font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.209.80.87@honeybii.com ~
  $ cat 7fd.jpg.txt

#888$Y***xxx**=+:~--.. .:=*xYV########$$$#$$$$$$$$VV ##88#$x***xxx*==+:~~--.. .-:=*YV$###$$$$$$$$$$$VY ###88#Vx*xxxx**==++:~-.. .-------..-~+*V$$$$$$$$$$$$V ###8888$xxxxxx***==+:~-... .~::+++::~~-..+$###$$$$$$$$V $###8888#Yxxxxx****==++:~---....~:=xYYYYx*=+++V###$$$$$$$$$ Y###88888#Vxxxxxxxx**==++::~~--~~=Y88888#$VYx=+Y###$$$$$$$$ =$##8888888Vxxxxxxxx**==++::~~~-~*#%%%%@@@%#$x:+$###$$$$$$$ :Y$##8###888Yxxxxxxxx*===+:~-.. .x%@%%%@@@@#*~.:$###$$$$$$$ =Y$######888#xxxxxxxxx**==+:~. -+x$$VV$#Y:. .+$####$$$$$$ VVV$#####8888$x*xxxxxxxx**=::~~~- .. . .-=V######$$$$$ #VV$####888888$xxx*xxxxxxxx***===++:::::::::+Y#8######$$$$$ $VV$####8888888$xxxxxxxxxYxxxxxxxxxYYYYYYYYY$%88#######$$$$ $VV$####88888888$xxxxxxxxYYYYYYYYV$88888%%%%%888########$$$ #$V$####888888888YYYYxxxxYxxYYYxxYY#%@@@@%%%8888#########$$ 8#$$#8###8888888%$xxYVYxxYVVYxxx*===Y#%%%%%88888#########$$ 8#$V$8#####88888%8x*xV$$YxYYVVYx*=:~~:x8%%888888#########$$ ##$$$#8######888%%V*xYV88YxxxV$VYx*+~~-:*V#88888##########$ ##$$$#88#####888%%#xxxV8@8VxxxY$#$VYx*=:~~:*V$#888########$ $$$$$$#8#####888%%%VxYV#%%%#YxxxV888#VYx*=+:~~+*V#########$ $$$$$$#######888%%%8xxY#%%%%8VxxxY#@@@%8#VYxx==++x########$ $$$$$########888%%%%VxY$%%%%@%$Yxxx$%@@@@%%8###$VV######### $$V$$########88%%%%%$xY$88%%%%%8$xxxY#@@@@%%%%%%%88######## $$VV$########88%%%%%#xY#88%%%%%@%$Yxxx#%%%%%%%%%88######### $$$$$#######888%%%%%8##%888%%%%%%%8$YxV%%%%%%%%8888######## ###$########88%%%%%%%%%8888%%%%%%%%%##8%%%%%88888888#######
3.209.80.87@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"