: + x*::=V=:++++++++++++++++++:~:+++:------=*-.~=- .--. ~+. . :*+~~~~~~~:Y* .~+Y===$8%#*:---++:-+#~+:.-:::++* .+= .Y=++*V=:++++++++++++++++++:~:+::~------=*-.-+: .:---+- :==:~~~~~x= ==:-~x8*~---~=+.-=.Y$x~--:::=*+ :*x=:-~- -x++:*V=:++++++++++++++++++:-::::~-----.=Y~..:=- +. .=- .. .:*x++:~x+~:~~--.. .:*:#=.=$----~*:-~:xx-#8~.-:::=Y~ ~=x*+~~..-+:::*+~-. ~*++:*V=:++++++++++++++++++:-~:::-----..+V+..-++. ..=+ -:*~ -::~-~~:~-. ~+=:~--:+:x+~::+=*xVxYx-Y@%**x---+Yxx$8%%%++%*.-::::Vxxx+::~-. ~~~*x+:~:::*x++:=V*:+++++++++++++++++:~-~:::----...+$Y~..~=: ::~-~*. *+~x+- -:+:- ..-~++xx- ..----=x~~:+++=*+=x+=V@%8Vx::*8%%@@@@@@8~Y8+.~:::=$:~+:-. -:- .-:::~..-:=**+=V*+++++++++++++++++::~-~::~--.....~$#=...:=~ .~x. *=+*~-~+Y*+~--~~~~------~+***++==++*:+=:-. +Vx=-*%%8##$$#8%@@%%%88#Y~$$~-~:::xY+-. -~-.... -+: .:***Yx++++++++++++++++:::~-~::~-......-Y#Y:..-+=- +-.=- **+-~+==::::~-. -===+~:: .. -Y$=~-~=#%@@@@@%%%$*=:~---~=:YV*~::::x*- -~~--::++~-~::-:: ~*xYY+++++++++++++++::::~--::-.......-=Yx*:..-==- :x- ~+ .=~-:*=:++~. ..... -=*+- +YxY$8%%%@@@@@@@8x-.......-+x=*:+Y*===YY=+x*+==+::++:-..--:=- ~*xY=:++++++++++++:::::~--::-........:=:+=:-.-==~ .~:--=..=~.-==~=++~. ............. .:**:-..+xY:*%@@@@@@@@@@@@8*~~--......-~:::+++++++==++++:~+:~. .-:=+:+=x~ .~:x$x++++++++++++::::::~--~~-........~=~.~++-.-+=~ -.-....-x=-~*=-:Y~- -~~~::::++++==*****=:- -+==+V@@V~+#%@@@@@@@8V=~ .--- -= -+=+- .-~=x. -~~-~**YY=:+++++++++:::::::~--~~-........-++ .:+:--:=+- =*+~~~::::~+=+~==+*.~===**=+++::::~~:::::++=====+~. .-:=V#%#+:V%%%%#Y+- .......... ~+ .~x:. .-----=:~:- :+~x+x$*++++++++++:::::::~-.--..........~=~ -:+:~:++:. ...... =V==YV===+~---.............-------~~:=xx=~. .~::=**=*x*+~. ................... +:-=Y* .-~+=~:V=~..~*+ *=:x#V=:+++++++::::::::~-..............++. .~:::+=+:- -Y$*+*+:-... ..------~:*YVx:. -. ..---------------......... ~+::*. -~+V===x+..-+*~ +x::=#8x+:++++++::::::::~-..............~=: -~:+=**=: -*$V=~-. .------~:*VVx=::~-~~:++++++++++++:::::::++~-....... .-*~.=x+-**+*~---++. ~Y++:=$8$*+:+++++::::::::~-...............:=~ .-~:= ~+*+- .-------~+Y88#Y*+:~--.... .......---~:+=:~...... .=+::- +*----~:~ -Y+++++YVxY*+:+++:::::::::~-................:+. -:+~. .------~:+:-. ..-:==+~-.... -Y~-:++. .Y++++++*x++x*+::+:::::::::~-................-+:. ~+:- .---~+:- .-:===~...-. **=+- .x~:++++:=x=-:**+::::::::::::-.............. ..~+~ ~=:. -~+:. .-:x*~.-=: ~V~ x. ~++++++*x~ ~**=+::::::::::-............. .~+- -=+. :+- .-+x=-.== ..x: * ~==++:=x=. -+**+:::::::::~............. ..:+- :*- ....... .+~ .:=:-+x. =-.+* * ~==+++*x: :=*=::::::::~-............ .-++. +=.....~~~....... ~+. -:=:+Y- +=.*+ = -+*=++**- .:=*=+:::::~-............. .-+: +=.....++---....... :+ ... ... .-:=*V~ .x*V=~-.. + .:==+=*+. -+**=+::::-............. .~+: ~x......:...--...... +: ............. --~+YV- ..~$*Y====+++++:::*~ -+*===~ -+**=:::~-............. .~ x~.....-...--.-..... ++ ......-::~-...... .---~VY......=*xVxx=::~-~:++::= .:=**+- -+=*=:~-.............. ~x .......----....... ~= .....-:--~~....... .----~x+.....-x+Y**+~:::::=+*x- -=*x+. -+=*+~-................ =+ ................ .x. .................. .-----~Y~....-Y~Y*=- --=Y .:xV*- -+**:-................ *: ........... ++ .................. -------*x....** =Y+- ..:Y :V#x~ :YV=~-............. =+ .... x- ................. .-------+V-..=x- .Y=- ..~V :V$x: +VY*+~........... ~x -x .............. .--------:$-.=x~-. +x~ ..-V. :xYx+. .=x=*=:-........ x: :x ........ .---------+V-**~--- .YV*+:~--~:-*: .+***=~ ~*++=*=~...... ~Y- .:Y. .-----------xVx=-----. :#**xx**xx=== -==+**+. -*+::+**:-... +x-. .--~V:-. ...-----------:#$:-------..x:.--~~~=$~ ~=++=*=- .x=:::+**+-. -:+x~-.. .-----**----.. ........---------Y%=--------- ~= -V .==:+=*=- .x=:::::=x= ==+x~---.... ..-------:V:--------... ..............-------*8x----------. =: .V. =*+:+=*=. .x=::::::= =x+=:-............ .....-----------=Y~------------......... .........................-----*V:------------ .*. .V- +x++:+=x: -Y+:::::: :Y+~::-............................---------------*x~----------------.....................................-----xx~-------------- ~= V~ +x+++:+*= :Y:::::: -:~**--:~-..........................----------------=x~---------------....................................----:V#~---------------. =: Y+ =x+++++** *x::::: -*+:=~ .-~~~--.......................---~::~--------+x+---------------.................................---.~*$@$~----------------..*- x= x*++++:** .Y+:::: ~+:~~ .-~:++:~--..........----~~:++++:~----------~=*+~---------------..........................-------=x=:#$------------------.-*. =* -V++++++x+ =x:::: .. .x88$VYxx**=++++====++::~----------------:*x=:-------------------------------------------~=x=~--xV------------------- := +Y =x++++++Y .V+::: =%@@@@@@@Y~~~~~~-------------------------~=*x*:~------------------------------------~+*x=~----=V-------------------- +: :V .V=+++++Y~ x*:++ +8@@@@@@V----------------------------------:=**=+:~-----------------------------~+**=:~------+Y---------------------.=~-V *x:+++:x+ +x:++ :8@@@@@V-------------------------------------~~:++++::~~~-----------------~:+=**+:~---------+Y---------------------.-*~V. ~V++++:*+ ~Y+++ ~#8%@@V-------------------------------------------~~~:::+:::~~~~~::::++===+:~~-------------xV----------------------.:*V. .V++++:*: ~V+++ ~$V8@$~-------------------------------------------------------~~~~~~~--------------------:VV~-----------------------Y$. V=++++x- ~Y+++ ~V=*$~--------------. ..----------------------------------------------------------------Y*Y:-----------------------Y# V=++++* :Y:++ :V~Y+-----------.. ..-------------------------------------...-.-----------------+8~*=-----------------------*8- .$=+++*~ **:++ :VY*---------. ..---------------------------.................----------~##-VV-----------------------~$~ -$+++== V=+++ ~#V-----.. ..---------------------.......................-------Y@VY=*=--------------........-V~ :V+++=. +Y++++ :$:--. ..----------------...........................---=%@8* .Y~----------...........-V. xx:+=. Y=++++ **-- ...---------...............................:8@@x ~x~-------.............:V -V++=- =x+++++ -Y~- ....---..............................~#@%x :x------..............*x Yx+=- :Y++++++ x+- ..............................-V%V: :*~---..............~#+ *Y=*- ~Y=++++++ -x~. .~ ............x#+ ~*~................Y#. =Vx=. ~Y=++++++: ==- +. ..........+#* -*:............ +8+ .*Vx: :Y=++++:+=* .x~- ~+ .........-Y** ++-....... .+x+ :VV=. =x+++++=*x=~ :*-- .+: ........:+-x~ ~=~.... -+=: :Y$*- ~x*+:+=**=~. =+-- -=: ........--.:Y. .+:...~+*=~ .~+**: .=x=+==*+~. *:-- .-+:. ..........=x :=**=~. .-~:::- .+x*==+:- .*~--. --::- ......---x= .. ..-----. .=Yx=:-. -*~--. .--~~~ ..-----~Y: -=Yx:- ~=----. ---~+ .-----:V- .+=:. :x-----.. ---+- .----*x . +Y:----. .. .---V: =$:-----. .--+*
3.230.76.196@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"