font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.237.94.109@honeybii.com ~
  $ cat d222.jpg.txt

@@@@@@8#8$$%%%%%@@@@@@ @@@@%$Y##V8%%8888%@@@@ @@@%V*Y$V$8####Vx$@@@@ @@%8#V*+x###**xYVV8@@@ @@8YVx:.~:+xxxYV$#V%@@ @@$==*=+=**YY==xVYx%@@ @@#*=V$Y$$$#$YYxxxV%@@ @@8x=xYYxxYVYxY+:xV@@@ @@%V**xx*YxxYYVVYY%@@@ @@@$YVYxxYYYVxx$#%@@@@ @@@%#$x+xx*=xV#%@@@@@@
3.237.94.109@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"