font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.228.10.34@honeybii.com ~
  $ cat 120px-Castlevania_LoS_achievement_Gest_-_Chapter_XIII.png.txt

@%%%%%%8#$%@%8#8888%8###8888888%88888888%%8%%8%%@%#8%%@@@%%@ @%#$$8%%$V%@%VY8%%$YYV$$$$$$$#8#$$$#$#$$$8%%%$$%@%#8%%8#88%@ %%8Y*$#88$$$VY#88Y=V$#8%%88$V$$$#88%88#$$Y$888$##8#$V##$#%@% 8%%8#Yx88$YYVY#%8xV$#@@@@@@8YYxY8@@@@@@#$$Y%%8$#8##$V#%8%%%% 8$$##VY88$x+*$V88$$V%@@@@@#xx**xx$@@@@@%$$$%%#######8#%88#8% %%%%$$##8$x=*$V%@8#$$8%%%%8VYVVYY8%%%%8$$#%%8$#Vxx*xY$##%@@@ %%##$VV$##$VY*x888#$V#%%%%%8$xx$8%%%%%$V$#888YYVYYYVV$$#88%@ %8#$#8%##8#$VYY$8$#%%%8888888$$8888888%%%#V8#$$$888#8%%##88% %8%%#$$$$8%%##8$$##8888##############8888$$$V##8%%8###$#@@8% %88VVVV$$$$$$$88#8888$Y#$$$$VYYV$$$$#Y$8888##8$$####$$$V$8%% %8V$$#8%%%8$V#%%%88##V~+*x=:~..~:=x*+~V#888%%%#V#8%%%88##$8@ %$#$#@@@@@@%%%%%888##$= =$##888%%%%%@@@@@@888#% %#8$8@@@@%@@%%%%88##$$x. .x$$##88%%%%@@%@@@@8#88% @8##$8%%#V$8%%%%88##$$x:.-. .-.:x$$##88%%%%8VY$%%8###8@ 8%8#$VVYxY$VVV#%88##$VY=:xx=~ ~=xx:=YV$##88%#VYVVx*Y$$##8%% 8%8#$VYY*xVVVV#%88##$x:. -~~.~~.~~- .:x$##88%#VYVVxxV$###8%% @#$#$8%%$Y$8%%%%888#$Vx~-:~ .==. ~:-~xV$##88%%%%8$Y#%%%###8@ %##V8@@@@%@@@%%%%88##$$Vx:=. .=:xV$$##88%%%%@@@%@@@@8#88@ %$#$$@@@@@@%%%%%%888##$$Y-:+-~~-+:-Y$$##888%%%%%@@@@@@@8888@ @8V$$$8%%%8$Y#%%%%888##$*~---::---~*$##888%%%%#$#%%%%%8###%@ %%8VxYY$$$$#$$%8#%%888##V$Y: :Y$V##888%%#8%##8######$$8%% %8%%$V$##8%%8#8$$##%%888###$*::*$###8888%##$$888%%8888#8@@%% %8###8%8#88#$$V$8$#%%%888888#VV#888888%%%#$8#$##8%888%%888%% @%8##$$###$V$YY888#$V$%%%888$xx$888%%%$V$#888VV$$#88###88%%@ %%@%####8$Y**$$%@8#$$8%%%%8VV$VYY#%%%%8$$#%@%##xxY#888##%@@@ 8##88VV88$x=x$$%8VVV%@@%%%#VVYxYx$%%%@@%$#$%%##Y*Y#%8VV8888% %%%8#Yx88#VV$V#%8xVV#%@@@@@8$VVY#@@@@@%#$$$%%8$#VV#%%YV8%@%% %@%Vx$#88###$$888$xVV$#8%88####$$88%%8#$$V#8%8##8#8%%8#$#%@% @%8##8%%#$%@%$$%%%#VY$$$$$##88%8#########8%%%##%@%#8%%%888%@ @%%@@@%%8#%@@%8%%8%%888888%%%%%%%88888%%%%%%%%%@@@88%%@@@@%@
3.228.10.34@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"