font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.228.10.34@honeybii.com ~
  $ cat gfs_22035_1_1.jpg.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@#YxxY#@@@@@@%%@@@@@@@@@@@%$V8@@@@@@@%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%Y**V%@@@@@#*xV%@@@@8$$##x**$@@@@@%#x*V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%x**V@@@@@@8Yx$@%%8#x**xVxx*$%888%#**xY8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%**xV@@@@@@#x*V$Yxx*xxxx#xxxYxxxxxxxxxxY8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%xxxV%#VYY$YxYxxxY8$VYxxY*xxxV$VxYxxxxY8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%YYYVVxYxxxxxYxYYYVYVVYYY*YxV@@%xxY*xYY%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@%#YVxYVYV$V*xYVYVVYYVxYVV8xVY$@@#xYVYYVY%@@@@@@@@@%%%88##$$#%@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%Vx$VYVYYYVYxxY$Y8$YVVYYYVVxVYV%8YYYYYY$Y$%%88##$$$##VYYxxxV8@@@@@@@@@ @@@@@@@@%%8888%%$xV$888#$$$#VV$VxYY#%%8xVYY$$$8$V$$V$VV$#$YYxxxxY$%8$xxxxY$%@@@@@@@@@ @@@@@@8VYYxxxxYVxxY%@@@@@@@@@@@#xVxY$YVxVV8@@@@@@@@@@@%@@%$Yxxxx$#@%#YxxxY#%@@@@@@@@@ @@@@@#xxxYxV$VYxxV8%@@@@@%%@@@@%#$YxYxY#8%%@@@@@@@%888%@@@8VxxxY$8@%#YxxxY#%@@@@@@@@@ @@@@@8VVxVY$#8$xYVVYY$#%#YY$8#$$$$$YVYY$$VYY$8@@%$YxxxYV88$Yx*YxYVV$$YYYYV#%@@@@@@@@@ @@@@@8YYY$VYYYYYYVYYYYY$$Y$VYYYYVVxx$VYYVYxYYY$%YYxVYYVY##xYYYVYx$Y$#VVVVV#%@@@@@@@@@ @@@@@%VVx$Y$8888$YYYYYYY$xVVY8%#x$Y=VYV$YYYYYYY#$YYYYYYV8VYYY$$Yx$Y##$$$$$#%@@@@@@@@@ @@@@@@@#*$Y#@@@#xVY##YVVY*VVV@@8xYx*VVxYVY##YVVV$YYYYYVVYx$x$##Vx$Y#V$#$$##%@@@@@@@@@ @@@@@@@8x$Y#@@@#YVY88YY$YxVVV@%VxYVxVVxYYV88YY$xYYYYYYVxxY$VV$VYY$Y#Y$#####%@@@@@@@@@ @@@@@@8YY$VV8@@%#VYYYYYVYYVVV8$xVV#$YVV$VYYYYYVxYYxxxxxY$#VVVYYYY$Y#V#####$%@@@@@@@@@ @@@@@@%88888%@@@@%%88%88888888$#8%@@88%@%%88%888%888888%@@#VV$#VxVY#V#####V#@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$YYYYYYY$VY$$$$$VY$8@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8VVVYYYVYxY$$$##88%%%@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#VV$$##88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@%##8#888#88#8%##88#%#88#%%####8@88######%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@8$#%88##$8$$88$#8#V8##8$####$$8@8##$#$##8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3.228.10.34@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"