font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.232.186.117@honeybii.com ~
  $ cat phil.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 +++++++++++++===++++===========================***********************************************************************=====*********** :::::::::::::+++::::+++++++++++++++++++++++++++======================================================================================= ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++======================================================================================== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++======================================================================================== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++================================*xYYxYYYxx*============================================= +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++========================++:::++====**xYYVVVYYx*======================================== +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++====================++:~~-------~~~~~::+=*xYYV$Vx*===================================== +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===============+:~---........----~~~:::++=*xYV$$Vx=================================== +++++++==++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===========+:~-....... ....---~~~~::++==*xYV$#$VY*=============================== ============++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=========+~-....... .. ....---~~::++++=*xxYV$#88#Vx*============================ ==========+===++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=======+:-......... ........---~~::++++++=*xYYVV$88%8$x=========================== ==============++++++++++++++++++++++++++++++++++++++======+:-...---...........---~~~~::::++++=*xxYYYV#8%%%8V*========================= ==================+++++++++++++++++++++++++++++++=======xY*:-.............----~~~~~:::::::++==**xxxYV$#8%%%8V*======================== ========================++===+++++++++++++++++++=======Y###V*+-. .. .--~~~~~~::::::++==***xxxYV$#88%%%8$*======================= =============================+==++++++++++++++++======*VxxY$#V=-.. .---~~~::::+++==****xxYYYV$##888%%8$*====================== ==============+=+==++==+++++++++++++++++++++++++++++++*x===*xYx+~-...---~:+====++=****==****xxxYVVV$$$####888%8Y====================== ==========+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=*Y$#$x*x*=:-.-:++*Y$$$######888$x**xxxYYVV$$$$$$######8%%$====================== ==++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=*xYY~.+==:..:*YV$###888####8888#VYYYVVV$$$#####$###$#8%%#*===================== ==++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:+=:~~~~--~=V$#8#######$V$$$#888#$$$$$$$####$$$$##$$88%#*===================== =+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~~-~~~~---~+xVV$#VYYYV#VV*Y##$##888#$$$$$$##$$$VV$VV$#8%#*===================== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~--------~~:=**xYVVx==+=**++=V####8888#$$$$$$##$VVVVVVV$8%$=+++++++++++++++====== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::::+:-.-----~~:++=*****x**=:~-~:+=xYV$#######$$$VV$$$$YYYYYVVV88x++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:::::::::-......-:+====*xx*==+++::~~~:+=*xY$$VVV$$$$VV$$$VxxYVVVYV$8V=++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++::+++++++++++++++++++::::::::::~......--:==++==*YY*:~~~~:~~-~:+*xYYYxxxYYVVVV$$VYxYV$$#$##V=+++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::-..~~~:++=xx*===*YVV:----~~~~~~:++=*=***xYVVVV$$$VV$#88888$*++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.-~++*YVVV###$VYVV$#*-.---~~~::+++=****xYYVVV$$#$$$88888##$Y=+++++++++++++++++++++++ ++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-~+*Y$#$####888#####$*~...--~:+=****xxxYYYVVVV$$####88####88V=+++++++++++++++++++++++ ++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::*VV$#8#$#8#V#888$VVYx=~----~~+=**xxYxYYYVV$$$$$$$$$$88$$$#8#*++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::*Y$##$VVYV$$VY#888##$Yxx=~---:+=xxxYYYYVVV$$$$###$$$$$88#$$#$x=++++++++++++++++++++++++ +++++++:::+:::::::::::::::::::::::::::::::::::*YV###Y******xY$##88888$VVx:~~:=*xxYYYYVV$$$#######$#$x888#$Y=+++++++++++++++++++++++=== ++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=YY$$$V=::++==*xYV$#8888####Y+:+**xYVVVV$$############xx###V*++++++++++++++++++++++++===x +++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::~:=Yx==YYx***=**x*xYY$#888#$$$Yx***xYV$$$$$###########VxV$$$Y=:::::+++++++++++++++++++++==* +++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::~~~~~+*::x$$VYxY**YVV$$VV$$$##$VYxYxxxYV$$$$$#########8#YY$$Y*+::::::::::::+++++++++++++++++== +++++++++:::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~:+::+****xxxxV$####$$$V$#VY*xYxxYV$$$$$##########$V$#$*::~~~~~~~~~:::::+++++++++++++++++= +++++++++++:++:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~:~--:+=*x=+*xV$#888$$$V$VVx*YVVYV##############$V$#$=~~~~~~~~~~~~~~::::+++++++++++++++++ ++++++++++++++:::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~..-:=**x==**=xxxV#$YYVVYVVVV$$VV#############$V$$$*~-----------~~~~::::++++++++++++++++ +++++++++++++:::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~-.~+=xxYxxx*=*:~*xxxYVVY$$###$888##88888##88$V$#$*--------------~~~~:::++++++++++++++++ ++++++++++++:::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~---------+*YVVx**=++++*=xYY$$$$88%88%%%%%%%%88888$V$##Y~......----------~~~:::+++++++++++++++ ++++++++++++:::::::::::::::~~~~~~~~~--------------~+xYVVx=+:=x*xV$VV#88%%%%%%@@%%%%%888##$V$$$V:-............-----~~~:::::++++++++++++ ++++++++++++++++++:::::::~~~~~~~~~------------------~:+*xx*xVVV#$$88%%%%%%@@@%%%%%%88###$Y$#$$*-..............-----~~:::::::::++++++++ ====++++++++++++++++:::::~~~~~~------------------------.-xxxVV$##88%%%%@@@@@@%%%%888####YY##$$$=-..............----~~~:::::::::::::::: VVVVY*==++++++++++++:::::~~~~~--------------....----~++ ~$=:=**Y$#$#8%%%%%%%%%%88888###V*$$$$#%%V:.............----~~~:::::::::::::::: YV$$#$*====++++++++++::::~~~~----------...........-=Y$= =$:~+++*YYVV$#88%%%%%%8888###Yx*V$$$$#%@%#=-...........----~~~~::::::::::::::: YV$V$V*====+++======++++::~~~----------.........-+x$#$~ x*-~+:+***xxYV$#888888888###Y-:V$$$##8@@%%8$*~.........----~~~~::::::::::::::: YV$##V***==+++=======+++::~~----------........~+x$$#8V -V+--:::+===*xYYV$#########$Y*xV$$###8@@@@%%%%#V*~-....----~~~~~::::::::::::::: V#88#V**==++++==***==++::~~~----------....--:*V$#$#8%#:Y$x~-~:~:++===*xxVV$$$$$$Vx*xV$$$$##%@@@@%%%%%%%%8#V*:~----~~~~~::::::::::::::: ####$V*==+++==******=++::~~~----------~:+*xVV$#####%%$*##$Y+::~~~:++==*xxYYYYx*=*xV$$$$$#8%@@@@@%%%%%%%%%%%%%#$Yx*=:~~~::::::::::::::: *YV$VY*==+==***xx****=+:::~~----~:+*xYV$$$$$$$####%%%xx#8##$VY+~~~~::+++======*xYVV$$$$$#%@@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%#Vx=+:::::::::::::: YVVVVYxx*****xxxx****=+:::::+=*YV#8888#$$$$$#####8%@%*V##8##8##Y*+::+++++==**xxYYV$$$$#8%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%8$x+::+++++::::: *YVVVYYYYYxxxxxxx****==++*Y$#8888%%%8#$#$$$######%%%#*#88###8#YxYV$$##$$$VVVVV$$$#8888%%@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%#YxV$$$$Y*+::
18.232.186.117@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"