font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.228.10.34@honeybii.com ~
  $ cat !!!!!!!!!!!!tumblr_njx0w2Gyed1sv1w11o1_1280.jpg.txt

.. .....--.. .---~~~::~~~~~~~~~~-. .-. .-~~~~~::::::~~~~~~~~~~-----~::-. -~:::~~:::::-.-~~~~~~-~-.-~~--..::~. .~:+++::::::++--~~~--..-~~--~~--.. -:~. .~+++++++::::++~:::~~~-.-:~~~~~~~~----.-~:-. -+++++===+:::=+::~~~~::~~:~~~~~:~~~~----.-~:~- .:===+=====+:+==::::~~::~~:~~~~~::~~~~~~----~~:-- .+==========++==:::+=:::~:+:~:~~-~:~~~~~~~---~-~:--. .+==============:~~~~~::~~+:~:~-..~~~~~~~~~---~~-:~--.. .+============*x:~~~~~::~:+:~:~- .-~~~~~~~~~---~-~:----. ~===*=========x=:~~~~~:~~::~::- .-:~~~~~~~---~--~~---~- .+============**:~~~~~:~~++:::- -:~~~~:~~~-----~~---~~- -============**+::~~~::~:=:~~:~~- ::~~~:~~~~~---~~~~~~~~. .::=========*==::~~~~::~++~-.:=xxx*~ -+~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~. -+=========+=+::~~~::~~+:- -xYVVx**+--+:~~::~~~~~~~~~~~~~~~~- -~:==========+=:::~~~::~++~. .~=xY~ -=~.::~~+:~~~~~~~~~~~~~~~~~. .~++++========++=::~~~~:~~=:- -++ . .:~~::~:~~~~~~~~~~~~~~~- .:+++++=+===+==+=+::~~~~:~:=~. . -~~-:~:~~~~~~~~~~~~~~~- .:++++++++==++=*==+::~~~~:~+=- ~-.~~:~~~~~~~~~~~~~~~- .:+++++:++=*=+====*:::~~~~~~=+. -. -:::~~:~~~~~~~~~~~- -+++++::+=**++====*:+:~~~~~~=: . .:+::~::~~:~~~~~~:- :=+=+:+:=***++==+=*++:~~~~~~+~ -::+:~::~~:~~~~~::-. :==+:++=x==*++=*=+*++:~~~~~~+. -+=***=+~~+:~:+~~~~~::~- ~*+:++*Y=+=*=+=Yx+*++::~~~~~: .+xx~-xY+~~+:~:+:~~~~::-~ -::++*Y=+=xx*==xV**=+::~~~~~: -:~ =*+::++::+:~~::::-~- .-::+*V*+*$$$xxxxVYx*++:~~~~~: ~*=:::++::+:::::::--~ ..~::*$*+*#888$Y##$VVY+++~~~:~~ -=xx+::++++:++:::::+-.~- ..-::=$x+=$##888VV#####=++~~~::~. .+xxx=+++=+++~++:::::+- .~. ..-~:=Vx+=$####888$$##88Y+=:~~~+:. -:==***=++*=+=+~:=+:::++~. -~ ..-~~:Vx++V8##############*=:~~-:=~::~~-------~~~-~--~~~:+*x*+==:~=+::~++-. ~- ..~:~~*V:+x88########888##8V=+--.-Y=xYYYYxxx***+-.... -+**+=*+~+=+:~~:-. .~- . -:::+Y+-+$888############88x=:~~-x$Y$$$VYYx**=~... ~*Yx**=::=++~.--- .:. . .~:::*=~-x8#88###########888#x=:::+##$#88$Y***+~. .:*V$###$Vx=++=+:-.-- -:. . ~:::=*+++$8##8#############88#x+:::x88#88#Yxx*:. .=V########8$Y$Yx=+:--- ~:. .. .:::+*+:+x88##88###########8#88#x+::+$8888#Vxxx+ .-.~V########888#$###$Y=+~-. :~. . ~:::==:+=$88###8###########88888#*+::=$88###VYx*:~+*x$########888888#####V*+~- .:- . .:::+++:+*$88####8##########888888#x+++x#8888#$YxxxxY$##$###8##88#88#######V=+~. -:- . -+::+++:=Y$88####88###88#####888####Y=++x######$$VYxY#8#$##$#8#88###########Y=:- ~:. . :=:+=+++*YV#8#####88###8#####88%8###8$*++*$########$V#888888#8888############x+:.. ~- . +=++=+++xYYV############88####88888#88#Y*==Y$#####8##$VVVYYx**$$V$##8########$++:.- .~. . .=*=+=+++YYxY$############8####888########$VxxYYVVVV$$#$$$VYx+:+~.=$###########*+=:-- --.. . -=**=*=++YYYYV#############88##888############$$VV$$$$VVVV$$$Vx=:. *###########$:=+:-. .~--. -=*****=+YYYYY$#############88#8888#################8#YYVVVYVV$V$Y==############+xx+-~. ~~~~. -=*=***==xYxxxY$#############8888888#################8$VVVVYYYV$#8###8##########*x#x~:~. -.~:~ .=****x*=xYx+*YV$#############8888888################8#VYYVVYVYY$8888888########YV#V+:=~. - -::. .+*****x=*Yx:*YVV##############888888########8#######88#YYVVYYYVY$8888888#######$###Y=*+~.. ~:~ :*****x**Yx~=YV$#88############888888###############88#VYVVVYYYVV#V#888888##########$Y=:- -:: -=*****x*xx-:xYV#888############88888################8#YYVVVVYVVV$#88888888###########V=~ .::. +*****xYx*-.*YV$8888########8###8888############88888#YYYVVVYYVV$8888888888###########$= ~:- ~=*****xYx~ ~xY$##888########88##8888###########88888#YYVVVYYYVVV#8888888888########888$= ~=- +******YY*. :xV$#############888#8888############888$VYVVVVYYVVV###8888888888#######888#= -=- -=*****xYx+. ~*V$##############8888888##############$VYYVVVVYVVV$Y$88888888888#######888$~ -+ :******x*~~-.~$################8888###88###888#####$VYYYVVYYYVY$##8####888#8888#######88x ~- .+*x****x=. .:$88###############8888####8#######$$$$YYYYYVYYYYY$#8#####8888###888######8$~- .=*xx***x=. x##88###############88#$$$VVVVVVVVVVVVVVYYYVYYYYYY$########8888#############: -+*x=***x=+$###8#$##############8$VVVVVYYYYYYYYYYVVYYYVVYYVYYVV$#######88888###########: -+*+:=**xV####88################8VYYVVYYYYYYYYYYVVYYYVVVYYYYVVVV8888###888888#########Y. -+=:-+**$8##8888###############8#YYVYYYYYYYYYYYVYYVVVVYYYYVYYVY#888888#8888#888#######+ .:+~.:x$88###88################8VYVYYYYYYYYYYYYVYYVVVYYYVYYYYY$8888######8888888####$: -::.:xV$$$$###################$YVYYYYYYYYYYYYVVYYYVVYVVYYYYY$#$$VVYYYYV$$$xxV$##$V+ .~:-~*YYYYYYV#################VVVYYYYYYYYYYYVVYYYYVYYYYYYYYYYYYxxYY*==**+. +*=:~-- .-~~=*xxYYY$#88#8############VYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYYYYYYYYYYYYxx*++++*~ :=+--.~ .-:=**xYYV$#88888#########8#YYYYYYYYYYYVVYYYVVVYYYYYYYxYYYx*=*=++++=- :==.-.- -=**xYYY$####888#######88$YYYYYYYYYYVVYYYVVVYYYYYYx*x*x*==*=++++: :==.--. -=**YVYY$#$##########88##$YYYYYYYYYYVYYYVVYYYVYYYYx*=x*=**===+:. :++ .- ~=**YYYYV###############8VYYYYYYYYVVYYYVVYYYVYYVYxx===***===+~ :=: .~ .+**xYYYx*$##############$YYYYYYYYVVYYVVVYYYYVVYYxx++=xx====+- :=~ ~. ~=**YYYx:*###############VYYYYYVYVVYYVVYYYYYVYYYx=:=xx*====+ -==- .:. -=**xYYx=V8##############VYYYYYYYVVYYYVVYYYVVYYY=-:xxx*===*- :*+ .:- ~=**xYY*Y#88#############$YYYYYYYVVVVYVVVVYYYYY=-:xx******: .*=- -+- .+**xxYx=V$#88###########8$YYYYYYYVYYVVVVVYYYYYx=+********:. +*~ ~+- :=**xxx=*VV##########$#####VYYYYYYVVYVVVVVYYYYYYYx*=****=:- :*~ ++. .:=*xxx*xxYVV$###############$VYYYYYVVYYYYYVVYVYYVY*==**+::- ~+~ -=: ~+=*xxxxxYVYYVVY$#############$#$YYYVVYYxxYVVVYYVYYYYx*+:~:- .~~. :=- .-:+=*xx*xYxYYYYVVYx$###############VYYVVYYYYVVYYYYYYYYYYx:~~. .--. -=: ..~~~:=xx**=xYYYYYYYVVV#################$YYVVYYVVVVYxYYYVVYYYVx+~.... .:: ....-:**=:~+xYYYYYYYYVVV$#################$YVVYYYYVVYYVVVVYYYYYYYx+- ~~ . .-:++::::=xYYYYYYYYYVVVV######$$##########$VVYxxYVVYYYVVVYYYYYYYYxx=++++:~..-. .......--~~~-~:=x*=*YYYVVVYYYYYYVVV##V$###$$$######$#$VYYYYVYYYYVVYYYYYVVYYYxYYxYYYx~. ..----. .=*xVYYYYYYYVVVVVVYYVVV##VV####$$###$$$$##VYYYVVVYYYVYYYYYVVVYYVYYxYVY*~ ~xYVV$$Yx*xYYYVYYVVVVV$##YV##########$###YxYYYVYYYVVYYYVYxxxYYYYYYVVx-
3.228.10.34@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"