font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.204.227.117@honeybii.com ~
  $ cat pootie.jpg.txt

************=**===============****xxxx***xYYVVYxxx*======++:::~~~-----~~~~::~~~::::::::++++++:+++=== *************=================***xxxxxY$#8%%@@@%%%8#V*=+++++:~~~~-----~~~-~~~~~::::::::::++:::+:++++ ************=================*****x$#%%@@@@@@@@@@@@@@%8V*+:::~~~--------~~~-~-~~:::~:~::::::::+:++++ ********===*==========+=====****x$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$*:~~~-------------~-~~~~~~:~::::::::::+++: *********==========++=====*****x#@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y:~~------....------~~~~:~~~~::~~::::::+: ******===*=========+=====***xxY8@@@@@@%@%%%%%%@@%@@@@@@@@@@%V~--...............-~-~~~~~~::~::::::::: ******===================**xxY8%@@@%@%%%88888%%%%%@@@@@@@@@@@Y-..............---------~~:~~~~~:~~::: *******==================**xx#@%@%%@@%8###$$$$###8%@@@@@@@@@@%+............ ..----.---~~~---~~~::::: *******==========+=======**x$@@@@8%@%8#$$$VVVVVVV$$#888%%@@@@@V-.... .-....---------~~~~~:~ *******==================*YV8@@@%%%%8#$$VVYYxx*xxYYVV$$#8%%@@@V--... ... ...----------~-~~~ *******=============*=***xVYV%@@%888#$$VVYY**==**xYYVV$###%@@@x~--... .........-..-.---~~~~ ******==========*******xxVY*x8@%8####$$VVYYx**==*xxYVV$$##%@@%*:~-.... ..... ........-----~- ******=======*******xxxxYVY=*8%888#8##$VYx********xYVV$###%@@8*+:~--.. .--............------- *******==*==****xxxxxxYYYVVYV$##888%8#$$$VY*==*=++=xYV$$##8@@8x=+:~~--.........----.--.......------- **************xxxxxxxYYYYVVY$##$#%8###8$V#8#$Yx***xYV$$#888@8V===+:~--....--.-~~~~~~~---.-...-.---~~ **********x*xxxxxxxYYx****xY$8#$VV#$VVVVxYVV88###VY#8888%%%%$*++++:::~-..-----~~~~~~~~-------.------ *****x*xxxxxxxxxxYx=*x*====*V8#$YxxYYYYYYxV$$YY#VYxV8$$8#8%8Y*===*=+++::::~~:~~:::~::~::~:~~~------- xxxxxxxxxxYYYYYYYVYxx*=====*V8#$VYx*****xYVVx*x$VxYYVV$$$#8V=++==+++++:++====+==++:+:++:::~~~~~~~--~ xxxxYYYYxYYYYYYxV$VVV*==**xY$##$VVYxx*==xVVVYYV$VYYVVVVV$Vx+:::~~~~::+:~:++++++=======+++::::~~~~~-- YYYYYYYYYYYxxxxY#VY$x*=*x$$#$$$$$VVYx***YVYY**YVVxxYYYVVx=:~~~~-.--~~:::~~~~---~:+==*======+::~:~~~~ YYYYYYYYxxxxxx*$$VVV*=*V##$$$###$$VVYYYYYVVVYYVVYxYYVVVY+:~------..-~~~::::~----~~:+=====*===+::~~~~ YYYYYYx*******x#$VVY=*V$VV$$V$##$$$$##$$#88$$88$VYYVV$Y=:~-------.---~~~~~::~~----~~++++++=====++::~ xx******===++=Y#VY$x*V$VV$$$$#8$#$$##$$$$$$V$#888$VVVx==xx*:~~--.....-----~~~:++=+--~:+:::+==***=++: *===**==++++:=$$YY$YV$VV$$$VVVVxY$$$VV$VYxYYV$$$#8Vx+~:*VV$VY=~--. ..---..---=x=**~-~~:::::+=****==+ ===xxxxx=+::+Y#VVV$$$$VV$$YxYV*==Y$$VVVVYYYxYVVV$V*~--..~*VV$$Vx:-.....-. .-~xxY$x:~~~~::::+=**xxx*= ++==xVVxxx++*#$VVV$#$V$V$$VV$YVYx=*YVVVVVVVVVV$$V*~... ..~*V$$$$x+-..----.-:YYV#x:~--~~::::=***xxxx ++++=x$$Y*x*V#$YYVV$VYVVVVV$$$VYx::+=xYVVVVVYYVYYx+:~----...~*V$V$$V*+~-~~~~:xYV$$:~----~~::+==+*xYY :::::+Y$Yxx$#V$VYYYVYYYYYYYVV$#V+~~~~~+*=Y*~--=*V$$VVVYYx=:~--:*VVV$$#Vx=====xVVY$Y:--~~~~::++=++*xY ~~:::+x$VV##$V$VYVVYYYYYYYYYYY$*-------~:+=--~+*xxxYYVVV$VVVYYxY##$$VV$#$$$$VV$VYY$V~--~~~~:+++++=*x --~~::Y$V#8#$$$VVVVYYYYYYYYYVVY~--...-----~:=xx*=:~~:~:=xxYVVV$$###$$$V$$$VVVV$$VV$#+~~~~~~~:+++:+=* ---~::x$$####$$$VVVYYYYYYYYYV$=... .....--:+xxxVVxxx*xx**xxVVVVVVVV$$$V$$$VVVVV$V$#:-~~~~~~:++:::+= ..-~~~:*V#######VVYYYYYYYYYYVx- ...--:=x**YYYYVV$$YxYVV$$$VVYYYYVVVVV$$$$$$V$$::~~~~~~::::::++ -.--~~::+x$###8#$YxYYxYYYYYVY~ ..--:*x*=+:~:+=*=**YVVVVVVVYYYYYVVVVV$###$$$++:-~~~~~:::::++ ..---~:+==*$####$VYYYxYYYYVx~-. ..-:===:-...~--::+VVVVVVVVYYVVVYYYYV$#####x++:-~~::::~~::+ ---.-~:+===x8###$VYYxxYYYV=-. . .--:+:-.-~:=**xVVV$$$$VVVVVVVYYYYYYV$$###x==:~-~::::~~:: --..--:===+*#8#$$VVYxYxYY=... . .--~:::*xYYVVx=xxxYVV$$$VVVVVYYYYYYYV$$###Y**=++==++:::: --.---:=*=+Y88#$$VVYYxYY*- -. . ..-:+++*xx=+:~-.---~+xVVVVVVVVYYxxxYV$$$#8Vxx******==++:
18.204.227.117@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"