font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.236.171.181@honeybii.com ~
  $ cat nessunagif.gif.txt

@%@@@%8V*+:---~:+*V8%%%%%%%%#V*++::::+=xV#%%%%%% @%@%$=~-.-~----...-~x#%%%%$*:~~~----~::::+x#%%%% @%8=-....~+:+:+:::~~::x8#*~:::~-----:==+++::x8%% @$:... ...-~:::+:++:~*=~~=::+:==**xxx***==+=#% 8:.. ..-~~~~~~:::+::++===***x**xxxxxx**=:x8 =... ..-~::::~~:~~::+=++=*****x***xYYxxxx**==x$ -.---~~::::::::++++===**x*====xx**xYVYVVYYx**xYY -----~::~:+::+:=***=*x*=*:-.-~=*x*xVYVVVVVY*YYYY ----~~:++++~~:+=**=*xxx+:~:::++*xxYVYVVVVVYYVYYY :.--~::++=+==**=:=**x=x+~-.~---*YxYVYYVVVVVVYYYV V---~::+==++****=*x*xxx+- ...-YYxYVYY$$VVVYYYY# %Y:~~~~:+===*+*x*xx*xYx+ -+=*xxV$YYVVVVYVYY$% @%Vx*=++===*****xx*xYYx+. .:x==*YV$$VYVYYYYY$%% %%%$YVVYYY****=+**=*YYx+~~:::*=*=Y*=YxxxYYYY$%@@ @%@%#VVVV$$VYx=*=:::=YY=-----:**=+=::**=xYV8@%%@ @%@@@%$VVVVVV$V$=~..-xYx:. ++~-: .-:+*$88%%%% @%%@@@@#VYVVV$$V+- -.=YY=. .:~.:.-:=x#%%%%%%% @%%%%@@%8$VYYVVV*+~..+x*~ .~.+~=*V8888%%88% @%@@%@@%%@8$xYVVY+-~-~*=~ -::**Y$88#88888%% @@%%%@@%%%%%%#Vx=:~:::x=:-. .-:=*++x$88#V#8888% @@%%%@%@%%%@%%8#$x=+=*Y*---~:+xY$VxxY$8##8##8888 @%8%%%8@@@%%%@%%%%#VYYYx==*xV#88#8#$##8###*x##88 8888%88%888888888#888$$YYY$#88####$$###$$VxY$##8 #xYY$xYYxxxVVxYYYxxxxxxxxYxY$VxYxxxxVYYxYxxYYxY# 8888%8%88%8#88888#88######Vxx$####VxxxxxxxxxY$#%
34.236.171.181@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"