font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.223.5@honeybii.com ~
  $ cat 8a86793ab09373d5602a009ca7f6022c.jpg.txt

-::::::::~. ~*YYx**=====*xx+. =xxYxYYYYYxxxxxxxx- .**=**=**=x$**==*==*x: .xx=*xx**=*Y$**==**==*x+ .x$Y****=**xY$x********Y$:. .-:=*Y$#88xYVxxxxxYVVVVYYxx**YVx$88#$Yx=:-. .~=x$#%@@@@@@@%V*xVVVVVVYxxYYVVVYVYxx#@@@@@@@@%8$Y=:. -+x$8%@@@@@@@%%8$VY*x==x$xxxYYYYYYYV$xxYx*YV$#%%@@@@@@@%8$x+- .:x$%@@@@@@@%#Vx+~-. ~x=+YY*xxYYYxxY$x*Y* .-~+*V#8@@@@@@@%#x+. .+V8@@@@@@%8V*:- -==*V**xxxxxxVVx*+ -:*Y#%@@@@@@8V=- .+V8@@@@@@8V=~. .~*x***xx*xY=~. ~=Y#%@@@@@8V=. ~x#@@@@@%#x:. .~*$%@@@@@8Y: .+$%@@@@%#x~ ~*$%@@@@%$=. .=#@@@@@8Y: ~x8@@@@@#*. .=#@@@@@#*- .=#@@@@@8*. +#@@@@@#=. +$%@@@@8=. .:- ~V%%@@@#= +$@@@@@$==*V*=+~. .-~~+=xxx#%8*. =8%8$Yx=+V=::+==:- .+++++=+-:++:x*Y: .:xY=- .*xx****++V*+++++++=+ -Y==++:~~-~:=Y++* -+Y#%%%@8V*~ -x::::++==V*+++::::=* *::+=*=++=+::*+=: .~*V8@@@#*=V%@@%$x+- .x~~~~~~~~x=:::::::+* :*:::++V*:::::*=*. -+Y#8$V#@8x::::*#@%V$88$*~ .Y:~~~~+=*x**=+::::+* x:~~:+Y+===+++*V= .~*$88$x*x#%$*++:++++x8%$*xV88#Y+- .Y=++=*=++:++==*=:~~* =*:::xY=**xx***Y#- -+Y#88V*+:=#%8x=+++++++++=$%8Y=+=x$88$*:. .Yxx*=+:~~::~~~:+=*xx Y$=*xx**xxYYYYx**~ .~*$88$x=++:=V%%Y+::::::::::::+*#@#*:::+*V#8#Y+- ~===+++::~~~~:+===+- *@%##$=::~--. -+Y#8#Vx+:~~~:x8@$=:::::::~~~~~:~~~:x8%$=::~~:+x$88$*~ -:+==+::+=Y#%V :%@@@@* ~*$88$x+++++++:=$@8x+++++++::~~~~~~::~~~+V%8x:~~---~:=Y#8#Y+. .~+==*8@@@%= .#@@@@V ~Y#%8V*+~~~~:++=*V%%V+:::++++:+:::~~~~::::~::*#@#=~~~~~~~~:+*$%8V= x@@@@8- *@@@@8- Y@@%8Vx+:~~~~~~x8%$=::::+++++::::::::::::::+++=V%%V=+::~::+=x$%%@%: .#@@@@Y -8@@@@* V@#xV#88$x=:~+V%#*~~~~~~::+::+++::~~~~~~:++=====*$%8Y=++xV8%8$xY@@: +@@@@%~ *@@@@#. V@$+:+=Y$88#V8@8YxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYxxYYVV$VVYY#@@##88#Vx=++x@@: $@@@@Y .#@@@@x V@$~.:++++*8@@%$$$#####################888#########%@@@V*=====+x@@: =@@@@8- :%@@@%~ $@#++++++:x%%8@Y+:++++++++:+++++=++==========:::::*8%8@#*===*==x@@: -8@@@@= x@@@@# $@#======*%%x=#@$======++++++++==+++==========+++x%%x+#@$=****=Y@@: $@@@@Y $@@@@V $@8xx****8@V++=$@8*+++++:++::::+++++============V%%Y=+*8@Y=*x**Y@@: x@@@@# .#@@@@* $@8xxxxx#@#=++++V@8x++++:+++:::::::::++++++::+=$@8x***+Y@%*===*Y@@: =@@@@8- .8@@@@= $@8VYYY$@%Y*===+=V%%Y=====*===+++=++++++=++++=#@#=+===*x#@8*=++x@@: :@@@@%~ .8@@@@= $@8YxxV%@$xx*x*===V%@$x***x*=***=+==+===*===x8@#x***==*xY8@$==+x@@: :@@@@%~ .8@@@@= $@8YxY%@#Yxxxxxxx**Y%@#x******=*=+=*xxxxxxxV%@#Yxx*****x*V%@V*=x@@: :@@@@%~ .#@@@@* V@#YY8@8VYxxxxxYx***Y%@8Yxxx**xYxxxxYYxxYY$%@#VVVYxxxxxx*x$@%YxY@@: =@@@@8- $@@@@V V@#*V@%Vxx***=*xxxYYYY#@8Yx**YYVVVYYxxxxY#@%$YYYYYYYYYYYYYY#@8YV@%: x@@@@# x@@@@# V@$Y%%V*xx*=****xYYxx=*#@%VY**xYVVYYx*xY#@%VxYYVVYVVVVVVVVYV8@#V@%: $@@@@Y :%@@@%~ Y@88@$xxxx***xYYxxYx*xYV#@%$YYYY*YYx**Y8@8VYYVVVVVVVVVVVYYYYY%@8@%~ -8@@@@= .#@@@@x x@@@8Y*x****==xYYxxxxYVxY$%@#$VY*=YxxY8@8VYVVVVVYVVVYYYx***x*V%@@%~ =@@@@8- *@@@@#. x@@%VYx*******YYYYYYVVVxYV$%@8VV*+YV$%@8VVVVYV$VYYVYYYxx***==*$@@%~ $@@@@Y -8@@@@* Y@@8VxYYYYVYVVVYYVYV$$VYY$$#%@8$VYV#%@#VVV$VYVVV$VVYYYxxxxYYYx$%@%: +@@@@%~ *@@@@8- :V8@@%%%88888##$$$YVVVYYV$$$#%@%$x$@%#VYYVVYxYV$$$#####888%%%@@%#x. .#@@@@Y .#@@@@V .+x#%@@88888%%%%%%%88#88888#%@8$%%#YV$#8##8%%%%%%%%%8#8%@@8V=~ .-~+=Y#8888- :%%%%%x:~-. ~=V8%8#$V$$$$$$$$#88%%%%@@@@@@%%%888888#$#$VVV$#888$x:. :+*xxYVVVVYV$$V$x x#VV$##VVYYx*=+:- .:Y#%88#$$VYYYYVVVV$$##%@8##$$VYYxxxVVV$$#8%8V=~ Y$xYYYVVVxV#VVYYV- x$VVYV$$$$VYVV$#= ~*$8%%#$VYVVVVYxxxx8@$VVVYYVYYxxV$8%%#Y+- -$$VVYYVVYV#VVYYVx -$VVVVVVVV$##$VxV~ -+Y#%%8$$VVYYx**8@$YYVVYVVV$8%8$*~. :$##$VYVV$#VVV$$$~ +YYV$$$$$$$$$#VYY .~*$8%%#$YxxY%@$**xV$8%%#Y+- *V$#$$$#$$$$#$$#Y x:*V$###$VVYY$YV= -+Y#%8#VY%@$YV#%8$*~. *x$8$$$$$V$$V$##~ :$V$#$$VVVVVYY$$$~ .~*$8%@@@%#Y+- :$V$xYVVVVVY*=:~ *8##$$VYYYVVVV$#Y -+Y$*~. :$%#YYY*=+~. .~:+=*xxxYV$$$$8$- .x%@@%%$: .-*8%%%@8*. =#@@@@%x. ~V@@@@@#= +$@@@@@$: +#@@@@@#=. +$%@@@@8=. .=#@@@@@#*- .=#@@@@@8*. .=#@@@@@8Y: ~x8@@@@@8*. .+$%@@@@%#*~ ~*$%@@@@%$=. ~x8@@@@@%#x:. .~*$%@@@@@8Y: .+V8@@@@@@8V=~. ~=Y#%@@@@@8V=. .+V8@@@@@@%8V*:- -=Y=- -:=Y#%@@@@@@8V=- .:x$%@@@@@@@%#Vx+~-. .:*xx$xx=:. .-~+*V#8@@@@@@@%#x+. -+x$8%@@@@@@@%%8$VY*=++:+xYYxx$*==**+::+=*YV$#%%@@@@@@@%8$x+- .~=x$#%@@@@@@@@@@%$Y*=+==x#x*x***x$%@@@@@@@@@@%8$Y=:. .-:=*Y$#8%%8x++===+++V***xxx**V%%%8#$Yx=:-. .-~:+*:::+++=V++++===x=:~-. -*=~~::+V+:~~~+*~ +*+~~:Y~--~=+ -*=::Y:~+=- +*=V=*+ -*$*- ~
3.235.223.5@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"