font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.228.10.34@honeybii.com ~
  $ cat 066-sneakers.png.txt

YYYYYV$. .---~YVYYYYYYVY~---. .$VYYYYY YYYY$+ ..----~VYYYYYYV~----.. +$YYYY YYYV= ...-----~$YYYY$~-----... =VYYY YYY8 .....------#YYYY#------..... #YYY YYV=-~~::++====+++xVYYVx+++====++::~~-=VYY YYVYYYYYVV$#######VYYYYV#######$VVYYYYYVYY YYVYYYYYYYYVVV$###$YYYY$###$VVVYYYYYYYYVYY YYVYYYVYYYYVVV$###$YYYY$###$VVVYYYYVYYYVYY YYVYYYVYxYYVVV$###$YYYYV###$VVVYYxYVYYYVYY YYYYYVVYxxxYVVV##$YVYYVY$##VVVYxxxYVVYYYYY YYV*YVVYxxYVVV$##$=$YY$=$##$VVVYYxYVVY*VYY YY#+xVVVYYY$$$$##Y:#YY#:Y##$$$$VYYVVVx+#YY YY%~*VVVVVV######x~$YY$~x######VVVVVV*~%YY YY#~=V$$VVV######Y:VYYV:Y######VVV$$V=~#YY YYV:*V8%###888%%#$*YYYY*$#%%888###%8V*:VYY YYYx*V%@@%%%%@@@8#YYYYYY#8@@@%%%%@@%V*xYYY YYYV*Y#%%%%%%%%%8#xYYYYx#8%%%%%%%%%#Y*VYYY YYYYxY$8%%%%%%%%#$YYYYYY$#%%%%%%%%8$YxYYYY YYYYYYV$8%%%%%%8#VYYYYYYV#8%%%%%%8$VYYYYYY YYYYYYVV$#%%%88#$YYYYYYYY$#88%%%#$VVYYYYYY YYYYYYYYVV$#8##$YYYYYYYYYY$##8#$VVYYYYYYYY
3.228.10.34@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"