font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.237.94.109@honeybii.com ~
  $ cat 8d674114d0305d26c29fbe6cf254a031.jpg.txt

.- -. ++~-----. ~***~ ..-----~++ . xY --. Y* :xV888888$Y+ ~$=~=$: :Y##8888#$Y: ~++++++++++++++++: +V= -V+ .$8~ ~Yx*xY~ ~8V .x#8%@@@@$- -x*+*Y- .V@@@@%8#x- ~$%%8Vx*===*V8%%#+ -x#$8x- .----- =*:~-xxV:-:=x- V%V~ YY .Vx ~$%x .-=#88%%$=~--Y%V-.~=V%88##=-. .-~~-- -V8YxYx=+xYYx##: .xY- -~- :$$+.+#$: -~- :*V######$x+. ~Y*V**VY=V*Y= :#@#*~. ~x*=*x~ ~*8@#~ ...~Y$#$Y*V%V*Y$#$Y:-.. .+*=+=V++**: .Y$:-+$8=-~V$~ x88V- --. -+:-.:xx-.=#V~ -Y#*.-xx:.-:+~ .-. ~V8#x+~--~:*$8$+ .-~x*Y*~-~+V=Y:~. :#%@8$x+-. .$@V. .-+x$8%%$: ~:+~. ...*8%8x-.. --. :x+. =Y: ~=x- .*#= Y#.~$Y- +8=+%* -:+:--:*Y*~-~Y#=. .=#V:-~*Y*:--:+:- +#8*. +#8* -*VxYxY- xYV*Yx: -*#@@%%#x**8%8**x#%@@%#*. -x*+=V$+ :8@8+ -*=xV=. ~$*+:~=x:x+~:+YY. =#*V#=#x. -+V%YY8#=~. ....:*x=:+=-+#$: ~$#+-=::=x*:... .Y$*----. ----+88: -~x*Y*~~~+V*Y:- -=$#Y:--:8@8:~.:V8V+- ~$x- .Y8= .V@$. xY -- *Y-=*=*-.:==*:~V: +#%%#*. +V$xV8=+8$xVV=. -+=:-~*Y:-x#x- .---. .*8x-~Y*~-:++- -=V$####$*+xV###$=#%=- ~V*V*xVY=VxV= .. ~8@8- -. ~*~ -$8Y+:$@$~. -8x +V. .x=+=+*= -V- :$8= -Y#*- -$x*#: .+$V~ .-=Yx~ :$#+.-+xYYxxxxxx=~.+#$:.~xY=-. .*#8VVx~-:x#8$VY+--=88=#Y~ =*:~-YxV:-~=*- -~+=**:. ~8@8- .+**+:- -=V#8%@%#$xY%= .**.:V=+:+=Y--Y= -~ .-~+V%x-. +8%* .-=8#=:~. -+=:~:-=8V:+V##VYxYVVx*YV#$=+V8=-:~:=+- -V%V~~$8*.=8#+-Y%Y-+8%=-x%#: ~V+ -=V$*~ ~8@8-.:x$Y+. -+#@8V8@@%= +*Vx~..-:YY*: -~ -=VVx*Y%V*xYYxVYYVxYVY*Y%$xY$$x: .:x:-Y#*=$8V*:YY+%@@Y+$+=Y##xx#V-~*: x@$- ~Y8#VV=--:#%*V$+ x@$. ~=+:+*x*:. - ~=xx=:+=:. .+V8$V%%8V$8V: .+xV#%%%##$V%8= .~+====+:- ~$8= -=VVx*Y%V*xVVx$Yx$YVVY*Y%$xY$$Y:. +$$: +$#*~ ~Y=*YY=x= .=$#x.:$$+ $@x ~x$####*Y@Y-. +%8- x#xY88Y*Y#V- *#V*x#%$*$$- ~Y%%8%%%8%%Y~ +$%8Vx8@#+- .V@#. :$VY8*. .~:+$8x~. +8%* .-*8#*+:-. .*#Y- .+Y$Vx*xxxxxx*Y$V=- .x#x. x@$- ~$$=~~~#%* x%$. x8V$%%= *%= -8$. ~$@8V##- .*8%V+:8@8~+V%8= =%%Y~ .$@#. *@#. +#Y- =#Y. -V$=. .Vx*#: .+$$: ~V#= .:*xYVVVYYx+- +#$: -$%V~ x%#+-Y%V. .*%#: .V%V*V8%V:*%= -8$~x8%$xx88: +%8= .8@#. .=%8+ .#@V. .V@$. ~$%* ~x=~. *8x. :#V~ -+x+ .+VVxV8=+8$xV$=- =8#=------------~~~::~~-----------~+#8=. -x#8Y=~--~*#8$VY:--~+x#8Y~ -#8: .:Y8888~ .$%8%$=- ~$%+ x@$. .#@$. .#%* .#@x .V@$--=#8*. :$8$*:. .x8* ~$#: ~=Y#8=. ~=$%VY8#=:. =$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$= -=V#####$*+x$######V*~ :Y$VYYV#88%Y~ .*8%8#VYYV$$=. +%#~ .#@V. ~8%: =%#:.:*#@8$$$x~ ~V%#VY+Y#= -YY*VVV%8+ :8=:8* ~*:.==.~x:-*=.+*- .-~~~-. --~~-. -~~~~--~*#8x~ .=$8Y:--~~~~-. .*8$+..$@V..+#8= =#8#8V#@#+-. -Y#=:$#*x*:. -+xVVVx:V$: Y##$- -$: VV +8+.$x =V. .. -*##Y$#Y~ :Y#$Y8%#Y$#Y~ x%$$$8@8x+- x#Yx~.:*VVY=*YY=~.=#Vx~ .xY- .-~+*****=:~. +. x* ~#~ x= -+ .~++*xx**=+~. -=VV=. .*%%%V~ -V#V#%#V8V- V#-.~V%$*Y$*. :Y8x. .+YYxY$V*~. +x#V- -+x$VYx=====*xVVV*:. :: -V- +~ .:xV$Vx**===**YV$V*:. -=*:YY+x=- .=$#x:=$#*- -$Y-.Y@x ~VV- =8= x@Y =8* =#*=VxYVY=~ -+xV**8*:$V~ ....-:=V#$*+::=*xYYx*+:Y%##$x- .. .*. . ~*$$V88*=xxxYx*=:~~=Y##Y+~.... =$Y=x88x=Y$+ .+$#x~ .=$$*- =8: x@* ~8: .=Vx+V@V. .$V .x8$xVVVV+. -Y8xxYY8#+ -V#$$##V*:-:YVV*=V%%@%$Y#V:~*=. ~ +#$=.~V#YY8@%@%Y*YVY=--+Y###$#$: :Yx+:$V:=Yx~ .+$#x- .=$#*- ~#* x@* *$- .:=$%#x==#= -Y%8V*:.-V$: -Y#= -+x$%8= -+==+:--:*V88x~. ~x$$x:~*$$: .~-.=##*~-+YVY=. .~x8#x~..~+==+- :xxYYxx~ .=$%%V~ .*%%#*- ~xx+Y%x=xx~ .x%Vx#$: -xY=~ -Y#= -V$: .~*Y=. ~xxxYVVY*+=*xYYxxxV$$Vx=+~. .~++*Y$VYx***xxYYY*Y$$x=::+. +VY: -*$%8#%8V*- .+Y#%#8%#x~ .*YV%VV*. .--. .--. +*V%V+Y* .- .x8* :$$~ -. ~xx*+:+YYY*. .~*$VY%%= ~Y~ ~V%%V$8x+~~- -:=*xV$$$+ ~x#%%%#=+:x%#: -V%V+++V@@%8V+. :x +8:.x~ .*$#$$YY$##$x. +*-*%x++. -+===+~. *8x=#V- .$#:x#~ -=Yx: +%#: ~#@$~ *%%x..=Vx~ =88##x-.. +$V+*##=*==x=. :x*=*+V8Y+x#*. ~*.:8:.*- *%$:-:YY+-:$@* :*:=8= ~Y#Y++*xYY+ +#%Y. .-:+======+:~. *#x*x*YY*~ :$V: ~$%%@$~ -x%8~ -=VY=~=$$=#8~ .-~:+++++:~-. .. -=V%$~ .x8#x: - -+x8*+- +8#: :#%= ~==8+ ~$Y#*~Y#$V$8+ :=. -+*xx*+:~~~~:+=*xx=~ ~+=+:- .. -V%%@@@V- -+*=. .+xYYYVV$= -+*xxxxx****xxxxx*:. -:. ~~ -:#~~ +V#Y:..:Y##= ~#+~. =8~Y88%%Y~:#V .:xY*:--~+*xxxx*=:~-~+xY=. :$@@@#: .-~~~. .+xx***===+=#V++===**xY*: -~++=+~- -V. .:x$$$#Y+. -$- .. ~#*-~+$%V.:#* ~YY+.--=$%%%@@@@@%%8x~-.~*V+ x%%%x .=Yx===+~. x8#~ .:=*=*YY~ :x#$YV$$=**: .Y. :88: .x. .*#$+ :YYxV#V*xV=. +$=.-*#Y~*Y$%@@@@%#Y*:=8V: ~Vx- .x%%%x. -YY+**~ :8*YV. .+*==V= .xx=#+x=xV-.:Yx. .* .#8. ~ ~V$+*#x. ~=**==:. =$: ~$%%%=*$xxV#8$x*VV+#@@8* .YY. -+*YV8@@@8VY*+~. ~V*:x: .$Y ~#* -**:Vx =V..Yx=*VY***=$= + .##. -$#+-~x8x ~#= ~#@@@@#+$%#*+:=$%8=Y@%@@%* -$* -=V8%@@@@@@@@@@@%8$x~ .Vx:V=~-----~~=V+~~x#:-~----~~Yx:$= Y*-+*VxY$=***x8Y - .##. .+V%$YYYV88x~ x$. Y%%@@@@Y:YxV##VxY*+%@%@@@8~ *#- ~x#%@@@%#$8@@@8#8%@@@%8Y: =$~xV$8$Y****YVx***:VV=***xV8#YV+=$- =#Vx=x=+$xY*xY8= .##. .*$$%#~. .+%#$V+ .$Y .#@@@%#Y*:=8@@@@%Y~=Y$8%@@%+ :8~ +#@@@8V=~-.x@@@x.-:x$%@%@8x. VY~V..+xY*:.-Vx ~#= -+YY*~.+x~8+ .*#Vx**x+.:*V#*. .#8x*==*: -V#+-#$- :8x-*#x. .VY .#@8VxxV8#=$@@@@%*Y8$Y*Y#%%+ :8~ *8%%8x~ x@@@x .:V%%%%Y. $x:Y -=Y**#~ =YxYx:. ~Y-#= ~x$$Y=:+=**~ .#%#$+Y8x .V8+~+#%VYYYY$%V:-*8= x$. *x:+*YYYY=:YVVV*:xYYYx=:=Y- *$. :8%@#+ x@@@x .x%@%%* YV~V. +#x*+- ~*YYY- =x~#: .~ .-~:::-. -~- -88x*-=x: ~88VVxx8#:--*8$*YV$%V ~#= -Y########+*#8V:V#$$####$: ~$= .~=*~. Y%%8+ x%@@x .Y%%@#~ .~*=~. +#:x= .VV.~xVx*x=-~$= .Y:*$. ~Y$Y~ .x888x -8%8#*V8x -Y%8+. +#Y~:$V- -x%8=. +$+ ~V%@@@@@@#+#8==VVVVV$#$= -VY. .~=Y$8%@8$VVVV$8%%%$VVVVVVVV8%%@8VVVVVVVV$%%%%$VVVV$8@%8$Y=~. YV:x+ *#~-+x*+xV*~.*#~ .x=+#+ ~:+**=$:$=**+:~ .~=#%%%#+-. ~%%=--~-- +$VV8= :#88Y- Y8x#V- :$*..=$%@@@@%x+=~xYYYYYx+- :Vx- ~=Y$8$$$%@%@%%%$V#%%@@%@@@@%#V$8@%%@@@@%%%%%%%$$#%%@@%@@@%#x~ .YY:x=- -YVxY*:. -+YYx8Y. ~x==$= =#Yx*=$:V==xY#= .=VVY*==:-:+:-:=**YVY= -**- +#Y--Y#x~:*YVxYVY=~:Y#=.:#$- -xV=-.:x#8%8Y~.*$#8#V=-.~++~. -==*xY=++++:=V#V+++++++++*xY8V++++++++*#%%$:-~++=Y#$Y=:- .*Y==*:=**+- ~=$8*=*+xV: .$==xY###xx*=V. ~#@@@V. -$@@@#- .Y8VYYY#8#%#x:-~+V88#8#YYY$#= =- ~*Yx+--~:::--==+~--~=Yx~ . . . .=VV-. .+xY#x :Y$#* .. -=*=+++:-. .-~=Y*=xY=. -V***x###x*=*V. :V8x- ~x8Y: .-~~~~--~=xYYYVYY*:--~~~~-. ~#= .:*xx*=~--:+++:++::~. . . *#xxx+. +xxV+ . ~Y###: . . . -=*+:::~+=========**xx+- =#Yx*=$:V=*xY#= :V .$~ .~:+==+:- .. x#$. .~:~~~+=+:-. . . . ~YYx$%x. +YxV+ :xYYV=. . ~x. . ..-~:++=xxxxxxxxx=:- ~:+=*=$:V**=+:~ +$- ~$: ~=V##$VVVVVVVx~ -**+-. -$+V+ .:=*~ .~~~-. . . . --:x##+ +xY#* .-+Y$Y*~.. ~=+~+=+~:~- . . ...-:~~~--. ~x$x~ -Y8%#*~~~~~~~~~~~x#%8Y. -x8%V+~. -+V8Y~ .=##x*+-.*V.xV.-:=*V#x- .=$8##8V+ . .-. =$$8x -*$$VY+. =*~:**:*~-~Y: .. ... .~. -$%%%V+++++++++++V%%%$. ~$%8=. :8@8+ ~xY++YY=YVY=xV=+xY: .-----. .*%#+--=%8: .-----. x%%%V+Y8%%8Y~ .xV:--x$:.~*$:. ~..:=++++=++==~ .~ ~~ .*#Vx +YVY: .xY#*. Y%%+ +$%V. +Y*YV*xx**YV*Y=. ~x#8888Y:. +*x%#~..+88**~ .+V8888$*- =$88##%#$*~. .:*Y*+*x*x$=YY==xx+- -x=+x~.-~::~-.:V+*x .*$$*. :V-*x-~#@@@#--x=-V~ -#%#- .:: .~+YY:$= ~$+*V=~- .+V%@@@8Y: -x8%YY##$$8#xV%8*..+V%@@@8Y: .+Y$8$VY=~. .. ..-*x+--=Y~-:+V:-.... -~+*=:*~-~:*=~~-:V+xx++- .-----+$$==$$:-----. -x$+:V$x=xYx=x$Y:=#*- -#%#- .----------------. .~=xxx=+$xV*-..+Vx$=+*Yx*:-. .+V%@%8x=#%@%%$*:++:x#%%8Y*V%%%%8Y~ .=$%8#8#x. .xx~~*x+Y+-:V: -*~-~~+Y=::=**=++x$+--.:x. *#YxV#$VYxxxY$8VxY#* ~$%%%$:+Y~ :Y+:#%@%$- Y%%= .*#88888888888888#*. -+*YYY****Y*=VY*x$*=Y*==*xVYx=~ .:V$*V%@@%#x:. .+YVxV%@@%8Y~ :$%%$#@%%x -====Yxx+==: ** *: =*~*=~Y*~**~x:.=+ *= ~#==$x- -x$=*#~ .x#8#V=+=Y+-+Y++=Y#8#x. ~$%8= .=$%@@@@@@@@@@%V+. +$+x$+YY:Vx -x#%%8$Yx: .+$%%%%8V=. ~#%8*-x%%@x +V. :x-:Y==*Y+=$x**xV+=Y=**Y~-x: Y8V: :V8V. .-. -:*#%8%#=:- .-. -V%%Y~. .~*$8%%%%8V*~ Yx:Y*-+Y++$- :$%%#xxV8%8V: .+V%@@%8Y*$8V~ Y@%x x@%@x . .Y~ :--x=+=$x. .VV===x-~: :Y .*$%= =8#*. .V%@%V .+V88$*:-..:V%%Y~ ~8Vx~ -xY#= -Y8%$=- ~V8@@@%V:+V%%%@8Y~ -*$%8*. V@%+ x@%@x *=~--*=:*=YV:..+$x=*-=*-~:*+ :VV:VV .VV:V$: .=#=. .~*V####VYV%8Y=:. Y#=. :V$. .=$#x:. .:V%%@%8%@@%8Y~ .+Y#V+ *%%x x@%@x -YY- .+Y=*VY*:=:*VxYxx$*+=+*VY+=x:. +YYxV8: +8V*YY+. -$. .-:+==x88YY$$= -*- .=: :YV=- .:V8@%%@8Y~ -*$x- .V%8= x@%@x ~x#88#*~ -+:*Y~.--**Y=~x*-xxx=~-.:Y++:. .~=$#x=:. .~=x##=~. .=#+. :%8~ ~$%: -=*:. .:V88Y~ .+*+. -Y%%xV%%@x :V8%#::#@8V: +x--++Y+-+====+-*Y+:.~Y- =8==V#VV#V==8= .V%%%V :%8~ ~$8~ .:- +- .~- ~~ -- +$8%%@@x .$@%%+ =%@@$ :==+:=+- ~$V. -+++==+- -$$xYx++*Yx$$- .x#8#* -*%%xY$V: .x8V- .x%V- :=++==========- .+$@@%Y. :V%%= *%%V~ .~==:~:x=x*~~+=+- ::-. -:~ ... .-. .. .x$V8#*+~. .Y#*$$+Y#*$$~ :#%#YYYYYY$%8x. . . x%%@8$+ .:=*=:*#8::8#=:=*=:. -:::+**+::~. :xV$$$VY=~ ~=YV$$$$x~ :8x.Yx ~V#: -$%#: ~V#+ ~$8=. ~$8*. ~VY- ~VY- x@%@Vx#Y- +#8VY$#V*$YY$*V$$YV8$: ~- ... =88x:~~:+xYY=~=YYx+:~~:x%8+ .YV=VY~:~ ~$V~ :$88= -x#= -V8*. :#8+ :$##V- :###V- x@%%x :$Y. .$%x==+*$8VVVV8$*+==Y@$. .---. :##$- V@V. ~x###x- .$@Y ~=#$+- +#$:.-=8$+Y8x-.-Y8*. -Y%Y=8#: +#Y-~$$~ =#Y-~$$~ +#%@@#: +#~ .Y%#Y. :$8VV8V~ .Y#%x .~=xYYYxxYYx*:. :YVY- +#8Y=+++*YYx:-+xVY*+++=Y8#: .*88*. :V#VVV88#VYV$88$VV#$= .x%%$~ =8Y~..:$#Y8Y-..:$#: -V%%@%%V.:#~ .*$V: -*8$$8=. :$V=. -*$#VY*******xV$$x~ *VVVVVVVVV+ -=xVVVY=:- -:=YVVVY=- ~=Y$$$$x+- ...-Y8=. :#$~.... .x%%$~ =##VVVVY#%@%VYYYY$#V: ~$@%%$~-Y= .. .=$#88#V= .. ~x#8#Y*$*+x8@$+$Yx$88Y~ x#########= .. ... ......... -Y%$=======Y%$~ .Y8Y=8#: .......:$#V8Y-...... ~$@$:~=: .-~YY$$YY~- -V%#+- .V=:V##*:$: .:$%$~ .==*xxxxxxxxxx*=*+. ~VY~ ~VV- :VVVVVVVVVVVVVVVVV*. ~*==*****====*+ -V8x. :#8+ ~V$: =#Y. ~x~-~ -*xY#xx#Yx*- -*$#Y+-:x***=*x=-+x$$x~ ~#%%8888888888%8%#- ~YY=+++++++++++++++=YY- +%@@@%%%%%%%%%%@@%V. ~$8=. ~$8=. :##+---*%V- -$@VV%V. .:x$$VYYVVVVYV$$Y+- -~~:****************=:~~. +8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8~ .x%%Y:::::::::*#%$~ .~ +#%#YxYYYxV%%x. ~Y$VYYYYY$$*. :V%8V: .~+*xYYYx*=~. x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%* -x**V%%%%%@@@@%@%%V*xx. ~#%8$YxxxxxxxxV8%%x .Y8= :+===========+- :: :=======================~ .Y::#V=$@%@@@@%$=##:+x *@#=$Y-......+#xx@#. ~- -V8#8* .V=$8~ ~$%%%%%V- :%V=Y =%#-~VY. +$=.x@$. =8$~~$#+-x8Y. . :++++++++++++++++++++~ -Yx+. .:xY: -++++++++++++++++++++++:. .V=#8. -V%%%Y. -8$*V .V%V--VV- =$+.=88+ .x8$##xV:~+-*8V- .+V8$=- .+- -xx: .+~ .V@%%%@@%%$VV$%@@@%%%@V .:*#$*===*V#*+. =%Y**xxxxxxV8Yxxxx****V8: .V+x%* .x8*. x%*=V -Y8#*:V$:*#=+V8#+ .Y%x-=$8+:$%Y-+8$~ ~V%$*V8$+ -V%#=-~8%*-+V%#: Y@@@@@88%$-~$%8%@@@@@x .- -=YY$#=:+##YY*- .. =%:.x*****x$%Vx******.=%: .V+.x8Y~. ~$- .~Y8x.=V :V%88%%%88%#*- -V8*-x#*xx##Y8Y-:##: :#%x. .=88+ x%@@%8#%@88%%%@$. . :%@%%@Y~*V++Y*~Y%@%@8~ =#*.+Vx~.YV. x$--*V*.+#* =%:~#:~===*Y8Y===+-+$.=%: .V+ :V#$YY8YY$#Y: =V -*#8$$%#88V#8V: ~$8+-Y%x-=8$*-=8$~~$8= .$%x =%8~ V%%@@@@@@@@@%%%8- .x#Y. =8%%@Y+Y$++$Y+Y%%@8= *$V8Y:+YV~ -xY=:*8$$x- =%:~#~:8V**xx***$8-+$.=%: .V+ :V#$YY8xY$#Y: +V :#%Y::VY-+$*-=#%x. +##:~V8*-x%V=#V~:##:~V8*. :%8:+===++Y$+ =8@%8Vx8%Yx#%@@Y. =Y*. :$%@%%%V~~V%%%@%V: :#V*==: -+=*Y8+ =%++8++%= x%~*8~*%: .V:-x#x~. ~$- .:Y8x.=V ~#%*.:$*. :$x.~$%* =8$~:$8+-Y8Y. =8$~~$#+-x8x. .~=%#=$$$$$###V=- *#x~ .$8~ .=#Y. .~=*xx=:. .+Y#%%####%8#Y:. -#= .+#: =%VV%VV%= x%YV%Y$%: .V+x%= .x%*. .*%*=V =@#-=$= -VY-*@$. .x8V-+#%Y+*$V=:++x##:+$V==#%V- .*##+#%=. .:YYV8#x- . .#8: . :V$x=++*V$+ .~Y%%%%x~. .=8#Yxx=~ -=xxx#8*- =%++8+=8= x8~*8:*%: .V=#8. -V%%%Y. -8$*V =@#Y8x:~~~~~~=#$V%$. .Y8x.-xVV$$VYYYYYYx+$8YYV$$VVV=. ~V%$:.*%#: ~V%x.~Y%#+ .#8: :8V- .x8+ .Y@%Y. -V$*$V~-=V= :V*~~x#*V$: =%:~#~:%Y=======$8-+#.=%: .V=$8~ ~$%%%%@V- :%V=Y .V%%V*********x#%8+ ~V@#*=**:+#V*********Y%8*.=#Y- ~$%x. =8#=.+#%x. =88+ .8%+ =%= :%x .$@@V. +V: -xV=~x$- .VV~=YY~ ~Y* =%:~#~~=***Y8Y***=-+$.=%: .Y::#$*#%%@@@@@$=#$~+x -x8%$*========Y8%$+ +xxxxxxxY8$+=xxxxxxxxxxx*-.=8$~ Y%$- .+YV$8#*-. .Y@$. -8%= .-.~#$~ -Y#+.-. -Y%@@%Y- ~*$8#x*x#8$x~ =%:-Yx***xx$%Vxx***xx =%: -xx*V%@@%@@@@@@%%%V*xx. +@@@@@@@@@@@@@@@@@$. .*8%V***xxxxxxxxxxxxxx#%#: .Y88$$VV$$##$x=Y$$$VV$$88V- ~%%* -V8V-~Y$Y***YVY:-V8Y. -~+Y8%@@@@%#x+:. -*Y$x~~~~~*$Vx~ =%Y==******V%Y******==V8: +8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8~ -================*+ -==============***===*===+ -~+==*=+~- -~:====+:-. -=*~ :=: -:===:- :=: ~===*==========~ .+:- .:+- ~*======================- ~YY+:::::::::::::::=VY- -YY- ~YY-
3.237.94.109@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"