font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.237.94.109@honeybii.com ~
  $ cat 2l93vt.jpg.txt

88888%%%%88#######$$$##########88%%%%%%%% 88888%%%%88####$VYV$$###$$##$###88%8%%%%% 8##88%%%%8####VYV#8%%8#8888######8%88%%%% ####8%%%%8##$VV$#88Vx*xV$8%%8%%8888888888 ####888%8###$YVVVV+. .-:=x$8%%8%888888888 $$$$$$$$$V$$$$$$V=. .-~+xV#%%%%888#88888 $##$$$$$VxV$$$$$V:-.--~:*Y$#%@@%88##88### $$$$V$$$YxVVVVVY=~-:+.+YxV##%@@%#8#$#8### VVVYYVVYx*$$$$$V:--:--x$YV##8%8#$#$$##$$$ YYYxxxxx==V$$$$V+~++~+$$$$#8#$VVVVVV$#VVV ******==::VVVVVx*=+~:=$###88$YYYYYYxV$xYx ++=++=+:~:xxxx**+=*+*Y$#%%%%$Yxxxx**V$*** :::~~:..+:****=Y:~=x$#888V*#%8#VYV*=YV=*= ::~~:- +***xYxxV*~~+xxY$$*==Y8%%8#$VVV*== xx***.~~:--~=-~:-+-~.~.:~~.~~:+Y:~YY#8#$= %#VY+:*++~::*~:::=+=~+:+:~-~~++x=-+~V$$8Y %+-* .~.~-x~~.--~ -~~::--~ ~~-~.x.~ - .-x $==x~:==xxV=*=*xY=*YxYYxxx--==**#xxxxxYY#
3.237.94.109@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"