font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat __original_drawn_by_kirikirimai_kkm__e55de04a6be3bfae3f25ddd915e55de7.jpg.txt

.~+*YVVV$$$Vx=~. .:xV#88%%88888888#$Y=- .=V$#88888#####88888888#*- +Y$#888#VY*xxxxxxYV#888888$*. .=V$#88$xxx$#%8888888#%%8888#Vx- .+V$#88VY#%%88%888888%%8%%8888$Vx. :Y$$#8888%8888%8888888%888888#$$Y= -xV$$#8%8%88888888888888888888#VxYx+ **VVV$8#8888888%%88888#8888####$V$$Y- .VV$####V$#$$#88%%88888Y#88##$$#%888#x. ~$$#888#$###Vx$$#%88888xx#####88%@#88#+ *##888888888xx$VV##$###x~*8%$#888@8888V- .$#88888%%$8V++x888888#Yxx$@%Y$%88%%8888Y. -V#88888%8Y#V$#VV$8888#xY#@@#.:8888%88888x .-V8888888%V-:8@%8==V##Y--YYY: =8888%88888x: :~$8888888%Y. =Yx=. .~::. .~~--Y%888888888+:. .=:#88888888#x~---.. ....--+#%88888888$=.. ------ .*:#88%888888%#x:-... .-:*88888%8888x+ ~~. - .:. *+$88%%8888888$=~. -++- .~*V8%88%88888#+. :~ :=xV- :~ .:YY8%%888888888#$Y*=Y$Vx==Y#8%88%8#8888Y. ~~ =x~:. +. .~:+Y$#88888888@%8#$VVVVVYV#$xxx*Y##$Yx~ ~~- ~~.- .~~ +*YYV$88##888#$VVVYYYVVV$#$+. .~:~. ..-~:. .----- -=YVV$$**V$##$VYYVVVVVVVVVVYY$Vx*=:~-. . +xYYYVV$$*+*YVYYYVV$##8##VVVVxV##$$Vx*xYx. ..-... *YYYVVVVV$$VxYYVV$##8##8#88$V$$YVVY*+*VVVY=:~~~~-.... +YVY$$Y$#VVV$VV$##8888##88888##$VYY=+YVVVYYY*~-~.....-.. +YYVV$$$#$$$$$$$$$VYx*xxxxxY$#88#$VY$##$$VVYYx=:~~:~...... +YVVVVV$$$$Yx*=++:::~~~~~~~~:+=xV$##$V$$$$#YYYVY=::~:::::-. =xVV$#VYYx*:~--...............--~~:=*Y$$$8#$$VVVV*~..*=~---. +*YVV#8Y+~.. ...-~:*YVVV$VVYY*. -::~-.. =xVVV#*~~.-~- ... .. ..~*VY$##VYx+--......- -xV$$+=VVxYVx- .......... -~. .:x##$VVx:.. -x#x.x##$$*:. .............. .+xx*::=:Y##$*~. ~*:+88#8#x. .................. .-*YV$$#$:VY:. :+:##+x$x-..................... .-:Y$####Y-:- . -+~~:..-............. ..........~$88#$$88#~-. .- +++:--............ ...........=VY=~~Y8x~- ~ :+:+=x=:~~--... .......-..........-~--. :. -+--:Y+~-... ... ........------~~. ~. :-.-+:.. .... ...~:+*+~. ..- ~~..-:... ... ..-=+::----.. ~~...+-.. .. ...:-.-~~-. ~.. .+~.. .. ...-:- -- .~... .. ........ ~. -- ... .... ..... . ~ .+. ... .... . .. - -: . .~... .. -. . :- . .:-.. .. - .. .=. . ... .... . . .=-. .. .... .
3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"