font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.91.106.223@honeybii.com ~
  $ cat 20190406_011521.jpg.txt


3.91.106.223@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"