font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat Red-browed_Amazon_parrot.jpg.txt

8888888%%%%%%%%%%@@@%8$Yx*++:~~~~~~~~~~~~~:+=*YYYYx**=+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8888%%%%%%%%%%@@%%8$Vx*=+:~~~~------~~~~~~:+=*YYYYxx*=+::~~:::+++++==***====++++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8%%%%%%%%%%%@%%8$Yx=++:~~~~----------~~-~~:+=*YVVYYx*==++=*****xxYYYYYYVYYx***xx*==++:~~~~~~~~~~~~~-~~-~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%%@%%#$Y*=+::~~~-----------------~~:+=*YVVVYYx***xYYYxxxYYYVVVYYxxYYx*xxxx*x*====+:~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%@@%%#$Y*=+::~~~--------------------~~:+=*xVVVYx*xYYVVVVYxxYVVVVVYx*=++++++++++=*****=++::~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%@@%%#VY*=+:~~~~-----------------------~~::=*xYY**=*YVVVVVVVVYxxx*x=++::~~-------~:::=========+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~--~----------~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @%%#$Y*=+:~~~----------------------------~:+=*xx==*xYYVVVVYYYx**=+++~~~~:~~::~~~:~~~~:++=========+:~~~~~~~~~~~~--~~~~~---------------------------~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #$Y*=+:~~~-------------------------------~~:=*Y*=xxxYV$$VYx*==+++:::~~::+*YVVYx=::::::++======+====++~------------~~~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *=+::~~----------------------------------~:+=xY**YVVx*V$$VYx*=+:::+++::*V#8%#V8#$*::+::+=============+:~---------~-~~---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~ ::~~-------------------------~~----------~:+*YYYY$%%#YYY$VV$VY*========V#8@@@%%88#=:::::+=+========***=:~--------~~~~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~-- ~~-----------~~~~~---------~~~~~~-------~~:+*=++xV$#$VVV#$#$##Yxx******$88%@@@%#8#=:~~-~~::::+=====****==:-------~~~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~---- -------------~~~~~~-----~~~~~~~~~------~~~:++::++xxYYVYY$$$$V$$Yx****x*xV88888##V*:~-~:~:~~::+=+===**==*=+:~-----~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~----- -------------~~~~~~---~~~~~~~~~~----~~~~~:+:~:::===*=***xYVVYx*xx*+::=xx*xYYYYx*+:::~:~~~:::+++++===*****==~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~-------- ------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~+:~~~~::::::++++=*Y#V*+++=++::+=***====+++:::::+:+++++==*==*******:-----------------------------------------~~~~~~~~~------------ ------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::~~:+~~--~~~~~:+++++:+=*#$x=+++=**=+:::::+++::::++++:++:++===*=*****===:~---------------------------------------~~~~~~--------------- ------------~~~::~~~~-----~~~~~:::+++::~*+-~~~~~~~~:+====**xV#%#Vx+:::=***=+++:+::::+++**==++======*******=:~:--------------------------------------~~~~~----------------- ----------~~~~~:~~~~---~~~~~~:::::+:::::x:~~~::::::+=++=*xVYxx$88$x=:::::=*=++::++:+++=**====***=******xx**=++~------------------------------------~~~~~------------------ ------~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~:::::::~::~~:x+:~~::+++=+=*xx*=*:+x*Y#Y**=++::~:+++++:++++++=+==**==*********xxx*+=*:----------------------------------~~~~-------------------- ---~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~+Y=+::+====*x$#Vx***==*=xVx*==+=++::+++++++++++=====*x***=*******x*===+**~--------------------------------~~~~-------------.------- ~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~+Vx*===*x*YV$#$VYYYx*==*xVY*=======++=*++=======++=****xx*******x*xxxx==*=~--------------------------~----~~-------------.-..------ ~~~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:VVx=*xx$8%#VVVVVVVYxxxxV8$Vx***+=*==+*x*=*=*====*=*****x*********xx*YYxx$=---------------------~~-~~~~--------------.-.......----- ~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x$Y**xxV#888#VYYYYYYYYY$%8#Vxx*==*==+:=*+++=*=+===*x*************x***xVV$$:------------------------~~------------.............---- -----------~~~~---~~~~~~~----~~~~~~~~~~~+VVxxx*xYYV$###$VV$$###8%88$YYxx****=++***====+===**xxx***x******xxx**x$V$x~----------------------------------................---- ----------~~~~---~~~~~~~----~~~~~~~--~~~~=VYxx*xYYxxxYYxxxY8%%%%%%%8#$V$Vxxx**==*xx*===*******x**xxxxxxxxx***YYV$#$*---------------------------------................----~ -------~~~~~~~--~~~~~~~---~~~~~~~~--~~~~~~+YV**xYYYxxxx*=++Y%%%%%%%%8888#Yxxx***=*YYx*****xx**xxxxxxxxxxx**=*xxY#%8#+--------------------------------..............---~~:: -------~--~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~-~~~~~~~:***xYYYYxxx*=+:x%%%%%%%%%88888$VY*****=xxx*x**xx**xxxxxxxxxxxxxVY*xV$8%#=----------------------------------.........---~~::+== -----------~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=*xYYYYxxx*=++V%%%%%%%%%%%8%%8#VYx***==*xx*xxxx*******xxxxYYxxYYYYV$#88Y~----------------------------------.....---~~::+==*xx ----------~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=*xYYYYYxx*=+x8%%%%%%%%%%%%%%%8#Vx*=*===****x*xx**x*******xxxxxYVV####8#+---------------------------------------~~::+=**xYYYY --------~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+*xYVYYxxx*=V%%%%%%%@@@@@%%%8#VVYxxx*x*==+=*****xxx***********xYYYV$8#$YY~----------------------------------~~~::+=*xxYYVYYx* -----~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+*xYYYxx**x$%%%%%%%@%%%8#VYYYYx**====*==+=*****xx******==*******YVV$88$:=:-------------------------------~~~::+=*xYYVVVYx*==+ ---~~~~~~~~~~~----~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~:+=xYYYx**Y8%%%%%%%8VY===****=+++=++++=====*****====*x**=*xx****xYYV$#8#+------------------------------~~~::+=*xxYVVVYx*=++:~~ ~~~~~~~~-~~--------~~~~----~~~:::~~~~----~:+=*xxYYYx*V%%%%%8$Y*=::~-~:+++::~:======*******======**==**====*xxxxYV$##+------------------....-----~~~::+=*xxYVVVYx*=+::~~--- ~~:~~~~------------~~~---~~~::::~~~---~:=Y#8%%%88#VxV8%%8V*+::::~~~~~::+====+=====++++=**xx*====+====*=====***xYV$##V~--------------......---~~:::+=**xYVVVYx*=+::~~------ ::::~~-------------~~~~~~~~:::::~~-~:x$8%@@@@@@@@@%8%%8$*+:::+=++:::::~~:++::+=========**========++**====****xY$#8$==~------------......---~~::+=**xYYVVYx*=+::~~--------- :::~~~------------~~~~~~~~~::::~~~+V8%@@@@@@@@@@@@@%#Yx***=+++===++::~:~::+++++======*=++==*====++:+++=*****xYV$$$x~-~~~~-------.....---~~::+=**xYYVYYx*=+::~------------- ~~~~~-------------~~~~~~~~::::~~+V8%@@@@@@@@@@@@@%#x++==***==+++++++++::::::~:::::++:=*x=*=++++========***=**Y$$$$+~~~~~~-----....---~~~:+=**xYYYYYx*=+::~---------------- ~~~~-----~~~~----~~~:::~~~~:~~:x8%%@@@@@@@@%%88%%$=+++=++=**==+::::::+:++++:~::~~:::::+=========**========***x$#8V~-~--------.-----~~:+=**xYYYYxx*=+::~~------------------ ~~~~----~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~:V%%@@@@@@%8#VYx=+*$xx=+=**==*x**===+++++++===+::::~~:::::+++=====++===++++++==*Y$#8#Y:-----------~~~:++=*xYYYYx*==+:~~~--------------------- ~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:$%@@@@%#$Vx*****=~=x**::+==+++=****=++++:++=+==+:++:::::::+++=+=+======+=+++=**xYV$888$=------~~~::+==*xxYYYx*=++:~~------------------------- ~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+$%%%8$Vxxx*****=::+==+++++++:++=====+++:+++==++++++::::+++++=******=+=====***xxxxV$#8888#x~~~~::++=**xxYYYx*=+::~----------------------------- ~~~~~~~~~::::::~~:~~~~~~~~+$8$VYYx***xx***+~-+Y*=+++======+++=*====++++==++++++::::++++:+=**====++===*******Y$#8888888Y::+==*xxYYYYx*=+::~-----------------------------~~~ ~~:~~~~::::~~~~~~~~~~:::~+$$xxxx****xxx*=:~-:*x*=+=++==***+==**====+=+++=+===+++++::::::+++=========++====*xY$#88888888Y*xxYYYYYx*=+:~~-------------------------------~~~~ ~::~~~~~~~~~~--~~~~~~~:~:VV=*x*******xx**~~+x*=+::++++++=*==***========+++====++++:::+:++========+++++=****xY$#8%%8#8888VVVYYx*==+:~-----.----------------------------~~~~ ~~~~~~~~~----------~~~~~x#*==*==**=+=xxxx+:=x*=+++++++++**===**========+++====+++:::+++===*===+++++=*******xY$##%%%##8888Vx*=++:~~---......----------------------------~~~ ~~~~~~~-------------~~~*8Y=***=======*x*Y*:===**=++++++=**===***x***=*=+++=====++:+++====++=++++++==***===*xYV$#8%%8$$#88V+::~~----.......-.----------------------------~~ ~~~~~~~~------------~~:#$**********==*=*x+:****==++++==**x**===******=++++=======+++==++++::::::+==+==++==*xYVV$#%88#YY$##=~------........-------------------------------~ ~~~~~~~~~----------~~~x8Y**==***x*==***x=-=YYx*==++++==*xxxxx*===****==++++===++++++=++++::::::::+++==+++=*xxYVV$88#$Y*Y$$Y~------.......--------------------------------- ---~~~~~~----------~~+##Vx*xx*********x*-.*Yxx**====+==*****x====*xx****======++=+++++:::::::::+:::++++++=*xxxYYY$$$VY*xVVV+-----.........----------------------------~~~~ ~--~~~~~~----------~~x#xxxYYx*********=. .xVY*====+++==**==*x*****xxxYxx******====++++:::::::::+:::+++++=====*xYxYx=*Yx*xx*=----.........-.--------------------~~~~~~~~~~~ ~~~-~~~~----------~~+$V*xxxxxxx*******- ~VVx=+++:+=======+**xxx*==***xx******====+++++++++:::+=+=++++:++++==*x*=x*:-*x=**=*~---.......----------------------~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~---------~~~::Y#Y*xxxxxx**=**xx: :*==+::+:+==+===+==+=*x*===+=*=*******====+++++==+:+++===+:::::+++++=**=*=~.:x=+===:--.......----------------------~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~------~~~~~::=##xxxxxxxx*==*xx+. -==::::+++++++===++++=****====*=*=*********==++++===+=+==++:::+:+++:++=====:-.**:+==+-.......------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~---~~~~~~~~~~~~~:Y%8YxYxxxx**=*xY=- -====+++++++:++++===+++===*=*=**=======++====++=====+++++++::::++++::::++=+=+~.-=++::+~.....-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~::::::~~~~~~=8%8#VYYxx****xYx~~--x=+**=++++:::::+:+++++==+++=========+=+++++==++=+++++++++++::::++:~::::+++:++~- .:+++=-...---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~:::++::~~~----x%%#VYYxxx**=xY#=--~xx**=++:::++:++++++::++==+++++=====++++=+=++++++=++++++++++::::++::~:::++:::~=+~..:++++~----------------~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~ :::++++++:~~-----~$%8#$VYYxxx*=x$$:..*$xYYx=++++++++++++++:+:++++++++=========+++++++==+++++++::+::::::::~~:::::::~==~-.:++++~---------------~~~~~~---------~~~~~~~~~~~~~~ :+++++:::~~------*%%8VYYYYxxx**Y$=..:YxxYYx*=======+++++::::::+:++++++++======+++++====++:::::~~:::::::::~~~~~~~~::*V+--~+:++~--------------~~~~~~------------~~~~~~~~~~~~ :+++:::~~~~-----~$%%%$YYxxxx**xVx-.:VY*xxxxx**====++++::::~::::::::+:+:::+++++:~~:====+:::~~~---::::::::~~~~~~~~--~=$V=~~+:+=:---------------~~~~~----------------~~~~~~~~ ::::::~~~~~~~~~~=8%%%8$YYx****Y*~-:V8VVYYxxYYx**++++++++:::::::::::+::::::::+:~. .~~~----~---.-~::~~~~~:~~~~~:~~--~=#$Y++=::+:---------------~~~~----------------~~~~~~~~~ +:::::::~~~~~~~~Y%%%%$VVYx*xxxx::+Y8#$$VVYxYYYx*===++++++::::::::++:::::~~~~:+~--.------------~~~~~----~~~~~~::::::+#$*+**::+~---------------------------------~~~~~~~~~~~ +++++++::~~~~~~:#%%%%$xYYxxxx#$==Y8#$V$VVYxxYYx***==+++=+++::::::++++::::~-~:x*=:------------~~~~~-----~:~---~:::+:+#V+:**:-:---------------------------------~~~~~~~~~~~~ ===**=+::~~~~~~=8%%%%%VYxxx*x##*Y8#VYYYYYY***x**==++++=++++++:+++:+:+::::::~+xVY=~---~~~~-~~~~~~~~-----~:~~~~~:::+:*8V=:**+-~-------------------------------~~~~~~~~~-~~~~ =**xx*=+:~~~~::V%%@@@@%8$V**x$Yx$8VYYYYxx*===***=======+++++++++++++:+::::::+=x*=:~~~~~~~~:~~~~~~-~-.--~~:~:::~~~::Y%$+:x=:~~~~~~--------------------------~~~~~~~~~-~~~~~ ==*xxx*=+:::::=8%%@@%%#$Yx**xY*V8$YYYYxx*====**=+=======+++++=++++++::::::~::+++:::::~~~~:::~::~~-~----~~~~~+:~--~~Y8#*=Y=~~~~~~---------------------------~~~~~~~~~~~~~~~
3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"