font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.204.227.117@honeybii.com ~
  $ cat 냠.txt

.. ....------- ...... .-~~- ...-----~~~-- ~----... .:xx****=+~...---~~~~~~::: ~~~~~---..+YVVVV$$YYYx:-~~~~~::::::+ :::~~~~~-~VV**xY$VV8%%Y~~::::+++++++ ::+::::~~:Y+~+====x$%%*::++++==+++== ::=++:::::+++==**xxY#x++++++======== ::===++++:Y###88##$Y*++++====******* ++**===+++Y8#$$$$##*=====****xxx**xx *=*xx**==+Y#Y+++++x=******xxxYYxxxxx YxYx=+:-:=*#+:~:*x+~+***xxxxYVYYxxYY VYY+~-.-x$V#x+~-~=x=:~~:*xxYYVYxxYYY VVY+~--~V#88$*=*Y*:~----~xVV$#VYYYYY $$Y+~--+##88#Y=++=~-~~---:V$#8$VYYYY $$Y~~--x8888%%#Vx*=+++~--~V##8#$$$$$ ##Y~:~~V8#88##$VV$x+**+~-~Y#888##888 %%Y~:::V###8###8#%V+==+:~.~$88888888 %%x::++V#####88#8@$*=++:~-.x88888888 %%x::++V%8888888%@#====+:~-+$8#88888 88x:::+V%888888%%%8**===+::~=#####88 88x:++=V%%888%%%%%%V===*==+~=#$##### 8#x+++=$%%%%%%%%8%@%x****==*$#$$$$## ##*==+=#%%%%888%%@@@$+=xxY$###$VVV$$ #$*==+=8%%%%%@@@@%%@%Y*=+x$$##$$VYYV
18.204.227.117@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"