font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.237.94.109@honeybii.com ~
  $ cat d2.jpg.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%8#$Y**Y#8%%%8888%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88###88888Vx:-+Y#8%%%%%%%%%%8%%%88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$VV$###$888V*:~x#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$*~.+V$#8#$#888Y+:V8%%%%%%%%%%%%%%%8888%%%%%888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Vx+. +V##8888888$=~Y8%%%%%%%%%%%%%%%%8#888%%%%%888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*x*~:x$#88888888#x~x88%%%%%%%%%%%%%%%%#$%%%8888888888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*+V$=*##8888888888$+=#88%%%%%%%%%%%%%%%%8#8%88%88888888#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*$$V$#88888888888#x:$888888%%%%%%%%%%%%8%%%8888888#88888#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8VYYYV$############$+=#888888888888888888888888888##$#$$###88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8#Y:-+++YV$$$$$$$#####V:V8888888888888888888888888888##$$VVVV$#88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@%#VV=. ::*YV$$$$$$$#####**###888888888888#888##88888888##$$VYxxxY$V8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@8#VVV*-.+x=YV$$$$VVV$$$##$=V######################888#####$$$VYx=-.+*V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@8##V$$VYY$VYVYxxYYYYYYYV$$V*$###################$$#####$$$$$Vx==x*- -*x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%####$$$$$$$Vx~ -+*xYYYYVV$Y*###################$VxY$$$VYYYVVY~ +Yx*xY=#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@8$#########$V=. :xYYYYYYV$YV###############$$$$V+.~YVV*~--=YY=:+xV$$VV=Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@%#####8######$Y=-~xYYx===*YVV$#8888888888###$$VYYx- .*YY+ .=YVVVV$$$$VVx*V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@%##8888888###$$VYYVVY+. .~xVV##8888888888##$$Y=:~:::+=xYx==*YVV$$$$#####V=*#@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@8$#88888888###$$$$$V*- .*Y$#888888888888#$V*. -xVVYYVYYVVV$$$$########*=x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@####88888888###$$$$V*~ ~xY$###8888888888#$V= :xxxY$$$$$########888888V==$@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@#####88888888#VYxxx=:-. --~~:::+==*xYVV$##$Vx:~+xY*=*V$###888####888#####x**8@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@%#####8888888#x---.. -- .. .-~:+V#VYYYYV$$VVV$##8888############$*++8@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@#V$##$VV$#88#$:.~~.. ~-~--~~-~-~~ .:+- +#$$$$$$$#$$$$$$#888#############V=.V@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@#=+==+~--:*$#$*~...... -.....--~~-~ .~::~-*#$#$$$$x=+:++++*YYYYx*xYV$####888$+$@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@$*==+::::~~+++---...--.........--~~~~~~~~~~~=x*****=~::~~~:::++++:+=+*V####88#Y~x@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@#xYVV=+++===xY=++++==*****=~-~=x*xxxx*===+==*YYYYx==========*xxx*=V#Y*Y###888Y: :%@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@#+~:=:---..-*VYY*+:+=++=+++~-:*xx*==*=+:++*Y$88#$+--------.-~:+=+:V8$Y*Y##8V*x:-*#@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@#x=:=***===++===++:::~~::::++++===+++::::+=*****=::::::::~~+======Y8#$Y*Y#Y- :xY$#%@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@$x*=*VVVVVV$##$$#$$$VVVVVVV$$$VVVVVVVVVV$$$$$VVV$$$$$$$V*+x$##VYxY$$88$Y**- -+V##8@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@#x*=*YVVVVVV##$#88888#Y*Y$###8888888888888888##8888#88#V*+Y###VY*YVV$88$Y: .Y$###%@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@8Y*==YVYYx*=x$$#####$V+..:V$$#####$$$$$###########8###$V*=Y##$Vx*VVVV#8#V=-*#$##V8@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@%V*==xY=:~~~*V$#$$$$$VY=~+V$$#####################$$VVVY==Y$$$Vx*YYYY$V$Y=*$$#$Vx#@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@#Y==*x=-~-:YVV$$$VVVVVYYV$$$$$$$$$VVV$##########$VVVVYx==YVVVY*=+++*=+Y==V$##$VY8@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@8Y==*Yx~--+VVV$$$VYV$$$#$$#$$$VxYYYYV$######8#V$$$$$VYx==YVVYx=+++=~-=*+x####V*V@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@8Y+=**x*:-:VVYV$$xV$8#V$$$$$VVYxxxxxV$##$V$#8$YYV$$VVYx==YYVY*+:+:. -*=+V#$$$:.$@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@8Y==**:**~-YVYYVVYV$#$VVVVVVYxxxxxxxYVVVVV$##$VVYVVYYx*==YYYx*+:~ +=+x##$$V~:8@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@8x*==*~~*=-*VYYVYVV$$$$VVVYYxxxxxYYxxxYYV$$$$$$VVVVYYx*=*YVYx*+- ~=~=VVYVV$*Y@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@8$Vx=*===x=*YYxxxxYYYYYYYYxxxxYYYYYYYYYYYYYVVVVVVYYYYx==xY*===:----~:*Y*::=*x+$@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@%##$*++=+:*YYx*+=***xxYVY****xYYYYYYYVVYYYxxYYYYxx**x*==VVxYV$$*:=YVV*:~+*=+~x%@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@%8%#Vx=:::::=+::+==**x*======***********=++=++::::+=*xY#88888$~:YY*+:+**xx=x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%8#$$$V**++=****===++:~:+===**===***+:~+****xxYV$$#8888888#*-:++*xxxY**xV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@8YYYx**=:+=*xV$$$$$$VVY=+*VVV$$$$$$$Vx==Y$VVVYYxx***xx$#8##VxxYV$#x+=**=V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@#=Y$x***+:=*==*==*xxxxx===xxxYYYxxxxx*=+++++====**xYVVVVVxx#%%%88#Vxxx*Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@#=Y#Y*x#$==**xYYxx*****===xYxxxYYYYYY*==YVV$$###8888#$Yxx*$%%%%%888#V==8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@8*x#V**YVV*=*x$888#####Y=x##########$x=x#88888#####Vxx***x$8%%%%%%#x:*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@x=$#x=x$YYx**Y#8888888Y=*Yxxx==YxV#$x=Y####88#$##V******Y##8%%8#x+=#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@#+x$V**$##Vx*x$##$$$$#V**xYxx**xxY$Vx=xVVV$8####V==xxx**$8##$Y*++V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@$:*$x*Y#88$xxYV$$VVVVVx*Y$$VVVVVVVYx*xV$$#8###V=+xYVYxxVVVY*=x$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@#====x$888$x*+~:+=xYVx**VVVVVVVVVYx*Y$$$#$$VY+:*YVVY=**==*V8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x::xV#888Vx*. .~+*x*V#$$$$$$Vxx=++::~--~::====**:+=x$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#Y=+=x$##Yx=. -x*****==+:~+x= -~~:=++=*YV$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$Y*==**xx=+:- *x=:~--....+Y=...--~+=*xY$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#VxxYYYx=:~~*VYxx*x***+*Y*+*xY$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%88####8%%@@@@@@@%888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3.237.94.109@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"