font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.228.10.34@honeybii.com ~
  $ cat -p.txt

....---..... .. .....---------~~~~~~~~~ -.-.----...... .. .....--------~~-~~~~~~--~ ----------....... ..-~~::~-.........------~--~~~~~~~:~-~~ ~----~------.......-:+++==****+:~-...----~~~~~~~~~~::::::::: :~~~-~~~~-----....:xYYYYx*******=+:~---~~~~~~~~~::::::::::++ ::::~~~~~~~~-----+xYYVVVYYYYYYx**x**+~~~~~~:::::::::::::++++ ::::~:::~~~~~~--:*YYYYYYYY$##$VVV$$V$+~~~:::::::++++++++++++ :::+::::::~~~~~~=V$Yx*xxxxV$$VYV#8888Y::::::::::++++++++++++ ::+++:::::::::~~*$V*:::==++=***Y#888%Y:::+++++++==+=++++==== :::=++++::::::::=x+:~+**=*=*==*xYV88$=::++++++++=====++===== :::==++++++::::::+~~~~:::++==***x#8Y=+++++++++++============ :::=*==+++++++++:=xxYYYYYYYYYYY*x#Y+++++++======**=*=====*** +:+=*===+++++++++Y$$$$$#88$$$$$VY*+++++++=======******=***** ++++**===++++++++Y#$$$$###$$$$$Y=+++============************ =++=**===========Y#$$$VVVVVV$$#Y=========*******xxxx******xx ====*x*****==**==Y#$$x++++:~+xVY====***=********xYxxxxxxxxxx ****xYxxx***=++:+x#$Y+++:+==:-~+=***********xxxxYYYxxxxxxxxx xxxxYYx*=+:~--~*+=#$=~++::=*xY+~-~=******xxxxxxxYYYYxxxxxxxx YYxxY=~~~~---~YV*=#$+-----~:x$$x++::+=***xxxxxxxYYYxxxxxxxxx VVYYY*::~----=V$$V##$x*=+:~--:*x==:--~-~=xxxxxYYVVxxxxxxxYYY YYYxx++:----~*$$$####Vx***xx*+~~::~-~~---=YYYYVV$$YYxxxxYYYY YYYYY=::~~~~~x$$$$##V=++=*xYVY=:~~----~~~~=YVVVV$$VYYxxxxxYY $$VVY=::~~~~:V$$$$###Vx=:~--~:~--~::~-~~-~~xVVV$##VYYYxxxxxx VVVVY:~~~~~~=$#######888#$VYx*=+:::+:~~~~~-*$$$$##$VVVYYYYYY YYVVx~~::~~:x#########8$Yxx**==++==++::~~--x$$$$###$$$$$$$$$ VV$$x:::::::V8######$$$$VYxxYYx+=***=+:~~-~x$$$$###$$$$$#### ####=~:::::+$#$$$###$V#$V$$V##$+:=xx*+::~~-~x$$######$$##### 888#=~::++:+$$$#$$##$V##$##$#8#=++====+::~..:V############## 888#=:::++++V#$#$$$$$V$#$$$$#8#**=++=++::~-.-*############## 888#+:+:++++V#$$$$$$#####$$$8%#xx*=+==+:::~--+$############# 888$+:++++++Y8#############8888x+==+==++:::~~:Y############# ####=::+++++Y8############88888Y=**+===++:::~~+V##$$$$$##### ###$=::::++=Y8####$$$#####88#8#V=**+====++++::~:$$$$$$$$$### ###$=++++++=Y88###########888#88x*++=**==++++:~~V$$$$$$$$$$# ###V=++++++*V888#####8##88888#88V*=*==***===+~:=$$VV$$$$$$$$ ##$V=+++++=*V888888888888888##8%8Y*xxx***==+::=V$$VVVVV$$$$$ #$$V=+=++++*$##8888##########8%%%$*+===***=*xYV$#$VVVVVVV$$$ $$$V=======x#####888######88%%8888Y=:+xYYxVV$$$$#$VVYYYYVVV$ $$$Y=======x8888###88#888%8888888%#*=xY*=+xV$$$$$$VVVYYYYYVV $$$x=*==+=+x8888888888%88888888%%%%Vx==++=*YVVV$$$$VVVYxxxxY
3.228.10.34@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"