font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat ewtf.jpg.txt

.-~::+::~-.. .~+*YV$$##8888##$$Vx=~ -=Y$##8888888888####88888$x:. :x#8%88888##88888888######8888$*- :x#888#$##888888888888888888888888$+ .*V#888###88888888888#######88##88888$*. ...:Y#8888888%888###888888###########88888$x- .-- :Y###$$#8####888#8########888#$$$###$$###8888$*=V#$= :$%8$#$#######8###############V$$YY$V$VV##$$#8V:$####~ .Y#8$YV#$$V$VV###$VVVV$$VVxYYVVYx$V*YVVVY$#VV##V~$8###x :V#8VYV#V$$$xV$$#YxVY*VVVVYxVV$$VV#V$####V8##888x=88##$. +V8%$Y##$##VV#8##$V#$V$$$8#$####8##8#8##8##8888%V:$88##~ +#88VY8$#8##8%%88##8####$##Y####8888#88#88#8888%$:*$888~ +#8#YV8$88#888#888#88##8V*8Y*V##88888#888888888%#~=x#8#~ +$##xV%$8##8%VV8%8##88#8V+$8YxV888888#888888%88%#~=*V##~ :V##xV%#8##%%$$%%88#888%Y+xY$++*Y$888#888888%8%%8~~xx#V~ -V##xV%#888$8==$8888888%Y..~++..~:*V88888888%%%%%*-+x$Y~ .Y#8YV8888%xY:-=#Y88888%Y..~::-----:Y8888888%%8#Vx=x$#Y: *#8V$#%888x==*xY**88888$-.~+Y$#$Vx+Y88#8888$x*=:~=*88Y+ =#8V##%%8%xV%Y##V+*$V#88=.~YxxVYY$$#88#888#====x$=+V8Y= =#8##88@%%x*#=+Yx*:+++=x+.-- .:~:++$$$####8x=+x#8VY$8Y* =$8%8%88@@#==+.~::~.:~-.......----*V=####8$===+++=*YY*x:- =$#8%%%#8@@V~-----..=~-.........-+x+=####8V++++++::~----~~-. =$#88#$VV8@%=------.~~.........-:+:~*####8V===+:-~~----....-- =$##xx*xYV#%8+------.-....-..------=#8###8V*=:~~-:----......- *$#*=*=*YVY#%8*~--------~:+~-----~x#8%88#%V=~~~~~~--.......... ..-..... .. =#Y+===+=VVY$%%#x+:~----~~----~:*V$V$%888%Y:~::-:-.... ...-.- .-..-~::=x=-. ....----. =$*===+++xYV$#888VYxx=:~~-~~:=xYV$VYV8888%V~.-~~~..........-.-: .---.......-:YV+ ..---. *$===++++*xYV8#888Y*YV$Vx*xYYVYV$VxYY#888%V-..-:~-.........---$=~~-.............+Vx- ..-. .x$+==+++=*xxx8$$88$*=x*YY*xx=*YVx*Yx*#888%$-.-~:~-.........---$#*- ..........--.-xV- .... -Y$:==+++=*xxx#VV888Y====xx==*==x***=+$888%8:.~:::-.........--.V##V+. ..-~::::++:::Y=~.. ......-~- ~V#+:=++::=*xY#YV%88V*+++=xxx*x*===+~~$$#88%x-:::+-.........--.*Y$##x~...~++++++++++*+=:~-.............~:- +$#=~=+++++*Y##Y$%88V*==++=====+++:-.=#*V#88#Y+::+-.........--.=*x$8#$*-.-++++++++++*Y*++:~..............~:- .*$#*~+++++=*Y8$V#%8Vx====+++++++:~-.-V$**V####$=++-........---.+*=x$888V:~++========*Vx+++:~--............-~:. ~x##*-+=+++*V#8$##Y*++::::::+++::~--.*#x++=Y$$$$$Y=-........---.+*+*x#888#x+=========VYx==+++:~-.............-:: +x#8x~==+++*$##Vx+~----...--~~~~~~--=#Y:..-~+YVYx$V:......------+*+=*$#V888Y===****xY$Yx====++::~-...........--~:- -*Y#8x~==++*V$$Y:~---........---~~-~*$=-.....-*YxV$#$+...------~-=*+=x#V*#888x=====**Y$xY======++::~-.........----::. +YV#8*:*===Y$Y:+~--............-~~:xx~......-:::++Y#8#*-------~~~=*+*Y$**$88%V======*VY*Y=======++::~~-----..------~:- xYV#8*+*==xVx++~--.............--~=:........~~+:+:~=$88Y~---~~~~~*=+xY*==$888$====+=YY=*Y=+=======++::~~-------------:~ ~Vx$#8*=*==$$x*+--..............---..........~:::+:-~+V88Y~~~~~~~:*=+====x8#V#V=====YY=:=V=+++======+++::~~------------~~. +Vx$#8*****VYVY:--..... ......-~-...... ..-+YY~+::~-~+$88Y:~~~:::==+++=xYY*xV*=***VV=::=V*=++++======++::~~~---------~~~~~. *Yx$#8=***Y*xVx~--.... ....-:~-...... ..~*x*. ..:+::=#88x::::::=*===+++++==**xYVx++=*Yx**===========+++::~~~~~~~~~~~~~~~~~- .x+Y$88***Y*+xVY:---..........::~-........+xx: .:=++V88V*:::::=x*==++++==**xYYx=+==+:::~::::++======+++:::~~~~~~~~~~~~~:~~~-. ~x-Y$88x*xY=:*VY+~---........:=+:~......~=x=. .-=*+Y#8#**::::**++++++==*YVVx*+:~~-----------~~:++=====++:::~~~~~~~~~~~::::~~- +x =$8%x*xx++=#V=~~-----.----*=++:~-..-:*Y: .~:+*=x#V8*x::::=*+++++=**YVx=:~--------------------~~::++++++:::::~~~~~::::::::~ *Y .Y#%Y*xx+++V#x::~~-----~~:Y=+++:~~-:YV: ..-~:::==*x$Y8xx::::=*====**xYY+~------------.......--------------~~~~:::::::::::::::: =V :V8$*xY*++*#V*:::~~~~:::+xx+++++:=Y8=----~~~:::+++=**YxV$x=::::=x=***xVV*:-----------..................-------------~++::::::::::~ :#*+::x#*xxYx==x#$=++::::::+=x$x=++++x#V:::::::::++++=xYVYYV=+:::::=x***V$x+:~-----------......................------~~~-.-:+++:::::::- .-~:*x=+::$VxxxxYYxY#$Y*====**xYYYYVY*==V8x::::::++++==*xx*==*==+::::+=x*x$V=+::~~~~~~------...... .................------~~~~~~:+=+:::+=~ ~~~~~:===*==:~~:+=*YYVV$$$VVVVYYxxxxx****xVx*=====*****==+++++++++:::::=Yx$x+++++:::::~~~~-----......................------~~~~::++x=+++=+~-. ...-:=+::~-......--~:+*YV*=+::~~---........-~~~:::~~--------~~::::::::~*x*xx=++++++++::::~~~~------..................------~~~~~:++Y*==+:~~~- :=:----...........:=x+-------...........................---~~~::::::Y**xYxx*=====++++::::~~~~~------------------------~~~~~:::+=x=+:~~~~-. .=*+~-~:~-.....----~*=x:----~~~~~---------.............---~~~::::::::+Y**xY****=++=====+++++:::::~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~::::+**=:~~~~-. -=x*==x*=:::::::::::+Y*Y=+:::::::::::~~~~~~~~---------~~~~:::::+++++==*=:::::~~::::++++======+++++++::::::::::::::::::::::::+=*x=:-... =x*xx*===+=++++++++++=*Yx+::++=========++++++++++++++++++==========++::~~~~~~::~~~~:::::+====*******============++++========**+~. -~~-..........................-----~~~~~:::::+++++++++++++++:::::~~~~~~:::~~~~----------~~~~~~~::::::::::::::::~~~~~::::::::-. ...---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. ..----~~~~~~~~~~~~~~~~~--. .....
3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"