font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.204.227.117@honeybii.com ~
  $ cat Angriff_erfolgreich_________________________________________________________________.txt

************************==========================**************************x*xxxxxxxxxxxxxxxxx***=++:~~~- *********************=================================**************************xxxxxxxxx*=+:::~~~~------- ********************====================================*************************xxxx***=~-.....---------- ****************===========================================****************************:-......--...--~~:: ***************=============================================*=***********************+~......-~~...--~:+++ **************=================================================********************=~......-::~...-~++=*xx *************===============================*x*============***=======************=:- .-:+:-..-~+*xYVV$$ ************===============================*YYYYYYxxYx*****xx**===========*****==~.....~:==~...~=xV$$##### ************=============================*xYVVVVYYx*xxxxxYYVVYYx**=============+-...-~:=x=-.-~+xV$#8#8###8 ************=======================*xxxYV$###$VYx*xYYYYVV$$$$$VYYx=++::::++====+:~:::+*xY=::+*Y$#888888888 **********========================xYVVV#888##$YYYYYYxxxxx***==+::::~~~~~~~~::++=====+=*xYY==xY$#888888888% *******=*=======================*Y$$$VV#88#VYx=++::::~~~~~:::++:-........---~~::++====*xxYx*YV$#888888888% *****=*========================*V$$$VV$##$Y*+:~-....... -:::+===:-. ...--~~:++++==**xYYYYV$##888888%%% **==***=======================*Y$$$#$$$$VY=:-.. ~+=+=+*x=+~. ..--~::+==*====*YVVV$##888888%%%% *=====*======================*YVVV#88#$$Vx=:- .+**==+Y$Y=+-.. ...-~::+====****=**xxY$##8888%%%%% ======*======================xY*xVV##VxYYx*+~. ~=xx**xV#V*+~- ..-~:::~~~:+*YYx=++++=*xV$##$$$$$ =======================++====YYxYYYVVY**=**=+~. -+*xxxYVVx=:-. ..-~~-...-~~+Y##Vx==+++=*xYVVV$$# =====================+=++++==xVVVVYx*YYxxxx**+~. .~+*****=:~. ...-:+~. ..--:Y$#VYxx**===*xYVxxYV ====================++=++++=*YYxxYYx*xV$$VYxx=:- .-~:::::-.. .-=Y*:-...-+YYVVYYxxYYx**YV$V*=* =====================++++++=*Yx=*xxxxYV##$VYx*+~- ..--~--. -+xx=+~~--=YYxVVYYYYVY**xV$$Y*x ===================++++++++=*x**xYx*xY$###$VVx=+~-. ..--~~~~~-............~=xYYx=:~~=VVY$$$VVV$V==xV#$VYY =================++++++++++++==**xY**Y$####$$Y*+~-....--~:+=*********==+:::=xVVVYx=++xVYY$##$$$$V**Y$##VYY =================+++++++++++===*Y**xxYV$####$Vx=:~-...-~:=xYYYVVYYYYxxxxxxxxV$VVYYxxxVVV$#####$VYxY$$##$VV =================+++++++++++=**xYY*xYY$$#####$Vx=:~----~+*YVVV$$VVYx**xxxxxYYVVYYYYYY$##8888##$VVV$$##$$$# =================++++++++++++*YYVVYYVV$######$$Vx*+:~~~:=YVVVV$#$Vx*=++++==*xYYYYYYYV$8%%88#$$VVV$$$$$#### ================++++++++++++++*YVVVV$$$#######$$VYx*+::+*YVVVY$8#Vx=+::~~~::+*xYVVVVV$##$$$$VVVV$$$$###### ================+++++++++++++++=xYVV$$$###88###$$VYx*=+=xYYYVYV#$VY*+:~~~~~::=*xVV$$$$$VV$$$VV$$$$$####888 ================+++++++++++++++++=xV$$$$##88###$$VYYYx**xYYYYVVVVVYx=+:::::+==*YYVVVVVVVVVV$$$$$###88%%%@@ ================+++++++++++++++++++*YV$$$$######$$VYYxxxxxxxYYYYVYxx*======**xxYYYYVVVYV$##8888%%%%@@@@@@@ ===============++++++++++++++++++++++=*YVV$######$VVYYxx********xxx***********xxxxxxx***$8%%%@@@@@@@@@@@@@ ================++++++++++++++++++++++++=xYVV$$$$$$$$$$$VVVYx**===*********x*===========*#%%%@@@@@@@@@@@@@ ==============++++++++++++++++++++++++++++=*xYVV$########$$$$VVYxxxxxxxxx***===++========V8%%%%%@@@@@@@@@@ =============++++++++++++++++++++++++++++++++=***xxxYYVVYYYYYx*=========++++++++++++=====x#%%%%%@@@@@@@@%% =============++++++++++++++++++++++++++++++++++++=++++++=====+++++++++++++++++++++=++=====x#%%%%@@@@@@%%%% =============++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=++=====x#%%%%@%%%%%%%% =========++=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=====V8%%%%%%%%%%%% ==++=+++=+++++++++++++++++++++++++++++++++:+++::+::::++++++++++++++++++++++++++++++++++++===V88%%%%%%%%%8% =++===++++++++++++++++++++++++++++++:::+:+::::::::::::+:::++++++++++++++++++++++++++++++++==Y8888888888888 ===++++++++=+++++++++++++++++++++++++++:::::+::::::::::::::::::+++++++++++++++++++++++++++==*$888888###### ==++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:+:::::::::::::::::::::::++++++++++++++++++++++++++==V############
18.204.227.117@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"