font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.232.186.117@honeybii.com ~
  $ cat phil.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ::++++++++++++++++++++++++++++=========================================================== ::::::::::::::::::::::::::::::+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ :::::::::::::::::::::::::::::++++++++++++++++++++++==*=====++++++++++++++++++++++++++++++ :::::::::::::::::::::::::::+:++++++++++++++++++:::::+==*xxYxx*=++++++++++++++++++++++++++ ::::::::::::::::::::::::::::++++++++++++++++:~-......---~:+=xYVY*=++++++++++++++++++++++= ++++++++:::::::::::::::::::::::++++++++++:~. .--~~:+=*YVVY*=++++++++++++++++++== +++++++++++:::::::::::::::::::::++++++++:. ..-~:::+=xYV$##Y*++++++++++++++=+== +++++++++++++++::::::::::::::::++++++++~. ..--~~~:::=*xYY#8%#Y=+++++++++++++=== ++++++++++++++++++++++::::::::++++++=YV=- .----~~~~::+=**xYV#8%8Y=++++++++++++=== =+++++++++++++++++++++++++++++++++++*xxVV+ .---~~:::+==**xxYV##8%8Y=+++++++++++=== ++++++++++++++++:::::::::::+++++++++*xx*x*~. --~=*xxxxYYY===*xxYVVV$###88#*++++++++++++== +++++++::::::::::::::::::::::::::::+=xY:~+: .=YV#######88$YYYYV$$#$$$#$#88x+++++++++++++= +++:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~--..+Y$#$V$#$YV$#88#$$$$##$$V$$$88x+++++++++++++= +:::::::::::::::::::::::::::::::::~-....--~+=xYY*++==+x$##88#$$V$#$VVYYV#8*+++::+++++++++ :::::::::::::::::::::::::::::::::~. .-::+=*===:~--~+*YV$$$$$VVV$YxYYYV#V+::::::::::++++ ::::::::::::::::::::::::::::~~~~~- .~+++=*x+------~+*xx*xYVVV$VxYV$$$V=::::::::::::::: ::::::::::::~:~~~::::::~~~~~~~~~~ -:=*xVYx*Y$x...---~:+===*xYYV$$V#88##Y+::::::::::::::: :::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~=xV$###8#$$$x- .-~+==**xxYVV$$##8###8V+::::::::::::::: :::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*V$$VV#VV88#Vx*:..-~+*xxxYYV$$$$$$$8#$$$*:::::::::::::::: :::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+x$#V===**Y$#88#VV=-~+*xYYYV$$$$##$#Y#8$Y=::::::::::::::+++ ::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*xxYx+++=**YV#88#$V=+=*YVV$$$$####$YY$V*::::::::::::::::++* :::::::::~~:~~~~~~~~~~~~~~~--~+:+YYxx**YVVVV$$$Yxx*xYV$$$######$YVY=:~~~~~~~::::::::::+++ ::::::::::~::~~~~~~~~~~~------~~-:==*=xV###$VVVx*xxY$#$$####$#$$$*~--------~~:::::::::::+ :::::::::::~~~~~~~~~~~---------. ~=**=*=**VVYYYVVV$V#########VV$*-.......---~~::::::::::+ ::::::::::~~~~~~~~~~--------.....:*YY*=:+:=*xVV$#8#8%8888###$V$x. .......--~~:::::::::: :::::::::::::~~~~~-----..........-+xY*+:**YVV#8%%%%%%%%%8##V$$V~ ...--~~::::::::: +++::::::::::~~~~----........ ....--:x*V$##8%%%%@@%%%88##VY$$V~ ...-~~~~~~::::: YVVx+++:::::::~~~---...... .-+.~x~=*Y$$8%%%%%%888##$xV$$88*. ..--~~~~~~~~~~ YVVV=++++++++::~~--...... -+VV ++-::**xY$#888888##=+Y$$#%@%V+. ...--~~~~~~~~~~ Y$#V==+++++==+::~--...... .~=Y$#Y.x~.~~++=*xY$####$Vx*V$$#%@@%%%#Y+~. .---~~~~~~~~~~ $##V=+::++===+:~~-........~:=xV#$#%$x#x:~--::+=*xYYYx*xY$$$#%@@%%%%%%%8#Y*=+~--~~~~~~~~~~ xYVY=++==***==+:~---~:=xYVV$$$$##8%YV##$V*~~~~::++==*YVV$$#%@%%%%%%%%%%%@@%%#Vx=:~~~~~~~~ xYVYxxx******=+::=xV$#888$$$$###8%%x#####VxxxxYxxxxYVV$##8%@@%%%%%%%%%%%@@%%%%%8V=*xx*+:~
18.232.186.117@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"