font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.237.94.109@honeybii.com ~
  $ cat DD22y.jpg.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@%$Y#8#x$8%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@%%%%%@@@@@@@%%%@@%$YY$88Y$%%%%8888##%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@%%%%%%@@@@@%%%@@%Y+x$$#$V88888888#$V*#@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@ @@@@@@%%%%%%%%@@%%%%@@8$V*=YVV#####$V$VY*==x8@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@ @@@@@@%%%%%%%%@@%%%@@%88#Vx:+V#88#x+*x*YV$x*V@@@@@@@@%%%%%%@@@@@@@ %@@@@@%%%%%%%%@%%%%@8$V#V+:.-:+=xV**Y$####YxV%@@@@@@%%%%%%%@@@@@@@ %@@@@%%%%%%%%%@%%%@8*=:==~~~-::~:xY*=*xYV#$+Y%@@@@@%%%%%%%%%@@@@@@ %@@@@%%%%@@@@@%%%%%8x*xxVYx*xYxxxVx=+=*YVY**V%@@@@%%%%%%%%%%@@@@@@ %@@@%%@@@@%88#88#88#**=*$$Yx$$$####$xVYY$*YV#@@@@@%%%%%%%%%%@@@@@@ @@@@@@@@@V**=*YVxYx===+*VV$$VYY$$$VY*Y=~=YVV@@@@@@@@@@%%%%%%@@@@@@ @@@@@@@@#VV$##888##$VY==**x**xxxxYxxxY+~=x*V##88%%@@@@@@@%%%@@@@@@ @@@@@@%#$$####888888$Yx=*Yx=xYY**xxY$$YY*=+=xx*Y*xY$##8%@@@@@@@@@@ @@@@@%$$$###88888888#xYVY$$YYYVxV#$YxV8$xY$$#$VV*=*==:~+x#@@@@@@@@ %%@@@8$#####888888888VxVV=:=YYY*xx***YYV#888888#$Y*+:--++x%@@@@@@@ @%%@@8####888888888888#$VY==*+=*+*xV$#88888888#####$V*:~~+#@@@@@@@ %%@@@@8##888888888888888888#$#88%%8888888888##########$x+:=%@@@@%% %@@%@%8Y$88888888888888888$Yx$88%8888888888#####8###$$##$V*#%%@%%% %%%%#YYVV#888##8888888#88#x:+V##888888##888####88########$VV#88%%@ %%%#$$#$Y==YVV$####888VxV##$$###8888888888888888888##8$VYxxxYVYVV$ %%####V+~+*YY####$$$VVYxxxxxxYY$888888888888%%888##$V$VVYYYxYVVVYx 8##8#Y*+=*$$##$V$$Y**x$###$VYVV$88888888888%%%%8####$$$$$VVVV$$VVY 888#x=++*V$$##$$$x=*xYVV$88VYYYV$$$$###$#88%%%%##8888888######$VVV 88%V=**Y$V=V###$$Vx*x*xV8%8x+~-~~~:+=+:+V88888%####8%%%88#######$$ ##$VxYYY#V*V$###$$Yx*xx#%%8$$$$VVYYx=~-*8888888$V#%@@%%%888####### #V**==::Y#########YxYxY8%%%%%%%%%%%8*-.=#88888VxV%@@@@@@%%%8888888
3.237.94.109@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"