font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.204.227.117@honeybii.com ~
  $ cat Sophie.txt

88888888888###$VVYYYYV#8%888%@@@%8%8#####8%%888%%%@@%8##$#####8888888#8#VYV$$$$$$$$VVVV$$$$$$$$$####888%%%%%88888%%%%@@@ 88888888888###$VYxYVV#8%88%%%@%8888###$$$#8#V$##88%%%%8###88#####88%%88%8$$########$$$$$$$$$$$$#####888%%%%%%%%%%%%%%@@@ 888888888888###$VY$##8%88%@%@@%####$$$VVV$$VYV$$$##8%%8###888888888%%%%%%8888%%88888888###$$$$$####888%%%%%%%%%%%%%%%@@@ ##8888888888###$V$#%%%%%%@@@@%888$$V$VVVVVVxxYVVYV$$#######$##8%%%%%%%%%%%8#8%%%%%%%888####$$$####888%%%%%%%%%%%%%%@@@@@ ###888888888##$VV#%%%%%@@@@@@%88#$VV$VVVVYVxxYYVYxYYV$$$$$#####8%%@@@@@@%%8#888%%%%888####$$$$###888%%%%@%%%%%%@@@@@@@@@ ###888888888##$Y$888%@@@@@@@%%%8$$VVVVYYVYVx*xxYxx**xVV$$V$####88%%@@@@@@@%888%%%%8888####$$$$$###88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #88888888888#$VV$#8%%@@@@@@%%8#$$VYYYYxxYYYx****x**=*xYYVVVV$####8%%%@@@@@@%88%%%%8888###$$$$$$$##8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 8888888888#$VYVV$8%%@@@@@@@%8#$VVYYYYYYxxxx*====**=++=*x*xYxxYV#$#8%@%%@@@%%8%%%%%%%88###$$$$$$$##8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 8888888###$VYYV$#%@@@@@@@@@8$$VVVVVYYYYxYVVYYx*===++++=**xYVVVV$$$#%@@@%%%888%%%%@%%88##$$$$$$$$##8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 8888888#$VVYYVV#%@%%%@@@@@@8$VVVYYxx*xYYVVVVYxxx*=++==*xYYYVYx**xY$%@@@@@%88##8%%@@%%8##$$$$$$$##88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ######$VYYVVVV$8%%8%%%%%%@%#VYYYYYYY$#$$##$xYYx**=++=**xxx$##$$$YxY8@@@@@@%8#$V#%@@@%8####$$$$$##8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 88##$YYYVVVV$#8%%%88%%%%%@%$VYxxx*xYYVYYYVY**x***=++=**x**YVVYV$Yxx#@@@@@@@%88#VV#%%%88##########8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ##$$VV$$VVV$#888%%%88888888$VYxx**===*******===***=+====***********$@@@@@@@@@%8#$$##888888#####88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #$$$$$$VVV$##8888%%8#8#$$$#$VYxx**====++==++++=***=+===+++===+++==*$%@@@%%%@@%%8$$##8%%%88888888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #$$VVVVVV$#888888%88VVVV$V$$VYYx**===+++++++++=***=+===+++++++++==*Y#%@@%8%%%%%%#$#8%@%%%88888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $VYYYYVV$#8%%8%88%88#VYVVVV$VVYYx**==++++++++=**x*======++++++++==**V%@%%%@@@%%%#$$#8@@@%%%8%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $YxYYVV$##%@%%%%%%%88%8#$$$$$VYYYx**==++++++=*x***=++====++++++==*xV8%%@%%%@%%%%#$V$88%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ VVVV$$$##8%%%%%%8%%%%%@@%%@%#VVYYYxx*=======*YxYVY*==*x*====+===*Y8@@@@%%8%%%8888#$#888%%@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $$##$###88%%%%%888@%%@@@@@@@8$VYYYxxx**======**xYYxx***=======**x$@@@@%%88####8888#$#88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $####88888%%%@@%88%@@@@@@@@@%#VYYxxxx*****====***=========******Y%@%@@888888#888##$$$#8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ VV###88888%%%@@@@%%@@@@@@@@@%#$VYxxx******xxxYYYYxxxxxxxx******x#@%%@%8%88%%88888#####8%@@@@@@@%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@ xY$#88%%%%%%%%@%%@@@@@@@@@@@%##$VYxxx*****xYV$$VVVVVV$$$Yx****x$%%8%@%%%8%%%888######88%%%@@@@%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@ YV#888%%%@@@%8%%%%%%@@@@@@@@%8#$$VVYxxxx****xYYYYYYYYYYY****xY#@@%%@%%%8%%%88###$$####8888%@@%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@ VV#88%%@@@@@@%888%8%@@@@@@@@@8$$$$$VYYxx******xYYYYYYYx****Y$%@@%%@@@@%8%%%8#####$$$$$$#88%%%%%8888%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@ V$#8%%@@@@@@@@@%%%%%%@@@@@@@@8$$$$$$$VVYx*************===*V8@@@@8%@@@%%%%%888#$$VVYYYYY$#88%%8888888%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@ $$888%@@@@@%@@@@@@@%%%%@@@@@@8#$VV$$$$$$Vx****==========*$8%@@@%%@@@%%88##$$VYYxxxxxxxYVV$$###8888888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@ #8%%@@@@@@@%%%%%@@@%%@%%@@@@@8#$VVVV$$$$$$VYx**======**x$%@@@@@%@@@@%8#$VVYYxxxxx*xxxxYYYVVV$$$#####88%%@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%@@@@@%8#88%%@@@@@@@@@@@8V$x$VV$VxVx$$$#$$$Vx=xx=YYV$#8#%@%%8$888#V$YxY*YYYYYYYVVYVVVVxVVVV$$$$$$$#88%@@@@@@@@@@@@@@@ %%888%%%%%88888%%%%@@@@%%@@V-+~:~~~:.=-+-+++YV8Y ~=.+-+~*:-#8-:+-*-+=-*~.:.~:~::-*8*-*::=.+VVVVVVV$$$$$#88%@@@@@@@@@@@@@ @%8##8%%%%%88888888%%8%8%%%%$V$VVVVVY$V$Y$$V$xV$YY$YVx$V8*x@8=V#$#YYYYVYxYYVV$V$V#8$Y$VV$YVVVVVVVVVVVV$$$#8%%@@@@@@@@@@@ %%%8##8%%%%#$$$###88##888%%%%%8888888888888x+=-*:==+*-*+=+$8=**+++*~~*:+=+:8%%88888888###8#VVVYYYYYYYYVV$$##8%%@@@@@@@@@ %%%8#$#8###$VV$$$#8#$$###88888#########$$$$Y+x==+==+x=****#8**x****==x***xx########$$$$$$$#VVVYYYYYYYYYVV$$#88%%@@@@@@@@ 8%%8#$VYYVVVV$VYY$8$YV$$###$$$$$VVVYYYYxxxxxYxxxxxxYYYYV$$$#88#$VVVVVV$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYVVV$#88%%@@@@@@@@
18.204.227.117@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"