font size: 12px ( --- / +++ )


 
35.172.233.215@honeybii.com ~
  $ cat -p.txt

... ......-..--------- . . .... ........-------~-.-- .......... .-~:~~. ....----.---~~~~~---- ---..---.... .~+++==**x*+:-. ....-------~~~~~~~~~~~~ ~~--------..... ~xVVVYx*******=+:-..-----~~~~~~~~::~:::::: ~~~~-~~~-----....:xVVVVVVYYYYVxx*xx*+----~~~~~~~:::::::::::: ::::~~~~~~-----.~*YYVVYYYY#88#VV$##$$+-~~~~~~:~~::::::::++++ ::::~~~~~~~~~---+$#Yx*xYYx$##VY$8%%%%Y~~~:::::::++++++++++++ :::+:::::~~~~~~~*#V*~~:+=++=***Y8%%@@Y~:::::::::+++++++++++= ~::++:+:::::::~~=x::-+**+*=*==*xV$%@#+:::+++++++====++++==== ~::==+++:::::::::+-~-~~~~:+==***Y#%V+:::++++++++============ :::=*+++++::::::~=xYYYYYVYYYYYYxY#Y++++++++++==+=*=*======** :::+*===+++++++:+V#####8%%#####VY*++++++++======*****==***** +::+**==+++++++++V#####888#####V=++++=++========************ +++=**=========++Y####$$$$V$###Y==========******xxxx*****xxx ====*x*****======Y###x:+++:~+x$Y=====**=*****xx*xYYxxxxxxxxx ****xYxxxx**=+:::x##Y:++::==~-~+=*********xxxxxxYYYYxxxxxxxx xxxxYYx*=:~--.~*+=#$+~+:::=*YY+-.~=**x**xxxxxxxxVVYYxxxxxYYY VVYxY=----...~Y$*+#$+-....-~x##x+::::==**xxxxxxxVVYYxxxxxYYY $VVYV*~:~....=$$#V#8#Y*+:~-.-~*x==:----~+xxxxYYYV$YxxxxxYYYY VYYYY++~...--*$###888Vx*=*xY*:~~~~----.-.+YYYVVV$#VYYYYYYYYY VVVYY=~~----~Y#$##88$=::+*xV$V+:~-.-..----=VVV$$##VYYxxxYYYY $$$VY=~~----:V####888Vx=:--.-~--.-~:-.--.-~Y$$$$##$VYYxxxxxx $$$$Y:~~----+#####888%%%8#$Yx*=+:~:::~----.*$$$#88#$$VVVVYYY VVV$Y~~~~--~x888888888%#Yxx**==+:+=+::~-~.-x####888##$$###$# V$$#x~:~~~~:$%8#8888#$##VYYxYYx+=**==+~~---x####888######### 8888=~:~::~:$8$$$888#$8#$##$88#::=xx=+:~~---x###888######888 %%%8+~~:+::+$##8$#88#$8#$88$8%8=:+===++:~- :$##88888###8888 %%%8=~::++:+$##8$####$#8###$8@8**=++=+::~~. .*#888888##88888 %%%#+::::+++V8$#$####888####%@8xx*=+=+:::~-..:##88888##88888 %%%#+::+:+++V%88888888888#8%@%%x+==+==+:::~--:Y#88#####88888 888#+::+:+++Y%888888888888%%%%%Y+=*+===+::::--:V8########### 888#=:::::+=Y%8888#####888%%8%8$=*x+===++:::::-:$########### 8##$+::::++=Y%%88888888888%%%8%%x*+++**==++++:~~V#$$######## ###$=:+++++*V%%%88888%88%%%%%8%%V*+*=+***===:~~=$$$$$####### ###$+++++++*$%%%%%%%%%%%%%%%88%@%Y*xxx**===+::=V##$V$$$$#### ###$+++++++*#88%%%%8888888888%@@@#*++==***=*xY$###$VVVV$$$## ###V++==+++x88888%%%88##88%@@@%%%%V=:+xVYYV$$#####$VVVVVV$$$ ###V+=====+x%%%%888%%8%%@@@%%%%%%@8x=xY*=+x$$$####$VVVYYYYV$ #$$Y=*=++++x%%%%%%%%%%@@%%%%%@%@@@@$x==::=*VVV$$#$$$$VYxxxYY
35.172.233.215@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"