font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.237.94.109@honeybii.com ~
  $ cat d2.jpg.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@@@@@%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%8888####$VYYx*===*xV$#88%%%%%8888888#####88%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8888888888888888#$Yx*=:~..~+=xV$#88%8%%%88888888888888888888%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%88###888888888888%8#Vx*=+:~..~+xV$#888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888888888888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88#$$$$####888888888888#Vx**=:-..-+xV#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888#888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$$$$$$$$##88#888888888%8#Y***=:- .:*V#888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888##8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8#VYYYV$####888##$$#88888%%#Yx*x*:. -+x$#888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8###88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$VVYx**xV$#####8###$YY$8%%8888$x***+- ~=V##88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Y=:---~+xVVV$#88888##$VV#888%%888$Yx*+-.~*V#888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%88##88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V=~. -*V$$$$#88888$VV$#8%%88888#$Yx+- :V#8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888%%88%%%%%%%%%%%888###8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#x+~~. ~xV$$$$##88888###8888%88888#Vx+- -x#888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88###888888888%%%%%%%%%%%88#$$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$x:~:=:. .:*V$$###8888888888888888888#$Y*~..=V#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#####88888%%%%%%%%%%%888%88##8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$*:~+xY+. .~=YV$##888888%%88888888888888#Y*:..+V#888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#88888888%%%%888%%%%%%8%%8888888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#x:~=V$Y+. -+Y$$$##8888888888888%88888888#$x+..+V#888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#V$8%%%%%%%%8888888%%8%%%%888888888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$*:~=V8$*- ~*YV$###88888888888%%%8%%888888#$V=-.+V#8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#VV#%%%%%%%%%888888888888888888888##8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#*~.-*#%#*. ~Y##$$#88888888888888%888888%%88#Vx:.~x##88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#VY$8%%%%88888%%8%%%888888888888888###8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$+..:Y#8#Y+-~=Y#8####888888888888888888888%%8#$Y=--*$#8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888$$#888%888888%%%8888888888888888888###8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$+.-*$88#VY**Y$#888888888888888888888888888888#Vx+-:Y#88888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%%88%88888%%%%888888888888888888888###8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y~:Y#8#$$V$$$#8#88888888888888888888888888888#$x+-~Y##888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%888888%888888888888888888888888##$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8VxY$$VVVVV$#####8888888######888888888888888#$Y*:.+$8#88888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%88%%%%888%8888888888888#####8888#####8888#88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#VYYVYYVVVV$$####888################888#88888#Vx+~-*##8888888888888888888%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%888888888%%%88888888888888###################8888888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$YYYYVVYYVVV$$##########################888###Vx:-:Y##888888888888888888888888888888888888888%%88888888888%%8888888888888######$######$$$#######8#888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#VxxxxxYYxxxYV$$$$######$$$$$$$$$############8#$V*~-*$#888888888888888888888888888888888888888888888888888888%8888%%%888888#####$$$$$$$$$$$$$#######8888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8V=~:+==**=:=xYVV$$$$###$$$$$$$$$$$$#############$Y+-:Y#8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888####$$$$$$VVV$$$$$$$$#####88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%888#Y=~. ~:~==:-+xYYVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$#############$*~-*$#88#88888888888888888888888888888888888888888888#88888888888888888888888####$$$$VVVVVVVVVVV$$$###888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8#$$VVVx+~. .-++-:*xYYYVV$$$$$$$$$V$$$$$$$#############V=-:V8888#8888888888888888888888888888888888888888888###888888888888888888888888##$$$$VVVVVVYYYYVVVV$$#88$$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$VYYYYY=- .:+~-+xxYYVVVV$$$$$$$VVV$$$$$$############$Y:~*$888##88888888888888888888888888888888###8888888#####88888888888888888888888##$$$$VVVVYYYxxxxxYYV$#88Yx#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##$VVVVYYx+. .=x+-:=xYYVVVV$$$$$$$$VVV$$$$$$$$$$$$######V*::V########8#######88888888888#####888#########888######88888888888888888888#####$$$$$VVVYYxx***=***xV##Y+Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$$$VVVVVYx=~ +YY+~+xYVVVV$$$$$$$$$$$VVV$$$$$$$$$$$$#####V+~=$8###################################################8888888888888############$$$$$$$VVVYx**=+:~-.-+xVY+x8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$#$VVV$VVVY*+~....:Y$x++*xYVVVV$$$$$$$$$$$VVVVVV$$$$$$######$#V+:x########################################################888888###############$$$$$$$VVVVYYx*=+~. .:*x=*#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%####$VVV$$VVYx*=+++*xVVYxxxYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$#####$$Y++V##################################################$$#####88################$$$$$$$VVVVVVYYxx=:- .:*==V#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$8##$VVV$$$VVYYYxYV$$$VVVYYVVVVYYYYYYYYYYYYVVVYYVVVYYVVVV$$$$$$$*+*$#####$$$########################################$$$$$$$##88##############$$$$$$VVVYYxxxxYYxx*+- .+**+Y$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$#####$V$$$$$$$VVV$$$#$$VVVVVVYx*=+==*xxxxYYYYYYYYYYYYYYYVVVV$$$$=:x$################################################$$$$$$$$#88#####$$$$$$$$$$$$$$$VYYx=+:~~+*xxx*+~. -:=xx+*$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$######$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVYx+-..-~+=**xxxxYYYYYYYYYYYYVVVVV$$V+:Y$################################################$$VVVVVV$####$$$$$VVVVVVVVVVVVVVY*+-. .~=xYYx*+::=*xYY++Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V$#####8#$$$$#$#####$$$$$$$$$VYx+- .-~+=***xxYYYYYYYYYVVVVVV$$$V=+V#################################################$VYxxxxYV$$$$$$$$VVYYYYYVVVVVVVVY=- .:xYYYVYYYxYYYY+:Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#V######8##$$##########$$$$$$$Vx+- -:=**xxxYYYYYYYYYYVVVV$$$$Y*xV########################################$$$######$Vx=+++=Y$$$$$VVVYxx***=**xYYYYYY=~. .~=xVVVVVVVVVVVV*~*$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$$#########################$$$Vx+~ .+**xxYYYYYYYYYYYYYYVV$$$VYxY$$######################################$$$$$$$$$$$x+-...~=V$VVVVVYx=:~....-:*YYYYYx=:~~~~+*xYVV$V$$$$$$VV*~+V$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$$##$###88#################$$VVx*:- -+xYYYYYYYYxxxxxxxYYVVV$$VYYV$###8####8#888########################$$$$$$$$$V$$Y+. :xVVVVYYx=~ -=xYYYYYYxxxxxYVVVV$$$$$$$$VVVY::YY$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$#########8888#############$$$VYx=+- -+*YYYYVYYYxxx***xx*xYVVVVVVVV$###8888888888888888##8####8#########$$$$VVVVVVVVVx: ~*VVVVYx*+- ~+xYYVVVVVVVVVVV$$$$$$$$VVVVVVV=+YYx#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$$##########8888#############$$$VYx*=~--~+xYYYVVYYx**==++====*xYVVVVVV$$###888888888888888888888888########$$$$VVVYYYYYxxx: ~*YYYYYY*+- -:=xYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$VVVVV$x:*x*x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$$####8888##88888#888########$$$$VVYx*==*xYVVVYYYx*=+:~-~~::+=xYYVVVVV$###8888888888888888888888888########$$$VVYYxxx*****: ..-:=xxYYYYx=:-...-~+*xYYVVVVVVVV$$$$$$$#####$$$####Y+:**=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$###888888888#8###8888########$$$VVVYYYYYYVVVVYYYx=:-. ..~+xYYYVVV$$###8888888888888888888888888######$$$$VVYx*=++:~~:=+--~:++++*xYYYYYx*=++==*xxYYVVVV$$$$$$$$$$##############$*~=Y+*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$$###88888888####88888888#######$$$$VVVVVVVVVVVYYx*+- .~=xYYVVV$###88888888888888888888888888#####$$$$VVYx=:~-. .:====*x*==*xYYVVVYYxxYYYYYVVVVV$$$$$$$$$$$################Y:+Y=+V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#$$###88888888888#88888888######$$$$$$$$$$$$$$VVYx*+~. -+xYYVV$$###8888888888888888888888888888###$$$VVYY*:. ~*xYYYYYx**xYYVVYYYYYVYYYVVVV$$$$$$$$$$$$#################$=:xx:=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$$###88888888888#888888888######$$$$$$$$$$$$$$VYx*:. -+xYYVV$$###88888888888888888888888888888##$$VVYx*+- ~xVVVVVVVYYYVVVVYxxYVVVVVVVV$$$$$$$$#################8###8#x:=Y=:Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$######888888888#888888888888###$$$$$$$$$$$$$VVYx=:. -=xYYV$$$####8888888888888888888888888888###$$VYx*:. .+YV$$VVVVVVV$$$$VVVVV$$$$$$$$$$$##################8##88###8V=:xY~+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$########88888888888888888888#####$$$$$$$$$$$VVYx=:-. .~*YYYV$$$#######8888888888888888888888888####$VYY=:. ~*YYYVVVYYVV$$$$$$$$$$$$$$##################888888#888888####x:=Y+~x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$########88888888888888888888######$$$$$$$$$$$VYx*=:~.. -:=xYYVV$$$#######8888888888888##8888888888####$VVY*:. ..:xx=:+=**=*Y$$$$$$$$######################888888888#####88#88$=+**:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$########888888888888888888888######$$$$$$$$$$VVYx=+:~---..-~:++++=****xYYYYYVV$$$######88888888888888####$$VVYx+~....-~+=xY*:~:++++*V$$##$$#######################888888888#########8#Y++Y*~x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$$########88888888888888888888###$$VVYYxxYYYx*=++:~--.. .....----~~~::+=**xYYVV$$$$##88####$$$VYx*+::::+=*xYYVY*=====*xV$#########888888##8#########888888888#########88$x+xV=+$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8###########88888888888888888888##Vx=++::~~~:~-. ..-::++=*xYV$###$$$VYYxx****xxYYVV$$VVYxxYxxYV$######88888888888########88888#################V=*YY+=Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##8#########88888#888888888888#88V+-..--. .... .----.. ...---~~~::*V###$$VVYYYYYYYYYVVV$$$$$$VVYYYVV$#####888888888888########888###################$x==x=--*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$8##########888###8888888888####*- .-. . --:+:~. -~~~~. .--~~~.. .+V##$$$VVVVYVVVVVV$$$$$###$$VVVV$$$#####88888888888#####################8#########$*+*=. ~V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8YV#################888#888888###V:. .~:~. .. ~:..~~.--~. .--. .. ...:=+--. . -:+++:- .*##$$$VVVVVVVVV$$$$$$#####$$$$$$$$$####8888888888######################8#$$######$Y**: .*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$YY$$##########$$$$#8##88##88##8#x--...:==:..-~. :+ .::..:+-.:=+=~.:=:::.-:+-. .. .~+**:-. .+V##$$$$$$$$$$$$$$#########$$$$$$$$$VV$$#888##88#########################$$$####$$$VY: .=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8VYYYV$$###$YYx*=++++*V$##8##8###8#=~~~.-:++:--~:~... -=+.-::. :+-.+=+=:-+***+. -+:. .. .-~:++==:-~----=$###$###$$$$$$$$$#$$$$$$VVVV$$$$$$VYYYV$##8###########8###########################8$x~.-*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*:+++=*xxYx+~... .-:=Y###8####$x+::~ ... .-----. -+~ .-- --. -~-~~.~~+=:~~--++- .. .~:::::::~~~--:x#########$$$$$$$$$$Vx==+:::+++========*YV$$$$$$$$$VVVVYYV$$################8888888%%#x++Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y+~--..... .-----..--~~-.+V$$###8$*:~~~. .-. . ..-~~-:~. .. .-~~~~~~~~-..:Y###$#####$$$$$$$$V*+::~-.... ......--~:+===*===*=++:~~~~:=xxYxY$###########88888%%8$x+~x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V*==++:~~--..-----------.-:+=**xY=-.------. .-- .. ....-..-~~~:~~~~---:xVVVYYYYYYYYYYYYYx*:-~:++:~~~---~~--~~~~---------:+:~---~~~~~:==*Y$#8########888%%88$Vx+-+$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$xxxx*xx**=+::::::::~~~~---------. ....---. .------~~----.-----..--..--...~::~~:::~~~~~:::::++~-~::~:~~~~~-~+====++++++++++++:::~~~~~~~~~~~~:~~:::::::::::::+++==+::=*x*=::*YV$$#8########88888$YxYx~ -Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#YxxYYYVVVYx********========++++:::::::::~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~~..-:+++:++++++++++++===+::::::~:::::++=++++++++++++++:::~::::::::++++===******xx*xxxxYx*===+=YVVVY=+=x$###8####$##88888#VxxY=. .=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#YxxYYVV$$VYx*==**xxxxxxxxxxxYYYx*===++++++::+=*************===**==:--~--~+=*******************==**===++=****=*xx*xxxxxxxxx***************xxxxxxxxxxxxxYYYYYYVY*===+*$##$$Y*=+*V#########888888#VY*+- :$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8YxxxxxYV$Vx+:~--~~::::+++===Y#8#Vx*==++===++++=**xxYYYYYYYYYxxYYY*:.-~-~=xYYYYYYYYYYYYYYYYYYxx=*xx**====***==xV$$#####$$$VYxx********==========+++++++=*xx**YY*==+=Y#8##$VY*++x$88##8##8888%%8#Y*:. -Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*~~:++=*xx=:-.. . .....+$888$VVYYYx*====+==**x***xxxxxx*xxxx=~.-~-~=YYYYYYYYYxxxxxYYYYxx*+++====++=====*V8%%%888888$x=:~~~~~~~~---------.....--~~~:+=++**==+~+V88##$VYY*+=x$8####88888#$$Vx=:-. .+Y8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*-....-:+::~~-----.... ~Y$$##$$$$V*+++++:+===+:~-~:+~----~::~.-~~-~:+=******=+::::=*=++++:::++===+*Y$#$$#8%88888#8#x:. ... .. .....-~~~~:+++=+++:~:x$####$VVx*==*V#######8$=:=xx*=+~.-=Y$#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#x=+:~..~:+::::::~~~~~----~~-~::+++++===:-~~~-~~:::~~--~::~--~-~::~.-~~-~:::+===*==+::::++:~~----.--~::~:x$#$$$$$$$$$VVVY+. ........-------~~~~~---~~~~~~:::::::::~-:Y#88$VVVVYx=+=Y#####8#*. -+*xx*==xV$$$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$YxYY+~~:+*x****====+++++++:::~~~::::::::~::~~~~~~~----~::+::++::::~~::::::+++++===++++:++::~~~~~~~~~::::+===========++++:~~~~~~~~~~~~~:::~~:~~-.-~::++++++++++====++Y#%%8$$$$VYx=+*$####$*- -+*xxxY$$$$$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$x*xYx+===xYVYYYYYYYxxxx*xxxxx********=======++:::~~~~~~~~:::+:~~+=****==+==++++===+++++++++++++++++++++=========++++++++++++++++++=======+++::~~+**xxxxxxxxxxxxYxxYYV#8%%%8#$$VY*==Y###$*- .:xV$$$$$$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$Y**xx===**YVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$VVVVVVVVVVVVVYYYYYxxxxx*xxxxxxxxYYYVVVYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYVVVVVVVYx**=+:+xVV$$$$$$$VVYYYYYxYV$$#88%%8#$VVY*=*V#V+. ...=$8#$###8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$Y*=**=+==*xVVVVVVVVVVVVVVV$##8888###8888888888########$$$$$###$##########$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$####################################8##V*===+=V$####88##$VYYxx**Y$$V$#88%88#$$VYx=**:. ~=+:*##$$###8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$Vx***====*xYVVVVVVVVVVVVV$$$#8888####8888888888888888#########8888888888888888888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888888888888888888888#V*==++=Y$#######$VVYYx**xVVVVV$$#8888#$$VY*=:. ~xVVYV#####$$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$VY***===**xYVVVVVVVVVVVVVVV$##88#$$$#888888888888888##VYVVV$$$#####88888888888888888888%%%%%%%%%%%%88%%%%%8888888888888888888###88888888$Y*==++=V$######$$VYYxx**YVVV$VV$$#8888#$VYx=:- -x##$$####8#$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$Yx**===**xYVV$VVVVVVVVVVVVVV$###$$$$#8888#88#######$Y+~::=YYYVV$$$$$#############888888888888888888888#######$$$########88#############$Y*===+=V#######$$VVYxx**YVVVVVVV$$8888##$VY*+~. +$8$$$$###8#$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$Vx***===**xV$VVVVVVVVVYYxxxxV$#####$$##88#######$$$Y=. -~+xV$$$$$#########$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####################################$$$VY*===+*V#######$$VVYx**xV$VVVVVVVV#8%88##$Vx*+- :Y##$$$###88$Y$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$YY***====*xV$$VVYYYYx**=====xV$######$$#########$$$V*:. :xV$$$$#########$$$$$$$$$VVV$$$$$$##########################8888#####$$$$$VY*====*V$$####$$$VYYx**YVVVVVVVVVV$#888##$VY*=~.~Y##$$$$##88$YxY%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#YYx**====*xYVVVYx**=+:::~:::*V$$$$####$$$######$$$$VYx*:- :xV$$$$$#######################################888#########8888##$$$$$$$$$Vx*====xV$$$##$$$$VYxx**Y$$V$$VVVVV$#888##$Vx*+~~*$##$$######Vx*x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8YYx*=====*xYVY**+~~~~~~~~~~:*VVVV$$###$$V$$$$$$$$$VVYYYx+-.-:x$$$$$$$#########888888888888##################################$$$VVVVVVVVYx*====xVV$$$$$$$$VYx***YVVVV$VVVVV$#8#$$#$Y*=++*V#$$$$####$VYYxx#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8VVY*=====*xYVx+=:.-~~~~~~~:=xYYYV$$$$$$$$VVVVV$$VVVVVVY*+::+*YV$$$$$$$$$###########################################8####$$$VVVVVVVVVVVVYx===+=xYVVV$$$$$VYYx*==*xxx*xxxxxV$#V*=Y$Y*=++*Y$$$$#####$VxY$x*#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$Vx======*YVx=*+.-~~~~~-~:xVYYYVV$$$$$$$$$VVVV$VVVVVYY**=*xYVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$####################88###$$VVVVVVVVVVVVYYY*===+=xVVVVV$$$$VYx**======+++:+*VVx::*VVx=+:=x$$$$$#####VYYV$**8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$$Y======*xYx*x=..~~~---~=YVVYYVV$$$$$$$$VVYYYVV$$$VVYYYYVVVV$$$$$$$$$$$$$$$VV$$$$$$VVVVVVVV$$###############8888###$$$$$$$VVVVVVVVVYYx**==+=xVVVVVVV$VYxx*==++++++:::+xY=--+xYY*+::*V$$$$$$####VYY$V=x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$Y*=====*xYYxx=..-~~---~*VVVVYVVV$$$$$$VVVYYYVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVYYYYYYVV$$$##########8888#####$$$$$$$$$VVVVVVVVVYYx**==+=YVVVVVVVVYxx**=++++++:::=**+-.~*xYx*+:+Y$$$$##$###$VYV$**#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$Y*=====**YYYY*~--~----~x$VVVVVVV$$##$$##$VVVV$$$$$$$$###$$$$$$$$$$$$$$$VVVY**xYYYYYYYYYVVV$$#########88#8888#8##$##$$$$$$VV$$$VVVVYYx**==+=YVVYVVVVVYx***=++++++:+*x*:. -+xxx*=::*$$##$######$VYVx=V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$$x======**xxYVx=:~-----~*VVVVVVYVV$$####$YxxxY$$$#$$$$$#############$$$$VVVx**xYYxxxYYYVVV$$###############88##$VYYV$##$$$$$$$$VVVVVYx**==+*YVYYVVVVYYx**=+++:::+=*=:- ~=xx*=:~:Y$##########$Y*:-*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$$Y=++===****xYYx=:~-----*VVVVVYYVV$$###$YxxxVVV#88#$$V$$###########$$$VVVVYYYxxxxxxxYYYYVV$#########$$$$$V$#8#$$Vx*xYVV$$$$$$$$VVVVYYx*==++*YVYYYVVVYx***=++:::+=*=~. .:=***+::=V$#####$$##$V*~ -Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$$Y=++===***==*Yxx*:-----=V$VVYYVVVV$$$$VxxxV##$#888#$YYV$$###$$$$$$$VVVYYYYYxxxxxxxxxxxYVV$$#######VYYV#888888##VYYxxxYVV$$$$VVVVVVYYx*==++*YVYYYYVYYx***=::::+=+:. -+**==::+xV$###$$$$##Y+- .x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$VY*++++==**=:+xx*x*~----+Y$$VYYYYVVVVVVYxxxV###8888#$YYYYVV$$$$$$VVVVYYYYYxxxxxxxx****xYYVV$$$$$$$$VYYV$8888888#VVYYYYYYVVVVVVYYYYYYx**==+=*YYYYYYYYYx***+~~~:+:~. ~=*==+:+*V$$##$$$$$$$*- -V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$VVx=++===*x*+~+=*xx=~...:x$$VVYYYYVVVVVVYYYV$$$####$$VVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxxx**xxx**xxxYYYVVVVVVVVVVVVV$######$VVVVVVYYYVVVVYYYYYYYx**==+=*YYYYVYYYxx**=+~~:::~. -+**=++:=Y$#$$#$$$$$$$Y+. .=#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$VVx======**x+--:*xYx+-..~*V$VYYYYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$VV$$$VVVVVYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVYYYxxxxx**==+=*YVYYYYYYx****=+=+:- .:*x*+::+xV###$$$$$VV$8$*-.:V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$YYx*==+=***x=~--+xYY*:-.-=YVVYYYYYVVVYYYVVV$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVYYYYYxxxxxxxxxxxYYYYYxxxxxxxYYYYVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVYYYxxxx***==+=*YYYYYVYYxx**==*=:- ~=xY=--~=Y$#$$$$$$VVVV$$Y=+x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$Yx**x=++===x*~-.-+xYY*:..+Y$VYYYYYYVVYYVVVV$$$$$####$$$$VVVVYYYYYYYxxxxxxxxYxxYYYYYYYxxxxxxxYYYYYVVV$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVYVVYYYYxxxx**===+=xYYYVVVYYxx**==+~. .:=x*~.-+xV$$VVVV$$VVVVV$Vx+*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$**Y*+======**~----:xYY*:-:Y$VYYYYYYYYYYYYYVVVV$$$$$$$VVVYYYVYYYYYYYxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxYYYYYYYVVV$$$$$$$$$$$VVVVVVVYVVYVVYYYYx**===+=xVVVVVVVVYYxx*+- ..-~:::-.-+xVVVx*+~:*YVVYV$VY*+x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#V$8$xxx====**++==+~+xYY=~:*VYYYYYxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxx*xxYYYYYYYYYYYYYYYYxYYYYYxxxxYYYYYVVVVVV$$$$$VVVVVVVYYYYYYYYYYx**====*Y$$VVYx***=++~- .-------.-...-~*Y$VYx=:. -:=*x*xYY*:+$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8####$$Y====*xxYV$V*:+xVY=+xVYxYYYxx******xxxxxxxxxxxxxYYYYYYYxxxxxx***xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxYYYYYYVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYY*=====*$V*++~---~~~:::+++~--...--~~:+*YV$Vx=+~--~++=++=**=~-*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$#$$##V=+=++=*xYVVV*~:xVxxYVYYYYx*==+==************xxYYVVVYYx*********xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVYYYYYYxYxxxxxYYYYYYVVYYYYYYYxxxxYYYYYx*=====x$V=::+=xYYVVV$$VY*:~::++=**xYYV$Vx=:~..~=***=++=+:-.+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8#8##88$x===:~::~~:+=:~+xVVVVYYYx**=+++==*********xxxYVV$VVYx**=**=****xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVYYYYYYYYxxxxxYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxx*======Y##VV$$$########$Y*===*xVV$$###$Y=~-..-:=*x**==++:--+$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88888%8Vx**=+:~-. ..--:+**xxYYYx*==+++===*****xxxYYYVVVVVY******===***xxxxxYYYYxxxxxxYYYYYYYVVVYYYYYYxxxxxxxxxYxxxxxxx**===++++++::::+===*V88#############$x:~-:=Y###$$VY*:...~:+****xxx*=+:~+V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%888%%%8#$VVYx=+:~--------~~~+===++++++++==***xxYYYYYVVYY**=**************xxxxxx****xxxYYYYYYYYYxxxxx****=======++:::~~~~-~~~~~~:::+=*xxxY#8%888#888###888$+. -=Y$$$YYx=:~--~:+=****xxxYY*=+=V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88%%%%8888##$VYx*=+++::~~..-~:::~~~~~~~::+++++====++++++++=============================+++++++++==++:~~~~~~~~~~-----~~~:::+==**xxYV$$$$#8%%888#888888888Y- -+xVVx*=+:~-~:++=*xx***xYYYY*==Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%88888888##$$VVx**x*+~::~:+::+++::::::~~~~~~~~~~~-...-~::~~~:++:::::::::+:::::::::::+++::--~:~---~~::+++++======**xxxYYVV$$$##88%8%%%8888888888888$=--:===+~---~+=****xYYx*+=xYxxxx*Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8%%%888#$$$$$##88#V**xYx=+++=*xYYYxxxxx***=========+++:~--~~~~:=========******====******xxx=:~~~~-~+xxxxxxxxYYYYYYVVV$$$$#####888%%%%%888888888888%8V=~----~~--~+*xYYYYYYYYYYx*=****xxV8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#88888#$YxYYYV##8#x=++xx===**xVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYx*+:::+=*YYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY*+++::=Y$$$VVVVVVVVVV$$$$##################888888888888$=~--~::++=*xV$#$VYx*xxYY$$x=+=*xY$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$YVxxYVYx**===*xYx=+:+=*==***xYV$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVx=+=++*xVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVY*====+*V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVYYx***xxxxYV#888888888#$Y****xYYYYYV$#88$Y*::+*xxVVx+:+=Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V===+==*xx*=+:~----~~~:+======*V###############$$$$VV$$Y*+=++=xYVVVVV$$$##$$$$$$$$$$$V$$VVVYx=====xV#$$$$$VVVYYYxx**=++::~~~----:+==*xY$$#######$VYVV$$$##888###88#V*+~-:::::===**x$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V+=*V$$$Yxxx*=++:~---.-~:=**==+=xYVVVVVVV$#####$$$$$$$$Y*===+=xYVYYVVVV$$$$$$$$$$V$$VVVVVVVY*====+=*x**===++:::~~~------~~~::++=**xYYVVVV$$$$VYx*xV#8%%%%%88888####$Yx=++:~~:=**xx$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y:=*V#8#Y*****xYYx*=++++=*****+~~::~~~:::+=******xxxYYxx*====+=xYYxxxxxxxxxxxxxxxxxx****xx**=====:~-------~~~::++++==*xxxxYYVVV$$$$###$VVVVVVY*=*Y#8%%%8%%%88888#####$VVVVYYVVY**V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x:=*V###V****xYV##Vx*=**x******=+++:~~~~~--~~------~~~~~:====+~+=========+===+++======*****==*====++==***xxxxYYYVVVV$$$$###888888888##$VYYYxxx*=Y#%%%%%%%%%%%88888###$$$#88#$Y=+x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x:=xY$88#x=***xV#%%$*++=*****xxxYYVVYYYxxxx***=========+======+=*xxx*********xxxxxxxxYYYYYx***===*xYVVVV$$$$$$$######88888888888888##$VYxxxxx***V8%%%%%@%%%%%%%88888##$$##$V*:-:$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V+=xxV#88V**==*Y$8%%#*~~+****xxxY$########$$VVVVVVVVV$$Vx*====*YVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVx***==*YV$$$$####88888##8888888888888##$$VYx**xxx***Y$8%%%@@@@@@@%%%%%%%%88#$$Y*:-.:V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#=*xxx$88$*===**YV$8%#x+:+****xxxV#8#888888#$$$$$$$#####V*====xV######88888888###8888##$$$Vx***==*V$###8888888888888888########$VVYxx**********V$#8%%%%%%%@%%%%%%%%%%8#Vx=~.-=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x=xxY$#8$x*=***xx=x$%8Y=:+=*xx*xY#88888%%88##########88$x*===x$#8#8888888##8888#8888#####$Y***==x$#8888888888888##########$##$Yxx****=**x***=*V##88%%%%%%%%%%%%%%%%8#V*:..:Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y:=xV$#8#V*==**xYx**Y$#$Y*=*****xV##88%%%%88888888888%8$x=*==xV##$$V$##$$VV$$$###$$#8#888$Y**===Y#88888888888888#########$##$Vx***x**=**x**==x$###88%%%%%%%%%%%%%8#Vx+~-:Y8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$::*Y$##8$x=*==*V##V*+=V#V******xY$##88%%88888888888888$x=*==*YVVx*=xYY*==++=xVVY*xY$####$Y***==V888888####88888##$$$###$###Vx***xx*==**x**=*Y$#####888%%%%%%%%8$V*:-.~x8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8=-+*V$###Y*****x$#8#Y**YV$Y*xx**xV$##88888888888888888$Y=*****xx*=+=**:~~:-~=xx==*xV$###Vx***=*Y$#$$$$$$####88###$$####$##V*==**xx*==**xx*=*V######888%%%%8#$VY*+-.-=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y~-=YV###$x***=*V#####$VxYYx****xV$###88###$$$####888#$Y******xx***=**=++++=*x***xxV$##$Vx***==xYYYVVVVV$##888##$$$#####$V*++=*xx*****xx**=x######8888##$Vxx**+~..:Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*-~=xV###V*===*Y$####88#Y**==**xY$#######$VVVVVVV$$$##Vx*****YYYYYYYxxx*xxxYYxxxxYVV$$$Yxx**==xYYYVVVVV$##888##########V*+++=*xxx*xxxx**=*Y8888888#$VYYYx**=+~-+Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*--+xV##$x****xV#8888%%8#V***xxxV$######$$VVVVVVVV$$$$x***=*Y$$$$$$VVVVVVVVVVYYVVVVVVVYx***==xYYVVVVV$$##888#########Vx=++=*xxxxxYYxx**=x$88####$VYxxxx*+:~:=V8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*--+xV$#Vx****Y$888888%%8Vx*xxxYV$###$$$$VVVVVVVVVV$Vx****=xV$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVYYxx***=*YVVVV$$$$###888#######$V*++++**xYYVVVVYxx**Y##VYVVVYVYYx=:~~+x$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x--+xV$$Y*=**xV#88#888%%#Yxxxxx**YV$$$$$VVVYYYYVVVVVx****=xYVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVYYxx***=*V$VV$$$$$############$Y*+:+=*xxYV$##$VYx***YVYxxxYYYxx=+~:*V8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x~-:*Y$V*==*xY$#888888%8$Y*xxx*+:+=**xYYYVVVYYYYYVVYx*****xVVVVVVYYYYYVVVVVVVVVVVYYxxx**=xV$V$$$$$#############Y+::++*xYVV$##$$VYx*=*xxxxYYYx=+~~+x#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V+~:=x*++=*xYV$#888888%8Vxxx*x*+. .-~:+=*xYYYYVVYx*xx*=xV$VVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVYxxxx*=xV$$$$$$$$########$$$Y=~~:++*xYYVVVVVYYx*==*xxx**+:~~:*V#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#*-~:~--:*YYV$#888888%%#Vxx*xx*~. .~+=xYVVVxxxx*=*V$VVVVVVVVV$$$$$$$$$$$VYxxxx**Y$$$$V$$$$$$VYxx*====+~--~:+==*====*xxx*+~:=**=:--~+Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x:--~~+xYYV##8888888%%#Yxxxxx=- .-+*xYxxxx*==Y#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYxxxx*=*xx*=+::::~~-. ..-:++::+=**==++++*xYx*:~:++:~~:*V8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#*~--:+*xV$###888888%8$Yxxxx*+. .-~:=xx*==x$88##############$$VYY**xxx*~-.. .-~:++=****=+++==*x**=:~~~~:=Y$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#x+~~::+*xYV$#8888888Vxxxxx*:. +xYx*=*YV$VV$$$$$VVYYxx**=+:~:=xYY*~. ..-~~~--~+*x*=++++++++::::+=xY$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8V*:~--~:=*xV$#8888#Vxxxxx*:. ~*Yxx=+==========+::~~~------:*YYx*~. ....-~~~~:~~-~:+==++:::::+=xY$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$x=:~~~~~+=*YV$###Vxxxx*=:... ~*Yxx*=+:~---....... ....:*Yxx*:-........ .~~~~::::::::::+=*xV$#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$Yx=+::~:++=*xYYxxxxx*=++:~~--. .=YYxx*==+::~------..-----~--+xYxx*:. ..---~:::::::++==*xV$#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8#$Y*=+:~~~~:+*YYxxxxYx**=+:- :xVYx**=+:::~~~~~-----.... .:*xYx*~ ..--~~:::+::+==xxYV$#88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8$Vx*+:~-:*YYxxxxxxYx*=:~. ~*YVYx=+:~~~-------... .+*xYx*+~::~~~~::++=xYV$8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$Y*=*YYYxxxxxx*+++:::~~~~:*YVVVYYxxxxYYYYYYYYYYYxx*=+*xYYY*:~:+=*xYV$#88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8##$$$$VV$$Y****====*xY$88%%%%%%%%@@@@@@@@@@@%%8#VVVVYYYxY$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3.237.94.109@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"