font size: 12px ( --- / +++ )


 
100.26.179.196@honeybii.com ~
  $ cat SC why is it 33.png.txt

VYYxxYYxxxxxx****=++==++=====+++::~~~~----... ...-~~~::++++===**xxxxxxxxxx*YYYYYYYYVYVV Vx**xVVxxxxVxx*xY+::**==*xx***===++++++++::::~~-~~:::+++=====***xxxYYYYYVVYVVx=YYYYVVVYVYVV #######$$V$#$V$##VVV##VVVVV#x:::::=$$$$$$$$$$$$$$$$VVVV###################VVVV$#$$$######## %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#####8%8#######$#$$#88###$##Y+++xxYYV$%%#VYxYV$#8%%888%%%%%%%# @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$VVV$$#VV$8%8#$**$V+::+~***#%%#$VV$$$#8#8%#8@@@@@@%# @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$*x$#$V$$VY$%8#8VY$#**=*=xx*8%#V$##8$V*V#Y@%#%@@@@@%# @@@@@@@8xVV$$VVYV$#$$#$%@@@@@@@@@@%%%%88#88$*=YV$8%$V88$$$Y*==*V$=8%8VxxV#VY*V#$@%8%@@@@@%# @@@@@@@8Y$$$$$VV#$#$#8#@@@@@@@@@%@%%%%%%%%#$x*Y$#88Vx8%#88VV###@$+$%#V=xYYY*Yx$%88%%@%%%@%# @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%8##VV#8#V#$$$$#8@%$$YVV*+$8#Vx+:YVVV8@%%@@@@@@@%# @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8$V$8%%%%%8$#VY#$++YYYVY#%8#Y*=xV$8@@@@@@@@%%@%# %%%%%%%888%88%%%%%%%%%%%%%88888888#88888###$VV$########$VV##YxYV$#8%%%%8#$V$#88%%%%%%%8%%8# #######$$$#$$#############$$$$$VVVVVVYYYYYYxxYYYxxxYVVVVVVVVVYYYV#VVV#88$VV$#V$$888######## ######################$$$$VVVVVYYYYYYYYYYVVYYYYYxxYYYYVVVVVVVV$$$$$######################## #######VYYYV##########+.~+xVVVVY++==*V#8888#VV$V$#8#VVV$$$$$$$$$$$######################### #######YxYYYYYYVVY$###*+*xYY==$$VY*=*V$#8##$=:=*V%8VV$$$$$$$$$$############################ #######Yx*xxxxxxxxx$##VV$V=Yx*8@%8V*xVVV#8$YY++*Y8$V$$$$$$$$############################### #######VYYYYxYYY$$$$##$VVVxY#$#%%8$VYV*V8V##$YY$Y8Yx$$$$$$$################################ #############$########$$#V#88##888###$V#8##$#$xVx##YV$$$$$################################# ########################V##888#88888##8#8@%88#V$%@@8####################################### ########################xVVV##888888#8@$V8#$##$##%@@####################################### ########################$$$$###8888##8@8888888%%%@@@####################################### ########################$$$$#8888888#8@%8%%%@@@%Y*$@####################################### ########################$$$$#8888888##%88%%%%%%%Vx$%##############################$$####### #############################################################################$VVVVVVVV$$$$# #############################################################################$$$$$$$$$$$$$#
100.26.179.196@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"