font size: 12px ( --- / +++ )


 
44.192.22.242@honeybii.com ~
  $ cat phil.txt

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ###################################################################################################################################### ++++++++++++++++++++++++++++==++====================================================================================================** ::::::::::::::::::::::::::++++++++++++++++++++++++==============================++===+++=====+++++++++===++++++++++++++++++++========= ::::::::::::++++::::+++++++++++++++++++++++++++++===============================++===============================+==++++++++========== ++++++:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++============================================+++====++====++=++====+++++++++========== +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=============================**xxxxxxx**===++++====++=++=+++++==+=++=+=++++========== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++================+++++::::++====**xYYYYYx*==+==+===+=++=++=+++=+=+==+++++========== +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===========++::~~------~~~~~:::++=*xYYVYx*=++++=++++==+=+====++=++++=========== +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==++++:~~-----...------~~~::::+==*xYVVYx==+====+==+==+===+===+++=========== +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~-............----~~~~:::+++=**xYV$VYx*=============================== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~-................---~~~:::+++==*xxYV$$$$Y*============================= ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~----.............---~~~::+:++++=*xxYYYV###$Vx=========================== ====+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:---------......------~~~~:::::+++==*xxxYY$##8#$Y*========================= ==========+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=*x*:-.......-.....--~~~~~~~:::::::++===***xxYV$##88#Y========================= ============++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=x$$$Y*:-............-~~~~~~:::::::++====***xxYV$$###8#V*====+================== ==================++++++++++++++++++++++++++++++++++++=Yx*xV$V=-............-~~~~~::::++++==****xxxxYV$$$#####V======================= ==+++===++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++**==+=*Yx+~-..-~--~:++===++==**=====****xxYYYVVVV$$$$####x====================== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=xV$V****=:-.-:++*YVVVVV$$$$$#$Vx=***xxxYYVVVVVV$$$$$$###V====================== +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++**xY~-:++:.-:=xYV$$$$#$$$$$####$YxxxYYYVVV$$$VVVV$$V$###$====================== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:++:~~~~--~=YV$$$$V$$$$VYVVVV$##$VVVVVVVV$$$VVVV$VVV$##$==+++================= ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~~~~~:~~--~+xYYV$VxxxY$VY=x$VV$$###$VVVVVV$$VVVYVVYYV$#8$==++++++============== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::++:++::~------~~~~:+=*xxYY*=+++*=+:=Y$$$$###$$VVVVVV$$VYYYYYYYV#8V=+++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:::::::::-------~~:++==*==***=+:~~~:+=*xYVV$$$$$$VVVYVVVVVxYYxYYYY$#*++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::::::::::--------:+=+===**===+::::~~~:+=*xYVVVYYVVVVYYVVVYxxxYYYYYV$Y=++++++++++++++++++++++ +++++++++++++:::::::::++::::::::::::::::::::::::::~-..-.---:+=++==*xx*:~~~~:~~~~:+=*xxxx**xYYYYYVVYx*YYVVVV$$Y=+++++++++++++++++++++++ +++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-..~~~:++=**====*xYY:---~~~~~~~:++=====*xxYYYYVVVYYV$###$$V=++++++++++++++++++++++++ ++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.-~:+=xYYY$$$VYYYYV$=----~~~~:::++===***xxYYYVV$VVV$#$##$$Vx=+++++++++++++++++++++++ ++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-~+=xV$V$$$$$##$$$$$V=~----~~::=*=****xxxxYYYYVV$$$$#$$$$$##Y=+++++++++++++++++++++++ +++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=YVV$$VV$$$VV##$VVYx*+~----~~+=***xxxxxYYYVVVVVVVVVV#$VVV$$$*++++++++++++++++++++++++ +++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=YV$$VYYxYVVYY$##$$$Vx**=:--~::+*xxxxxxYYYVVVV$$$VVVVV##$VV$V*+++++++++++++++++++++++++ ++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=YY$$$Y**==***YV$$$###$VVVx:~~:+=*xxYxYYYVVVV$$$$$$V$Vx$#$$Vx=++++++++++++++++++++++++++ ++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+xxVVVY=::+++=*xYYV$####$$$$x+:+=*xxYYYYVVV$$$$$$$$$$$**$$$Y*+++++++++++++++++++++++++==x ++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=xx==xY*=**==****xYV$$#$$VVVx*=***xYVVVVV$$$$$$$$$$$YxYVVVx+::::::::+++++++++++++++++++=* ++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~+*::*VVYxxx**xYYVVYYVVV$$VYxxY**xxYVVVVV$$$$$$$$$$VxxVVx*+:::::::::::::+++++++++++++++++= ++++++++:::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~:+::+*****xxxYV$$$$VVVYVVYx**x**YYVVVVV$$$$$$$$$$VYV$V*::~~~~~~~~~::::::+++++++++++++++++ +++++++++::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~:~--:+==x=+*xYV$$##VVVYVYYx*xYYxY$$V$$$$$$$$$$$VYV$V=~~~~~~~~~~~~~~:::::++++++++++++++++ ++++++++++::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~-.-:==**==**=xx*Y$VYYYYxVYYYVVYY$$V$$$$$$$$$$VYVVV=~~~~~~~~~~~~~~~~::::++++++++++++++++ +++++++++++:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~--~+=*xxx*x*+*:~=**xxYYYVV$$$V###$$$$##$$$#$VYV$V=~------------~~~~~:::::++++++++++++++ ++++++++++::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~+*xYYx*=+:+++*=*xxVVVV$##$#888######$$##VYV$$x~---------------~~~~:::::+++++++++++++ ++++++++++:::::::::::::::::~~~~~~~~~~~------------~+xxYY*=::=*=xYVYY$#####8#8888888###$$$VYVVVY:-----------------~~~~::::::::+++++++++ ++++++++++++++:::::::::::~~~~~~~~~~~---------------~~:+**x=*YVY$VV$###8888888888888#$$$$VYVVVV*-.........---------~~~::::::::::::::::: ==+++++++++++++++++::::::~~~~~~~~~~--------------------.-xx*YYV$$###888888888888####$$$$xxVVVVV=-............------~~~:::::::::::::::: YYVYx*+++++++++++++::::::~~~~~~~~-------------------~++ ~V=:==*YVVV$##888888######$$$$$Y=VVVVV88Y:...........------~~~:::::::::::::::: xYVV$V===++++++++++++::::~~~~~~~-------------------+xV+ =V:~+++*xxYYV$$##########$$$$xx=YVVVV$888$=-........------~~~~~::::::::::::::: xYVYVY====+++++++==++++:::~~~~~~----------...----+*V$V~ x=-~::+=***xxYV$$#######$$$$x-:YVVVV$#8888#V=~-.....------~~~~~::::::::::::::: xYVV$Y*===+++++======++:::~~~~------------...-~+xVV$$Y.-Y+--:::+====*xYYVV$$$$$$$VVx=*VVVV$$#8888888#$Y=:---------~~~~~::::::::::::::: V$$#$Y*===+++++=====+++::~~~~--------------~:*YVVV$$#V:xV*~-~:~:+++==**xYYVVVVVVY**xYVVVVV$888888888888#$VY=:~----~~~~~::::::::::::::: $$$VVY*==++++==****==+:::~~~~---------~:+=xYVVV$$$$#8V*$$Vx+::~~~::++=**xxxxxx*==xYVVVVV$$888888888888888888#$VYx*+:~~~::::::::::::::: =xYVVx*=+++==*******==+:::~~~--~~:+=*xYVVVVVVV$$$$#88xx$$$$VYx+~~~~::+++++++==*xYYYVVVVV$8888888888888888888888888#$Y*=+:::::::::::::: xYYYYxx*************==+::::::+*xV$$##$$VVVVV$$$$$#88#=V$$$$$$$Vx=+:::++++===**xxYYVVVV$$#8888888888888888888888888888##Vx+:::++++::::: *xYYYYxxxxx*********==+++*xV$########$VVVVV$$$$$$#88$*$$$$$$$$x*xYVV$$VVVVYYYYVVV$$####888888#888888888888888888888888888$x*YVVVVx=+::
44.192.22.242@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"