font size: 12px ( --- / +++ )


 
35.170.75.58@honeybii.com ~
  $ cat Red-browed_Amazon_parrot.jpg.txt

8888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%8#VVYx**==++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++==**xYYYYYYxxx***==+++::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%8#$YYx**==++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++==**xYYVVYYxxx***==++++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%8$VYYx*==+++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+==**xYYYVYYYxxx***==+++::::~~~~~~~:::++++::+++=****====**===++::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%8#$VYxx*==+++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+==**xYYVVYYYxxxx**==+++::::::+++======*****x****xxYxxx**********==**==+:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%8#$VYxx*==++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++=**xYYVVVYYYYxx**==+++++==*xx*x****x*xxxxYYYYYYYYVVVVVYx*====****xxxx*===+:+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%8#$VYx**==++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++=**xYYVVVVYYYYxx**=====*xxYxxxxx*xxxYYYYVVVVVVVYYYYVVVVVYYYx***xxxxxx*xxx*====+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%8#$VYx**==++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~::++==*xYYVVVVVYYYYxx***x**xxxxYYYxxxxxxYYYVYYVVVVVVYYxxxxxYVVYYx*xxxxxx***xxxx*=+++===+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%%%%%%%%@@%%%8#$YYx**=+++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~---~~~~~~~~~~~~~::++==*xYYVVVVVVYYYx*==**xYVVYYVVVYx**xYYVVVVYVVVVVVVVYxxx***xx**=*******xxx*******xxxxx=+:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%%%%%@@%%%8#VYYx*==++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~~~~~~:::+==**xYVVVVVYVVx**xYYYVVVVVVVVVYxxxxxYVVVVVVVVVVYYYY***=++++:++++++:++==++=*****xxx*====+++++:~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%%@@%%%8#VYxx*==++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~---~~~---~~~~~---~~~~~~~~~~:::+==**xYYVVVYYY***YVVVVVVVVVVVVVVVVVYxYYVVYYxYYxx*===++:~~~---~~~~------~~:+=+++:++===***==+=====+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%@@%%%8#VYxx*==++:::~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~-~~~~----~~~---~~~-----~~~~~~~~:::++=**xYYVYx===+==xVYVVVVVVVVVVVVVVVVx*xx**=*xx=+++++::~~~~~------~---------~~~:+==**==+=======**=+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%@@%%%8#$Yxx*==++:::~~~~~~--~~~~----~~~--~~~~~~~~~-~~~~-~~-----~~----~~~~~~~~~::++=**xxYx*=:+*xxxxxxVVVVVVVVVVYYVVYx****======:::::~~::::~~::~~-~~-~::~~-~~~~::++====+++======*===++=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @@%%%8#$VYx*==++:::~~~~~~~~~------~----~~~---~~~~--~~~~------------~~--~~~~~~~~~::+==**xx*+=***xYVYYVVVVVVV$VYYxYxx*==***=+:+:::~~~~~~~:::~~:~:::~~:~~~:::~~::~~::+++==================++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%8#$VYx*==++:::~~~~~~~---~~~--------~---~~~-~-~~~----~~----~-------~~~---~~~~~~::+==*xxY*++xYxxYYYV$$V$VVVVYx**x*====+++++:~:::~~~~:::::::+==**===++:~~~+:~::::::++++===========++========++:~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #$VYx**=++:::~~~~~~-~~~~----~~-------------~-~~---~------~----~-------------~~~~::+==*xYx==**YxxxxxYx$$$#$YYYYx*====++::++:::++:::~::::++*Y$$#8888#$Vx=:~~::~:::~:+++++==========++==========+:~~~~~----~----------~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~--~~~---~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yx**=++:::~~~~~~~~~----~------~~-----~-----~-----~--~-----~~----~-----------~~~~::+=*xYYx**xYYxxYxx==V$##$VVYxxxx*=+++::++:++++:+:~:::=*Y$#88888Vx$##8#V*+:~::++~~:+++=====+===*===++==========:~~-----------------~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~---~~------~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==++:::~~~~~~---~~~~-------------------------------~~~-----~~----------------~~::++=*xYYY**xxY###VYxx*xV$###VYYYYY*=*=+::::+::+=++++++xV#$#8%%%%Y=#8###88Y=+:~+=+::+=*======****==========**=====+:~---------------~~~~~~~~~~~--~~---~~---~-~---------~~--~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +:::~~~~~~~~~~~---~~~----------~---------------------~~~~~~~~~---------------~~::+=*xYVYVYxxx#@@@%#Vx*Yxx$$$VVV$$$Yxx*=+=+++++===*=++*V$#$8%@@@@@@@%%8##%#x++::~:++::+=======****=========******==+~--------------~~~~~~~~~~~~--------------~----------~---~~~~-~~~--~~~--~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- :~~~~~~-~---~~------------~~~~~~~~~-----------------~~~~~~~~~~~-------------~~~::+=*xxx*xYY$VV%@@@%$YY$Y*$$$Y$$V$$$$Vx**x******=====+xV#8#%@@@@@@@@@%%##%8Y=+::+:~~::::+==++++=====*=======*****==+::~------------~~~~~~~~~~~~--------------------------~---~~~~~~~~--~~~---~~---~-~-~~~~---~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- ~~~~~~~~~~----~---------~~~~~~~~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~-------------~~~::+=xx=+:::*V$VV#88$VVVVVV$$8$##$$$#$Vx*xx*******=x*==Y$#888%@@@@@@@%%#$#%8x=+:~:~-----~~:::+:::++==*==++====**x****===~-----------~~~~~~~~~~-----------------------------~---~~~~-~~~---~-----~-----------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----- ~~~~~---~~~------------~~~~~~~~~~~~~------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------~~~~::++=**+:+=:-=V$VYYVYYVVVV####$######8#VVxYY*****x*xY*=*V$8%888%%%%%8#$$#88$*+:~~---~~~~~~~:::::::+==+=*===**********=*=+~----------~~~~~~~~~~------------------------------~--~~~~---~~---------~---------~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------ -~~~~~-----------------~~~~~~~~~~~~~---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------~~~~~~::++==+::::==:+*YYYYYVYVVYYY$#$$$#$VV$$$$xxxx*xx*xx*xY**xx$8%%%888####88#VV*+::~--:+::~~::~~~~::::+==++===++=*x*===*x**=++:~--------~~~~~~~~~~------------------------------~~~--~~----~~-------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------- ~--~~~-----------------~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~::+=+~::~~:+=xY*+*YVYYVYxxx=V$Yx$VYYYYxY$Vx**====+=*x****+*V$###8888##$$V*=::~~~~~::~~~~:~:~~~:+++++++++======***===xx*===++~------~~~~~~~~~~---------------------------------~-------------------------~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------- ~~----~~---------------~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~:==+-~:::::::+**======*=*xx*xYxx##YYx**=xYVVx*=+:~~+=xYYYx**=xxxYYxYYx**=+++::+::::::~~~~:+++::+++++==++=**====*x******==**=~------~~~~~~~~--------------------------------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------- ~----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~+=+~~:::::::::::::+++++:+++*x**xY###$x*=+++=***=+:~:::=xxxYYYxxx**=====++::+++:~~:::::::::++:+++++++=*===************x***x=+~------~~~~~~~~-------------------------------------~------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------- -~~--------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~:=::~~~~~~~:::::::::+::+++++:+===**V#8#Y*=++:::+=*=++::~~:++=***x****===*=+++++++:::::+++++::++++++++=====**===*xx********xx=+~------~~~~-----------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------- -----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::~~~~~:=+:~~~~---~~::::~~:+++:+++++++--:=*=*V88Y====+:+++=***++:::~~::::::+++++++++::::++:+++::++::+=+:::++====++=*===*xx*******=*x*=+:-------~~---------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~----------------------- ----------------------~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::~~~=*-~~~-~~~-~~:~~~~~~:++=========++~+Y=+V%8$x==*=++::==*xVx*=+:++::::::::::::+:::::::+++::++:+++++:::++======***==*********==+===:~~-~~---~---------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------- ----------------------~~~~~::::::~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~:::::++++++:::~~:x*~---~~-~~~~~-~~:::::++=++=====**=+*Vx$%%8#x**+++=~~:++*YYYx*===+++::::++::::++:~:++++=========+++=========*=***=====*xx**=++:--+~--~-------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~------------------------------ ---------------------~~~~~~:::::~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~:::::+++++++:::::~+V=~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~:+==+====***xxY####8%%##$Y*+++::::::+=*x**==+++++::++++:::+++++++*******==+===**======*==********xx*x*=+:~:+:~--------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~------------------------------- ------------------~~~~~~~~~~::::~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~:::::::+++++::::::~~=V=~~::~~~:::~~:::::::======+==*x*x$##VxxV#8%%%8$Y*=+:::::::::=xx*++=+++:::+++++:+:++::+*****==+++===****====**=****xx*xxxxx**=++=++:~--~---------------------------------------------------------~~---~~~~~~~~~~~~~--------------------------------- ---------------~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~-----~~~~~~::~::::::::::::::::::::::~xY+~~:~~~~::::+::++++==**=++++=*xV#$=+++*YV#8#8$VVY*+++++++:::~:=*x*=+++:++::+++::+=+++=**====*==****=**xx*************xxx***xY*=+++:~~-------------------------------------------------------~----~~--~~~~~~~~~~~~~--------------------------------- -----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::~~~xY+::~~~~-::::++++=++++====**xx*=**=::+*xYx*Y88$Y*xYx*+::++:::~~~~+=+++++++:::++++++++++==+++=*=***==++=****x*****==******x*xxx*=+:**=+--------------------------------------------------------~----~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------- --------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::~~~~~~::~~~~:Yx=+:::::::++++++==*=++=xYV$$VY=++==:::=***==VVVV*=+=x*=+:+:+::::::+=+++++++++++++++++::++++=====****=======****x****==**xYYx*=*===xYYx~----------------------------------------------~----~---~~---~~~~~~~~~~~~~------------------------------------ -----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~::YY==++::::+==========**Y$88$Yx******====**=+*$Y*Y*==++====+::::::::+++++====+++==++==+++=========*xxx*****=*===**x***==**xx*=====+:~****~----------------------------------------------~--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::YV**=++++++=*******xxV#%%8VY**xYxx**====*==**#$xYx==*=+++=*=+=++::::+==+++++=========+==*=+==**==*x**xxx***=******x*****xx*****===::=**x+-----------------------------------------~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------- ~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::Y#Yx*=======*xx*==Y$VV$#$$VVYYYYYxx**=+==**xx$$=VY=+=x*==+=++====++++**=++++===+++========++=******=***xx********xx****xx***xYxxxY*+==*x*:----------------------------------------~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------- ~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::x#Vxx*===***xYxYV#8#$VYV$$$$$VVVVYYxx*****x**$8YYVx*===**===+=**======x*==+=*========**========****==**xx***xxx***x**=*x***YVx*xYYY*==*xY*:-----------------------------------~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------- ~~~~~~~~~~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::*#VYx*==**xxYY$%%%%#$VVVVVV$$VVVVVVYxxxxxYYY$%@#V$Vxx**x**==++*x*===+=*YYx*********++====***=***=*****xxxxxxx****==********xY**xxYVVx**x#V*~------------------------------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------- ~~~~~~~-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+$$VY**=**xYxY#8%%88#$$VVYYYYVVVVVVVYYxYYYYYY#%8###VYVxY***====*===+:~:=xx*=++====***==+++=****xxx*****x***********x******xxx***xxYV$$V$88#*------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------- ~~~~----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::Y#$Vx****xY*xYV#888888#$VVYYxYYYYYYVYYYYYYVV#%%$8#VYxxx*==*==*======:::+===+::++=***==+++====**xxx***x******************xxxx**==**xY$VV$$#V~--------------------------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------.-------------- -------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=$$VYxx**xx*xYYYYV$#8888##$VVYxYYYYVVVVVVV$$8%8$8#$YxY*Y****=*x*==*=+:++==*=++:++++======***=***x*x**x****xxx***x**x**x**x**xx**=*x*xVYV$$$=----------------------~~-~~~~-~~~----~----~--~~~~~~~----------------------..---.---------.-------------- -------------------~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:x#$VYxxxx**xxYYYYYYVV$###8####$$#######8888888888#VVVYVYxx**=***=*==+++=***Y**======+=======**x*xxxxxx*****xx****x********xxxYx**xxx#$V$$$$+---------------------~~--~~~------------------~~~--------------------...-....--...--------------------- --------------~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Y#$YxxYx**xxxYYYYxxxxxYYYYVVVVVV#8%%%%%%%88888888##$$VYYVVxx*Yxxx***=++=x*xYx**==*==+++***=**x****xYx****xxxxYYxxxxx**xxxxxxx*xxYY$$##$$$#V:----------------------------------------------------------------..-.........--...---.----------------~ -------------~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~:Y$VYxYx**xxYYYYYxxxxxxxx***===+x#%%%%%%%%%%%%%%888###VV$8VxxYxxx**x**==**=xxxx*===****xx**==*xx***xxxx*xx**xxxxxxxxxxxx****==xYYYVYV#8##$#V~---------------------------------------------------------------..............-...--..------------~~~~ ------------~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~:::*$$YYx=*xxxYYYYYxxxxxxx***===++*8%%%%%%%%%%%%%%88888#888#x*YY*Yx*=***=++==YYxx*===*******=*xx**x***xxxxxxxYxxxxxxxxxxx====+=**xxxxxV%%8##8x~---------------------------------------------------------------..............-...--..--------~~~~::: -----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::=Y$Vx=*xxxYYYYYxxxxxxx***===+++$%8%%%%%%%%%%%%%88888888#VVYxx*xx**xx***x**V$VVYx*x***xYYYYx*x***xYYxxxxYYYxxxYxxxxxxx***==xx**xxYY$%%%888V=-----------------------------------------------------------------.............-...--------~~~~::::++ -----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+*VY=**xxYYYYYYxxxxxxx**==+++:V%%%%%%%%%%%%%%%%8888888888#VYYxx**=xx****+=xYVYx**xx*+=*xYYxx**xxxxxxxYYxxxxYxxxxxx**xYYYV$Yx*xYV$#88%8##x+~-----------------------------------------------------------------............--.-------~~~::::+++== ------------~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+===**xYYYYYYYYxxxxxx**==+++:$%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%%888#V$Vxx*=*****=++==**xx*xx*****xxx*x******xxxxxxYYYxYxxxxxxYYY$$xx**xYYY$#8%8#$+-------------------------------------------------------------------........-..------~~~~::::+++===** -------------~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::++==**xYYYYYYYYYxxxxx**==++:=8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%8888VV$Vx*xxx**x*=+===*xx**Yxx*Yxx********xxx****xYxxxxxYYYYYxxxYVVYxxYYVV#$#%%##Y~-------------------------------------------------------------------.......------~~~~::::+++==***xxx -----------~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::+==**xYYYYYYYYYYxxxx**==+++V%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%8YV$VYx**=+==++=*xxxx*=*xxx**YYxxx**x**=*x***xx*x**xxYYYxxxxxYYYVVV$#8####%%#V:------------------------------------------------------------------------------~~~::::+++==***xxxYYY -----------~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+==**xYYYYYYYYYYxxxx**==++V8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$Yxx**==**======**xxx**xxx=*xxxx****xx*********x**xYYxxxxxxxYV$VV#88$$#$8%8$*~-------------------------------------------------------------------------~~~~~:::++===**xxxYYYYYYY -------------~~-~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::++=**xYYVYYYYYYxxxxx**===$8%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%8###VYxxxx==xxx========*****xxx*******YYx***********xxx***xxxxxVVYYYV$##$#####8V+----------------------------------------------------------------------~~~~~:::++===**xxYYYYYVVYYYx -------------~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::++=**xYYVVYYYYxxxxx**==*#%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%8#8VYVVYYxxxxYx**xx=====++==*xx*x*****xxxx***=****x*************xxYYYYYVV$#8####xV#Y~-----------------------------------------------------------------~~~~~::::++==**xxxYYYVVVVYYYxxx* ----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+==**xxYYYYYYxxxxx**==Y8%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%88$$$$#$YYYx******xx*xx*=====+******=***xxxx*******xxx**************xxxxxYYVV$#%8##V+~x$=-------------------------------------------------------------~~~~~~::::++==**xxYYYYVVVVVYYxx***== --------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+==**xxYYYYYxxxxx****V8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$Vx*xx*YVx**==*=================****=x***xxxx*******xx***=======***==****xxYVVVVV#88888*-~*=~---------------------------------------------------------~~~~~:::::++==**xxYYYVVVVVVYYxx**===+++ ------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++=**xYYYYYYxxx****x#%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#VYVYY*=====*===**==+=++++::+:+====+++===+=**xxx**=*===****xxx**====**xx**=*****xYV$VYV$##88%8Y~-~~-------------------------------------------------------~~~~~::::+++==**xxYYYVVVVVVYYxx**==+++:::~ -----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++==*xYYVYYYxxx**xV8%%%%%%%%%%%%%%%8$*x+:~:::+**Yxxxx*=::=+++==+=++++==***=====**x*****=========**xxx****=**xYYx********YVYYYV$$V$8%8#Y~--------------------------------------------------------~~~~::::+++==**xxxYYYVVVVVYYxx**==+++:::~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++==*xYYVYYYxxx*x$8%%%%%%%%%%%%8$Vx*=~+::~---~~:*====+::~~~:++==**=*==+=********xx**============*x********xx*=**=*****xYYYxxxYYV$##88#*~----------------------------------------------------~~~~~::::+++==**xxxYYYVVVVVYYxx**==+++:::~~~---- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------~~~~~~~~~~-----~~~~~::::::::~~~~~~~----~~~~-~~:+=*xxxxxxYYYYYYxxxxV8%%%%%%%%%%8$x=+++++::~~--~-~:~:+::+:::::::+==*===+=++=*******==****=*=**================**=======**xxxxxxxxxxYVV$$88V:-------------------------------------.-----------~~~~~:::::++==**xxxYYYVVVVVYYxx**==++:::~~~~------- ~~~~:~~~~~~~~~~---~~--------------~~~~~~~~~-----~~~~:::::::::~~~~~~-----~~-~~+*Y#8%%%%%%88##$VYxxx*Y8%%%%%%%8#Y*+::::++:::-~~----~:+~+++==+=++++===++==+==+==++++++=*=***xxx*=====+==+=**=======*========*****xxYYYVVV$$88#x~--------------------------------......-------~~~~~:::::++===*xxxYYYVVVVVYYxx**==++:::~~~~---------- :::::::~~~~~~~--------------------~~~~~~~~~---~~~~~::::::::::~~~~~----~~~:=x$8%%%%@@@@@@@%@%%%#YxxV8%%%%%8#Y=:~-~::~:+:::~~++::::::+~::+=x*Y***===*==*x*==+++:+++++=xxxxYYx**===+===++++**===***=========**x***xxYV$$###$$##=----------------------------..........-----~~~~::::+++===*xxxYYYVVVVVYYxx**==++:::~~~~------------- ::::::::~~~~~----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~~~--~+*V#%%%%%%@@@@@@@@@@@%%%%8#8%%%%%%8V=:::~~~:+:=+++++:::::+::::~~~::+:=+:::::=*======+===+==*xxxx***====*+=======++:+*xxx*=======**xxx****xY$##888$*+*Y=~~~~~~~~-------------------........-----~~~~~:::+++==**xxxYYYYVVVVVYxx**==++:::~~~~---------------- :::::::~~~~~~----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~~~:=V8%%%%@%%@@@@@@@@@@%%%@@@%%%%%%%8#Vx****=++::+:*=====::::~~~~~~~~~:::::~~:::::+++++=*=*xx***=++++++++===*******=====:+==========*xx*****xxYV$####8$=~~~~~~~~~~~~~---------------........------~~~~::::++==***xxYYYYVVVVYYYx**==++:::~~~~------------------- ::::::~~~~~~----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~~:x#%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@%%%%%8#x*==*==**==++=+=======+++::::~~:~::~:+==+====+==******=*==**+++++++++******==*=+===+:::+++++=*****==***xYYVVV$$$$#Y+~~~~~~~~~~~~~-------------........-----~~~~::::++==***xxYYYYVVVVYYxx**==++:::~~~-------~--------------- ~:::::~~~~~----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~:x#%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%#Y*+=**x*====+++++=+++****====++::::+~::::+:+::+++++++++++:+:+*YYYY*:+*****==++++++::::::+++=++=+**=*******xYYVVV$$$$V*:~~~~~~~~~~~~------------.......------~~~~:::++===*xxxxYYYVVVVYYxx**==++:::~~~-----------~---~---------- ~~:::~~~~~~------~~~------------~~~~~~~~~~~:::::::::::::::~~~:*#%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8V:::+=**==xYxxx**=++++++++:++==+++=+:+:+::::::~~~~::~:::::++=::+==*YV*=**=++++++++=*==++==========*****====**xV$$$$$$$Y=~~~~~~~~~~~~-----------......------~~~~:::++===**xxxYYYYVVVYYxx**==++:::~~~---------------~~~~~--------- ~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~------~~~~~~~:::::::::::::::::~~~~:*$8%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8V*::++++=+::=******=====+::::::++:::++:+++++::::~~::::~:::~:+:=:~::++=Y*==*=+++++=++=*xxx**======*=**=***==****YYV$$$##$*~~~~~~~~~~~~~----------...-------~~~~:::+++=***xxxYYYYYYYYYxx**==+++::~~~~------------------~~~---------- ~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~------~~~~~::::::::::::::::::::~~+V8%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@%@@8Y=+++++=+==++:+=*=======+:::::++::+::+::+++===+++:~:::::~~~::::::::~:++=====*=====*==*==***=====**=====+=*=*****xxV##888$+~~~~~~~~---------------------~~~~~~::+++==**xxYYYYYYYYYxx**===++::::~~~---------------------~~----------- ~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~::::::~:::~~~~~::~~~~*#%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%%8$VYxxYxV88Y*x==+====**==+=**x*x**==++++++++:+=++=++====*==+++:::::+:::::::::::~::++++=+=*=====*===+++====+++=++++++===**=***xV##888#Y:~~~~---------------------~~~~~~:::++==**xxxYYYVYYYYxx**==+++:::~~~~------------------------------------- ~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~:::~~~~:~~~~~~~~~~~x8%%%%@@@@@@@@@@@@%%8#$Yx****+:~~:VVxYYYx=+==*xx**==**xxYx*****====++++=++=+++++=====++:::::+::~~~:::+++::~:++++++=++==++=+++++====+++++++++::+====**xY$###888#$=~-------------------~~~~~~::::++==**xxxYYYYYYYYxx**==++:::~~~~----------------------------------------- ~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x8%%%@@@@@@@@@@%8#$Vx*x******x=~~:*$Yxx**=~:++=====+++===****xxY***===++*+++::++++=++===+::::++++:::++:::::::+++++=+++==++===+++======++++::+::+=****xYYV$$##8888#Y:---------------~~~~~~:::+++==***xxYYYYYYYYxx*===++:::~~~--------------------------------------------- ~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x8%%%@@@@@@%%8#VVYxx*==*=*******+:~xx*====+~:++===+++++++=x******===:+++~=+:+:+++====+==+=++++:++++:::+:::::::++=+===+============**===+===+++++**xxxxxxYYV$#888888#$=----------~~~~~~::::++===***xxxYYYYYYxx**==+++::~~~------------------------------------------------- ~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x8%%%%@@%%8#$VYxxxxx**x*==****===:~+**=====+::+====++::+++=***======+++++:++:++=======++++=+=+++:::::::++++++:+++=+***==*====*=====*====+=*x==***xxxxxxxYYV$#888888888#x:~~---~~~~~::::+++==***xxxxYYYYYYxx**==++:::~~~-------------------------------------------------~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~:Y8%%%%%8#$VYx*==****xxxxx****==~-~~=V+==++:+++=++++++::++++++++=*===+++===+:=++++==+===::+++++++:::::++:+===+=++==*=*xx*x**x***==+++====*==*xx**xxxxxxxxxVV$#888#8888888#Y:~~~~~:::::+++==**xxxxxYYYYYYxx**==++:::~~~----------------------------------------------------~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::~~~~~~~::::~~~:Y8%%%#$VYYYYx**=****xxxxx***==+-.-~=V*==+++++++*===++++++++++=++=*=*==+==*=+:++:+++==+==::+++++++:~+:::+::++=+++::+=+=****=**====++++=======**xx********xY$$##88888##888888V:~::::+++===**xxxxYYYYYYYxx**==++:::~~~---------------------------------------------------~~~~~~~ ~~~~~~~::~~~~~~::::::::::::::~~::::~~~~~:::::~~~~:Y88#$YxxxYYxxx***xxxxxxx*=**=+:-.-:=YVx*x**=++++=*====***==+=+++==***==+++==+++=+++++==++=+==++++++:+++:::::++:++:~++++==**+====+==+=+=*=**=******====***xYV$##888%%88#888888V++++===**xxxxYYYYYYYYxx**==++:::~~~----------------------------------------------------~~~~~~~~~ ~~~::::::~~~~::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::~:V8%$x*xYxxxxx******xxxxx*==**:~~--:+*xxxxx*=====++=====*xxx*=+=====**====++==++===+++:===+=+=====:+=++:++:::::::+++:+++++============**================**xYYV$##888%8888#888888V==**xxxYYYYYYYYYYYx**==++:::~~--------------------------------------------------------~~~~~~~~~ ::::::::~~~~::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::Y88Y==xYYxx*********xYxxx****+--~~~:*x*===++:+=+=+++=++====**+:=******=====+===+=+++==:==++=======++++++++++:+:::++:+++++++++=======***=+++++::++=*=*****xxYYV$##888%888##8888888VxxYYYYYYVYYYYxxx*==++:::~~-----------------------------------------------------------~~~~~~~~~ :::::::~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::x8#*+=*xYxx*****x*****xxxxxxxx:--+=+*Y*==++:::::+++++++++===**+===******=*=**==*=======:+=++=*=====++++++++++::+:+++:++++==++===========+++++++++==*****xx*xxYY$#8888%%%8###8888888$YVVVVVYYYxx***=+++::~~~--------------------------------------------------------------~~~~~~~~ ~::::~~:::~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~+#%Y==*==x**=**xx***=++*xxxxxxY+-:+=*Vx===+:~::::+:++++++:===**==*==*****==+============+++++=*=====+++++++:::::++++++++===========+++++=+++=+====**xxxx****xxYV$##8#8@%%%8#$#888888#VVVVYYxx**===++::~~~------------------------------------------------------------------~~~~~~~ ~~~~~~:::~~~~~~~~~~~--------~-----~~~~~~~~~~~:V8#*===+==*=+****===+++*xxx*xxY+::++xY***==++++++++++++=+:+=***=====*****=+========+==*==+:++=========+++++:::::++==+======*x*=====+++++++++==**xxx*********xYV$$$#8#8%%%%8####888888#VYYx**==+++::~~~----------------------------------------------------------------------~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------~~~~~~~~~:Y88x=====***++=======+===xxYxxxV*+::=x=******===+++++=++=+++=*****=*=********=========**+++:++=========+::+:::++:++==========**===++++++++++++=*********===*xxYYYV$#8#8%%%%8#####888888V**==++:::~~~-------------------------------------------------------------------------~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------~~~~~~~:Y88#*=****x*******===***=**xx*=*YY*:~*====**xx*=++++++=++==+=*****=+==*****x*xx*xx****=*=++=+++======*=+=++++::+=++========++::==+==++++++:++===**=**x======**xxxYV$$##8@%%%%#$$$$#88888$=++:::~~~-----------------------------------------------------------------------------~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~----~----------------~~~~~~~=#88*=******=*****==****===***==xx*=-:*===*****==++==++=++===******=======**xxxxxYx******+++=++++===+=*===++++++++=*====++==++:::=++++++++====*=+=======+====*xxxYVVV$$$#@%8%%8#$VVV####88Y::~~~~-----------..--------------------------------------------------------------------~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------~~~~~~:V%%Y=***********==**x**====**=+xx**:-**=*****==+=++++++=====**=xxx***=======************=+++===++=====*=*===*==+++====++++++=++:~:+:::::::+====++====++++===**xxYYVVVV$$$%%8#888#Vx*Y$#####=~~----------------.--------------------------------------------------------------------~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------~~~~~~*8%#==****==***=**xxx**=+=****=*xx*+.:xxxxx*x*===++=++++++===***YYxxxxxx**===**=********====+++++++=*==*+=+=+=++++++=*=+++++++++::::::::::::+++++=====+++++==**xxxxYYVVVV$888##$$$Vx==Y$$$$#Y~------------..----.-------------------------------------------------------------------~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------~~~~~:$%%V****=====****xxx***==*xx*=*xxx+. =xxVYYxx****==++++=+====*=*Yx*xxYYxYx*=====x*******===*++++=+++===*+=+=+++++++++=+++=++++:::::::::::::::+++++====++++++==*xxxxxYVVVVY$8888#$VYx*=xV$VV$$=--------------.--------------------------------------------------------------------~~~~~ ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-----------------~~~~~x8%8$Y**=+=*xx=*********=*xx*=*xxx*- .=xYYYxxx****==+====+=====******xx**x=+===+=**xx*x**===*=+=====++==*=+++==++++++++=+::+::+::::::::::::::+++:++==++++++++==*xYYxxYYYYYYV#####$$VYx*xYVVVV$Y~---------------------------------------------------------------------------~--~~~~~~~~~ ~~---~~~~~~~~~~~~~~----------------~~~~~+$88$$$YxxxYYYx==****x**=*xx*==xxx*~ .=xYYxxx******======+====***=***x**xx*+=x+==*xxxxx*xx*=x*==*==*====*===++==+++++++++::::::::::::::::+++::::::+=+++++++===******xxxYYYxx$VVVV$VVYx**YYVVYVV+---------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~---~~~~~~~~~~~~~-----------------~~~~~=88$x*xxYYYYYx******x****xx**=*xx=- -*VVYxx**===*======++====*****===*x*x*==x==*xxxxxxxxxx*xx*=**=x*===*========+++++++:::::::::::::::::++:::~:~:+=+++++++=**======***xYxxxVYx**xYxxx**xYYxxxY=------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------~~~~:Y8#x***xxYxYYxxxxxxxx*******=*xx=. -*#$VVx*==+=+++++++:=======****==xx*xxx*x*******xxxYYYxYYY**********========++++++++++::::+:::::::::+++::::::+==++++++=========**xYYxx*VY*+::+xYYx**xx**=**---------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------~~~~~:=##$***xxxxYYxxxxxxx****xx****xx*~ ~Y#$VY*==++++=+++++=**=========++*x=*xxxxxxx**=****xxxxxYx**********=======++++++++++++++++++::~::::===++==++++++:+::+=++++=====xxxx**=YY*+:~-=YYx==****=*x:------------..---------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~---------------~~~~:::+$8$Y**xxxxxYxxxxxx***==xx***xxx*: .:$Vxxx*=++++++::++===*========+++==+=***xxxx*=======*=Y*x*xx***********=++==+=+++++==++=+++++:::::++========++::::::+++++++===++****===xx*+~-.~xYx++=***=**=-----------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~------------------~~~~~::::*8#$x*xxxxxYxxxxxxx***==**x**xx*+. =x**====++::+:::+======+===*=++===++=*=xx***=======+==***=**********x*=====*==++++++=++=====+:::++++=====++++::~~:::++++++++++++=***===**=+~-..=Yx=+++=*====~----.---...------------------------------~---~~---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~------------~~~~~~~~~::::+$8$$**xxxxxYxxxxxx****==*xx*xxx+- .===++++::::+++:+===++++===**=++=+==++==x*xx*=======+=***=***=*******xx=***=**======++++++=====++==+++=====+++:::::+:::++++++++++==*==*====+:-. -xY*++++=*===:----...--..---------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~-~~~~----~~~~~~~~~:::::x88#V**xxxxxxxxxxx*x**===**YxYx*~ -=*==:::::::+++:+++++++=+====*=++++++++==**x*x*==**====***==*===*******x*****=**=====+++=++=*=====+==+===+=++++++:::+:::++==++:+++========+=+:~-. +xx+:+++==+=+-----...---.---------------~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::+$%8#V*xxxYxxxxxxxxx**===*x*YxY*:. .=*==+++::::++++:+++++++=+++=======++++++===x=*x*=*x===****===+======***==****====++++=+++=========++=+++=++++:::::::+++===++::::++++====+=+=*+~~. -xx=:+++++=++~-.----..---.-----------~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::x8%%8V*xxYYxxxxxxxxx*=*=*xxxYYx:-. ...=**+**=++::+===++++++++++++++=+=====+++=====*+=*x=********==*=+====+====+++=====*==++:+=========+++++=+++++++++::::::++=++++::::~:::++======+=+~~-. ~**::++:~:=::--..---..--------------~~~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~~~~~~~~+#%%%88VYxVxxxxxxxx******xxxYVx:~-....-xY+++=Yxx==+===++++++::::::++++++====++++====++++====*=**==============+++++:+==+=====++==++++++=++++++=+++++++++::~:++++++::::::::::::++=++++=+:~-.. -=+:++:::==:---.----.--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~:::::::::::::~~~~~~~~~~~V%%%%8%%#V$VYYYxxx******xxxYVV+-::~--.=$=+:==**x==+++++++::::::::++::::+++:::+++===++++++===+**==***=======+==+++=*+:+=====+++:==++++:++++++++++++++++::::::+++=++~~::::::::++++::::+=+:~--.. .:::++++==:.-------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~::::++++::::::~~~~~~~----+#%%%%$VVYYYYYxxxx******=xxYV#x~-~~:~~+$x==+===+=++:::::+++:::::=:++++++++::::++====++++++++=:==========+++++++==++==++=====++:+===+++:+++++++++++++++++::++++=+++:~-::::::+++++::::::=x=:~~-. .~:+++++==:-------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~:::::::+++++::::~~~~~--------=8%%%%8VYxYxxxxxxx*xxx*==YYY#8Y~--..-:$$****x*=+++++::::++++++++=++++++=+:::::++++==+++++++++:==========++++===+==+++=++++++++++==++++++=+++++++++=++:::::++++++::::~:::::::+++:::++:-~x=:~~-. -++=:+++=+:------------------------------~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~:::::++++++++++:::~~~~---------~V%%%%%88#VVVYYYxxxxxxx*=*xY$88x~-..-:V8V*YYYYx*=+++=+:++=:++++++=++++==++++:::+:::++++++++++++++=====*=====+=======+===+++++++=+===++++++++++++:::=+++::~:::::++::::~~:::::::::::+++:-.x*:~~-...:==:+=+==:~----------------------------~~~~~~~~~~~~~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :::::+++++++++++:::~~~-----------+8%%%8$$V$VVVVVxxxxxxx**+*YV#8x~...-~x8$**YYYYYx*==+=+++==+++++=++++++++++++++++:::++++:+++++++++=======*=======*=+==++++++=+++=====++++++:+++++:~~++++::::~:::++:::::::~~::::::::::::~.*V*+:~-.-~+=::=++=:~---------------------------~~~~~~~~~~~~~~----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :::+++++++++++::::~~~~----------~V%%%%8YYYYYYYYYYxxxxx*=*=xYV#V~...--:VVx=xYVVVYxx*=====+=====++++++++++++:::::++:::+=+++++++:++++==++===*====**=*=++++++++++=++=*==+++++++:+:::::~~:+++::::~::::+:::::~~~~~~:~~::::::+:-=#Y+~---.~+=+:+++=:~--------------------------~~~~~~~~~~~~~------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :+++++++++:::::::~~~~~----------=8%%%%%#VYYYYYYxxxxxxx***=YYV$=-...-:xVx=xYYYxx****==========**=++++++++++::::~:::::++::+++++:++:+++++++=+==++=+===+++++=========*=++=+:::::::::~~--~+:++::::::::+:::~~~~~~~~~~~~~~::::::*#$x+:----:=+:+++=+~--------------------------~~~~~~~~~~~~--------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +++++++++:::::~~~~~~~~--------~~V8%%%%%%YYYYYYYxxxxxx**x**YV#Y:-..-:x#Y**Yxx***xxx*****=====*=+++=++++++::::::~~:::::::::+::::++:+++++:++++++:+:=+++:~:::+=*=====*=++++:::::::~~----~:::::::::::~:::~~~~~~~~~~~~~~--~~~::+##$Y*:~~~:++~:+=+=:---------------------------~~~~~~~~~~~-------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +::+++++:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~:#%%%%%%%VVxxxxxxxxx****x*xV$Y~-.--+x8$Y*xxxxxxxxxYYxx**=====+++++++++::::::::~~~+::::::+::::::+:::++::+:::::+:+++:::~-..-~~===++++:::::::~~~~~--.--.~:::::::~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~--..-::+$#$$Y*+~~:==~:+===:----------------------------~~~~~~~~~-----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +:::+::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*8%%%%%%%%#YYxxxxxx****xx*YVx~~~-~:*#8#VYYYYYYxxxYYYYYYx***=++++++++++:++++::::::+::::::::+:+::+::::++~:::::::::++::~--. .-~::~---~~---~~~----...-~-~::::~~-~~~~~:::~~~~~~~~~~::~~~----~:+$#$$VY=::+==~~++=+~---------------------------~~~~~~~~~~-------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ++:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~V%%%%%%%%%88#$VVY*=**xxxxxV*:-~~~+*#%8$$#$VVYYYYYxxxYYxxxx*==+++++++++++++++=:::::::::::++::+:++:::::+:~:~~~~~~~:+::---.. ..-----..------------.-~-~~~~~~~------~~~:~~~~~~~~~~::~~~~~~~+~+###$Vx+:**=*:~+:++~----------------------------~~~~~~~~~-------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ++::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~+#%%%%%%%8#VVVVYYx****xx*xVY:::::=*$%8#$##$VVVVYxxYYYYxxxx*=*====+++++=+++++++::::::::::::+::+++:::::::+::~~~~~~~:++:~----- .-----------------~----~~~~~::~~~------~~:~~~~~~~~~~:+:::::++=~~###$x*+~xx**+~:+:+-----------------------------~~~~~~~~-------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ++++++++++++::::::~~~~~~~~~~~~x8%%%%%%%#YYxYYYYx**xxxx*Y#x++++=*$%8##$$$$$$VVYYxxYYYYYY*****=**==+=+=++++=++:+++::::::::::++++:+::++:::::~-~~~~:++=+:~~~~--~--------------------~:~~~~::~~~~-------:~~--~~~~~~::::::++++~-###V*++:=Y*=+-~+::------------------------------~--~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ++++++====+++:::::~~~~~~~~~~~~V%%%%%%%%8VYYYYYYxxxxx**Y#%#x++*xV888#$$$$$$VVVVYYxxYYYVY****==**===========++++++:::~::++++++++:++:::::::::~--~~~+xYx==+:~~-----------------~----~~~~~~~~~~-~--~----:::~------~:::::::+++:-#8$Y=:~:*Yx=+--::~------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===========+++:::~~~~~~~~~~~~+#%%%%%%8%%8YxxxxxYxYx***$88#*=xxY8%##$YYYYVVYVVYYxx**=*Yx****====++++++++=+=+++:+++++::+=::::+++:+=::::::::+:~~-::=xYVVY*+:~-------~--~~~---~~---~~~~~~~~~~--~--~~---::::------~~:::::++++:~#8$xx:~~*Y*+=-.:~--------------------------------------------------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =*********==++:::~~~~~~~~~~~~x8%%%%%%%%@@8YxxxxY*xxx**VV8#Y*YY8%8$VYxxYYYYYYVYY**===*xx*=*=+===++++++++=+++++:+++++::+=+++::++::+::::::::+::::::=xYYVVx*+~~~----~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-~--------~:::~~~~~~~~~::::+++:+=88#Y=+::*Y*==-.:~-~~~~~~~~-----------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==****xxx**==++::~~~~~~~~~:::$%%%%%@@@@@@@%##$V#Yx****x#%$*xx#%8$VYYYxYYYYYYxxx***=**x****=+*=====++====++++++++++++++=++++++=:::+:+::::::::::~:=**xYY**=::~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~-~~~-------~~~::~~:~::~~~::~~+++::Y%%#Y=+::xY*=+~-:~~~~~~~~~~-----------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===**xxxx**===+:::~~~~~~::::*8%%%%@@%%@@@@@%%##$Y=****V#$**YV88#YYVVVYYYYYxx*x*===*==*****=+=====**====++++++++++++++++=+++++=+::+++::::++:~:~:++=******+:::~~~:~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~-~~---.----~~~:::~~::+::~~~--:::::V%%#V=:~:YY*+:~~:~~~~~~~~~~-----------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===**xxxxx***==+::::::::::::$%%%%%%%%%%%%%8#$VVYx=**=xVV*=YY#8$VxYYYVVVYxx*x**=======****==+====**=====+==+++++++++===+==+++++++::+:::::::::~::::+===+=+:+::~:::~~~~~~~~:::::~~::::~~~~-~~---.----~~~~::~~:+++:~~---~:~~~$%88#x++=YY*:~~~~-~~~~~~~------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===****xxxxx**==++:::::::::=8%%%%%@%@%%%8#$VYYxx=*x**YVx=*V#%8$VV$VxYYYxx**x*========*****+==========*==*===++++++====+++++++++++:::::::::::~::+::::::::~::::::~~~~~~~~~:+::~~~::::~~---~~~-------~~~~::~~~:++::~~~-~~--:$8#8#x=**VY=:~:~-~~~~~~--------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
35.170.75.58@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"