font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat __original_drawn_by_kirikirimai_kkm__e55de04a6be3bfae3f25ddd915e55de7.jpg.txt

-~:+=***xxYYYx*+:-. -:=xV$#8%%8###########$Vx=:- -+xV$$#####88##################V=- .:xV$$$#####8######################8#Y: .:YVVV$################################8#Y: :xVVV$#########$Y**=++=++=**xV#############$Y: .+YVVV#######$Y=:::+xYYV$YYxY***xx$##########$VVx. ..=YVV$######Y=::=V#88%%88888888%%8##888########$YYY- .. =xYV$#####V=:*$88888#%8#########8%8#88%%########$YxY. . =xYVV$####Y*V#%%8##8#8%###########8%####888######$VYxx. . +*YVVV$##$##8#8%8##8##88############88#####88####$VVVY** . :x*VVVV$#$%8###%8###8##88#########8###88######8##$VVVVY=*= . .Y*YVVVV$$#%###88####8###88########8####8#########$$Y=*Yx*x: . **=VVYVVVV88###88###8####888#######8####8####$#####$V**YVVx* . .Y==VYYYVV$8#########8####88####8###8$####8###$$#$$$$$VV$$$Vx: . +YxVVVVVVV$#VVV$$VV$$#####888###8###8Vx###8##$$$VYYV#8#$####$x~ xVV$$######$xVV$$V$$YY$$###%8###8###8$=Y##$#$V$$VV$##%8#$####$*. . Y$V$$8####8$VV$#$V$$**VVV$$8%#########=+Y$$$$$$$##8##8%%$#####$~. . .V$$$$8####8#$####$#V==VYxYYV8$V$$$$$#8x==V###8#V##8###%@8$#####x.. +$V$##8####88#888888Y=*V$VVVV$#V$$$$#V#:--:x##8V*##8###8@%$######+ . .$$V###8#####88%#V88V=:+=$8###########x$=::+x8%8##888####%@$#####8#: :V$$###8#####8%%V*##=:::+=V88###8888#$x**V#%@@@#:+*#%####8@#######8#~ .-YV$8###8####8@#*Y8#$$#$Vx*Y#####888#V*$$x8%8%@$ .$%#####%########8V: -.VV#8###8####8%V$$x==Y@%%%8Vxx$8###88Y=*:V###$#= +#######%8########xY- ~ -$$#####8####88%8~ +#%%%8%#+~:x#8$$8+. *Vx*x= -+#######8########8V+* .= :$$#####8#####88#~ .x$$$VV* .~+x=*+. ~::~----=88#####8#########*~+: :* =$$##8###8######V*- ~===+- . --. ...-----~V88#####8#########*~.+ =* =$$##8###8######8V=~-...--... .......~x$%8#####8#######$Vx~ ~ **.+$###8####8######8#Y:~~--..... .. ....-:**$%######8#######$*x~.- .~:::::::- =Y-+$####88########8888#V*+:-.... ..-~~:Y88######8##8####$+*- :+:- .:=- ~V~~$####88###8#####88#8$=:~-... .--. -:x$8%######88##8####V~= .*~ ~= .*~ x*-$$####%8###8######8##$*:-. .+xx*- .~*V###%8###888#8#######x~. *- ~x+~+8* .=::- .=~VVx###888#$#8###########$Vx=+:~:YV$YVY::+*x##$#%8#$#8%#$$########~. .x :*#%#*+~ ~=. :+V~x8888#88#$#######8888%%@@%#$$VV#YYVVVY=xxV#88##8%#VV$##$####8* *- +#+.~:: ++ - =+ =YY$$$#############8%%#8#V$VYYVYYYVYYxYY##$YYYx*+=Y$####$xxx~ ==-.. -*- +- .x. +-~=++*V$8%%8######88888$YYVVYYYYYYYYVYY#%#V= .-~+xVx=:--... -~. --~+*=. :+~. .:=. .=Y$$$$VYx$#$$$$$$###8#$YYYYVYYYYYYYYYYVYY$$##Y+. .. .-..--. -::::::::~- .:xYYYYY$VY*+x$$$$$$$$$VYxYYYYYYYYYYYYYYYYVYxxxY$$Vx=+:~.. ..-~. :=xYYYYYYY$VY=-+YVV$$$VYxYYYYYYYYV$$$VVYYYYYVYx*=x$$$$$$$$VYx*+~~-. -=*xYYYYYYYYY$$Yx:-+xYYYYYYYYYYYV$########VYYYYVYY*V$$$$$$VVVx=+=xYYV+ ..----. . ~*YxYYYYYYYYYYY$$VYx+:*xYYYYYYV$$############VYYY$VY*V$VVYYYx:~=xYVVVVx~-..---~::--.--... ~*YYxYYYYYYYYYVVV$$VVYYYYYYYYV$################$VYV#VY*YYYYY=-:xYYVVYY*==+::::~-........... .*xYVYYY$VYxY$#VYYYYYVVYYYYV$#####################$VVVYYxYx=~.+YYVVYYYYYYY**-.--~-..........-- .=xYYVYYV%$xV##$$VYV$$VYYV$##########################$VYYYxx*xYYVVVYYYYYYYYx*: .+-....--.-~-...-- .=xYYYVYYY$$Y##$$VV$$VVV$$###$$VYYx*=***xx**xxYV$#######$VYYYV#$##$VVYYYYYYYY*=~+:.~+++~-... . -=*YYYYYVYYVV$$VYV$$VVVVYx**==++:::::::::::::::::=xV$######$YYYVVYYV$$#VYYYYYxxx==~~+:.. ..-...... ~**YYYYYVVV$VVVVV$VYx*=+::::::::~~~~~~~~~~~~~~~::::::+*xV$####VYYV$$$VV##YxYYYYVYY+~:~-~+=++++++:-. ~*=YYYYY$$VVxxYYYY*+:~~~~-----......... ....--~~~:::+=xYV##VYV#88$YVVYYYYVYYY=+~--.~$=~---~:~.. -x+xYYYY$##$xxYx*+~-.... ...--~~~::+*$#VVV$#$Y$VYVYYYYx*~ :**:-... .. x=*YYYYV###$x*:-. ..--~::=YVVVYVVV$YYYYYYx= -+~~+:~--. -x+xYYYYV##$=- ..-~:=YVVxY$V$$VYYY*x= .~--....--.. . -x=YYYVYV#V~.-:. .-~~. ..-:xVYxV$##$VYYx**:-~.. .: =*YYYVVVx-:xYV*=xYYx*~ .. . .-+YxV###$VYYYx=:-. .. :xYVV$Y..V$$VVVVVVVY=. ..... .... -+=+- ~x###$VYYYY*~. ~x###: .*$$$$VVVx=~. ........ ..... ~=***xx+-.:+~.*#$V$$VY=- :*YV-.+$#$$$$$Y- ........... ....... -=*xxxxYxx$$$*.x$##V*~ . .++=.:#8#######$=. ............... ......... .~*YYVV$$$$$#+-$$x~. .. .**.:#%8#=Y#88#x. ................. .......... .-x$$$$$$$$$Y~ =+. .. ~+:.:V8x..:*x:..................... ............. .-+xV$$$$$$$$#$+. -~ - ~+=~.-+~......................... ............... :$#######$######+.~- : .=:=:-.......................... ................-Y888##V*:x#888#=.:. :- =::+=+~-.................... ..................-*VY*+-..-+#8$+.-- :: ~=:::=**=+:-----------... ..........-...................:+-.-- ~= *::~::+=#V==++:~--... ........ .--....................--. -= :=~.-~:+$=~~-.. .... .................-:-. -= =-...-~Y=--.. .... ...---~~~~~:*+::. -: :~.....+*-... .... .-~~:+=Y::~. .~- -+.....-=-... ... ....-:x:::~-. .-~~ -=--....::.... ... ....-+++::::~~~~~~-. ~+~-....-=-... ... ....~+ .~::+++:- :--. ..-*:... ... ...-=+ +... .-*-.... ... ...-~~+- :~ -= .... .. .....-. ~. =. -~ .... .. ....... .. .: :. ... .. ....... -. -: ~+ ... ..... . .. -- -~ .*- .. ...... . -~ := --... -~ .- .*- :~... . -: - -* ~=-.. .. -: - := .:-.. ... -~ ~ =+ ... ... -- -. .x:.. ... ..... - .. .x-... ..... -
3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"