font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.209.80.87@honeybii.com ~
  $ cat f.jpg.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@%88%88%%%8%@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88888888%8%%%%8$###8%%#%@@@@@%#$##8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8$VVVVYYYx*x8%%%8$VYYV#%#%@%88#VxYYxx$#$88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$YxVx=*xx**==++=x#@@@#Y**xY#888%VYYxxYY**xYxxYV*Y$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@%%888$x=*xYYYxx*=+++**xV#%%8x=+:+x$##$Y**xxYY*=**===x*xxYV8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@%$V$888#YV$##VVVx**=YVVYYYY$x- -~-~*$$Yxxxxxx*****=++*YYV##88##%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@%#VY$%%%%8%%%%888YxV$$#$###88Y +~ .~=$#$VV$$$$#$V$$$xY$888%@@@%8%%@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@%@@@%%%#VY$888$#88%8x-*YYx*Yx=*$8$YxY$888#8%8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8VY88%@%88%88$*$@%8%@%xV8#$#$Y#%%%8#%%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$8%%@@%%8%@@%88@@@@@%#8%%%%8V#%%%%8#8#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@%@@%88%%@%8#%@@@%$$8%@@@%#%@@@@%8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@%%%%%8$Y$%@@#YV8%@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%88#V$8%%#V$#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%88###8888###8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%8#V$###$$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%88###8##$$8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%88%%%%%8##8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%8%%8%%888888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@%%%%%%%%%%8#888%%%%%@@@@@%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@%%%8%%%%%%%%%@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3.209.80.87@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"