font size: 12px ( --- / +++ )


 
35.170.75.58@honeybii.com ~
  $ cat Red-browed_Amazon_parrot.jpg.txt

88888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%8$VYx**==++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++==*xxYYYYYxx***==+++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 88888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%8#VYxx*==++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++==*xYYVVYYxx***==+++:::~~~~~~~~~~~::~~~~:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 88888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%8$VYx**=++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+==*xYYVVYYxxx***=+++:::~~~~~::+++===+++==**xx********==++:+:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%8#$VYx*==++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+==*xYYVVYYYxxx**==++:::+===**===****xxxxxxxYYYYYx**====****x**=++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%8#$VYx*==++:::~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~::++=*xYYVVVYYYYxx*===++=*xYxxxx*xxxxxxYVVVVVYYYVVVVVYxx*=**xxxxx****===+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%8#$Yxx*==++::~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~---~~~~~~~~~~~~~::++=*xYYVVVVYYYYx*******xxxYYYx*xxYYYYVVVVVVVYYxxxYYVVYY**xxxxxx**xx**=+++++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%%%%%%%@%%%8#VYxx*=++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~---~~~~~~~~~~~::++=**xYVVVVVYYYx*==**YVYYVVVYx**xYYVVYYVVVVVVVYxxx**xxx********xxx***=**xxxx=+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%%%%%@%%%8#VYx**=++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~--~~~---~~~~~~~~~~~:++=**xYVVVVYVVx**xYYVVVVVVVVYxxxxYVVVVVVVVVYYYx***++++:+++++:++==++*****x**====++++:~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%%%@@%%%8$VYx**=++:::~~~~~-~~~~--~~~~--~~~---~~-----~~---~~~~~~~~~~::+==*xYYVVYYY***YVVVVVVVVVVVVVVVYxYYYYxxYxx*===++:~~----~~~-----~~:+++:++====**=++====+:~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%%%@@%%8#VYx**=++::~~~~~~~~----~~--~~~~----~~---~~~----~-----~~~~~~~~::+==*xYYYx=+=+==YYYVVVVVVVVVVVVVY*xx*==*x*+:++:::~~:~~~------------~~::+=**==+======**=++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %@%%%%8#VYx**=++::~~~~~~-----------~~--~~~~----~~--------------~~~~~~~~:++==*xxx**++*xYYxxVVVVVVVVVYYYYx****=+==+::~:~~~::~~~~:~~~~~~::~~~~~~~::++=================+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %%%8#VYx**=++::~~~~~---~~-----------~--~~~~~----~~----------~~---~~~~~~::+=**xx*+=YxxYVYV$$VVVVVYx*xx*=====++:::::~~~::::::~:++++:::~~:::~~::::++++=================++::~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8#VYx**=++::~~~~~-~~-----~-----------~~---~------------------------~~~~::+=*xYx*=*xxxYxYVV$$$$YYYxx**==++++++::+:::~~::::+*xYV$$$VYx*+:~::~:::~:++++=========++========+:~~~~~~-~~~--------~~~~~~~~~~~~--~~~-~~~~-~~~---~~-~~~~-~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yx**=++:::~~~~~~----------------------------~-----------------------~~~::+=*xYx**xYxxxxx=xV##$VYxxxx*=++::++::+++::~:::=*Y#88888V$##8$x+::~:::~:++++===++======++========+~~---------------~~~~~~~~~~~~---~~~--~~--~~--------~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *=++::~~~~~~--~~~-----------------------------~------~--------------~~~:++*xYYY**xxV#$VYxx*VV##$YYxYY*===::::+:++=+++++x$#$8%%%8*x8###8#x++::+:::+=======***=========*=====+:~-------------~~~~~~~~~~--~----~-------------~~--~~~~~~~~-~~~-~~~~-~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +::~~~~~-~~~~---~-------------------------------~~~~~~~-------------~~::+=*xVYVYxYY%@@%#VxxYx$$$VV$$$Vxx*===++=======+*V$$#%@@@@@@@%8##%$=+::::+::++=====****========*****==+~-------------~~~~~~~~~~--------------------------~~~-~~~---~---~~~--~~--~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- ~~~~~~-~---~~----------~~~~~~~~---------------~~~~~~~~~~-----------~~~::+=xxx**xY$V#@@%8VYVV*V$$V#$$$$$Yx*x******====+x$##8%@@@@@@@%%##%#x=:::~~~:~::+++++++===*======*****==:+:-----------~~~~~~~~~~-----------------------~---~~~~~~~--~~----~-------~----~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- ~~~~-~~~~------------~~~~~~~~~~~-----------~~~~~~~~~~~~~-----------~~~::+*x*+:+~=V$VV$#VVVVV$$#8$##$$##VYxxx*******x==x$8%88%@@@@@%%#$8%$*+:~~~----~~~:::::++========*=**x***===~----------~~~~~~~~--------------------------~---~~~--~~---------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----- ~~~~----~------------~~~~~~~~~~~---------~~~~~~~~~~~~~~~---------~~~~::++**+::++~:xVYxYYYVVVV$##$###$$##$VxYx*x*xxxxY=*V$8%%888888#$#8#$Y+::--~::::::~:~::::+==+=====****=*****++~---------~~~~~~~~---------------------------~~---~---~---------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------ ---~~----------------~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~::+=+:::~:=***=xYVYYVYYx*V$YV$VVVVY$Vx*****=**xx****V#888888888#$x*+:~~~~::~~~:::~~~:+:+=++++=+==***===xx*==+:~------~~~~~~~~~----------------------------~---------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------- ~--------------------~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~:+=+-~:::::+*x*=****x*xx*xVxY#YYxx**VVYx*+:::+=*xYx*=*YYYVVVVYxx*++::::::::~~~~:+:::+++++++++=*====*******==*=:------~~~~~~~---------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------ ~-------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~:=+~~:::::::++::+++++++=*x*xx$##Vx*+==*x**=:~:::=xxYYYxxx**====++::++:~~::::::::++:++++++====*****=*x********+~------~~~~~~~-------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------- --------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~:=+~~~~~~~::::::::+::++++:+==**Y#8#Y=++:::+=*++::~:+++***x****==*=+++++++::::++++::+++++++====**==**x********x=+~------~~~----------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------- --------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::~~~~~++:~~~~--~~::::~~:++:++++++~~:=**Y88Y===+++++=**=+:::~::::::++++++++:::++:+++::+::+=::::++===+=**==*xx******=***+:------~~--------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------- --------------------~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::+:::::~~:*~-~~-~~~~~~~~~~~:++=========+:*x+Y%8$x=*=++::==*VYx*+++::+::::+::::::::::+++++++++=++:+++=====***==********=++++:~~-~------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~------------------------- -------------------~~~~~:::::~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~::::++++++:::~~*x:--~~~~~~~~~-~~:::+==++===***==Y$#%%8$YY*+++~:+:+*xYx*=*==+:::+++:::::::+++==**=====+============***===*xx**=+:~~+~-------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~-------------------------- ------------------~~~~~~::::~~~~~~-----~~~~~~~~~~~:::::++++++::::~~Yx~~:~~~:~:~~:~~~~~:++=====***xV##VV$8%%%8Vx=++::::::+=x*=++++=+::++++:++++::+*****==+===***====**=***xx*xxxxx*=::++:~-----------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~----------------------------- --------------~~~~~~~~~~~:::~~~~~~----~~~~~~~~~::::::::::+:::::::~:Y*~~:~~~::::::::+++=*==++++*xY#$**=*Y#8888$Vx=+:+::::::+*x*==++::+:+++:::++:+=****====*********=*********xxxx**x*==++~~------------------------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~----------------------------- ----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~::::::::::::::::::~~+V=:~~~~~~:::++++++=+==++=*x**xx=:+=xYxY#8#YxYx*+::++::~~~:+=++++++:::++:+==+++==+==*=**==++=***x******=***xx**xYx=::*++~-----------------------------------------------------~~-~~~~~~~~~~------------------------------- -------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::~~~~~::~~~~=Y=+::::~:++++++===++*xYV$VY*++*+::=*x==x$VV*==**=+:+++:::::+++++++++++++++++:++++=====***=+====****x****=**xYx***===YYY+-------------------------------------------------~~--~~~~~~~~~~~~-------------------------------- ----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~=V*=++:::+=========*xY#8#Vx*****====**==YV*Y*=+++===+:::::::+++++===+++=++==++=========*xx****=====**x**==**xx*====+::***:--------------------------------------------~~~-~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------- -~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::=$x*=+++++=******xxV8%%$Yx*xYxx*======**Y#xYx==*+++=*===++:::===++++==========*=++=**==***xxx***=**********xx*******::=*x=~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------- ~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+$Vx*=====**xx**x$$VV$$$$VVYYYxx**===***Y#*YY*+***=+=++*===+++**=+++==+++===*===++=*****==**xx*******x**=*xx**xYxxxYx+=*xx=~-----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------- ~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+$$Yx*==***xYY$8%8#$YV$$$$$VVVVYxxx**xxxV%#YVY**=***==+=x*====*x**=*x*****==*====*====***=**xxxx**************YY*xxYVx=**VY+-------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------- ~~~~~~~~----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::Y$VY*==*xxYY8%%%8#$$VVVVVVVVVVVYxxYYYYY#%8$#$YYxxx*=++=**==+::=YYx=+=*==*===++=***********x****x*************xx**xxV$VYY##V:---------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------ ~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::*#$Yx****YxxV#88888##$VYYYYYYYVVYYYYYYYV%%#8#VYYx*=*==*=====+::+**=+:++=***==+++===**xx***x****************xxxx*=***Y$$V$##x------------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------- -----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:V#VYx**xx*xYYYV$#8888#$VYYxYYYYVVVVVV$#%%$##$Yxxx*=**=**==*=+:+==*=++:+++=====**==****x**x****xx********x**x**x**=*xxYYV$$V:-------------------~---~~-~-~---~----~-~~~~~~~~------------------...--.--------.------------ -----------------~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=$$VYxxx**xxYYYYYV$$######$$$$$#####88888888#VVYVYxx*=*x*=*==++=***x*=============**x*xxxx*****xx***xx*******xxYx**xxV#VV$#Y~-------------------~--~~----------------~~~------------------.......-...------------------- ------------~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*$$YxYY**xxYYYYxxxxxYYYYYYYYV88%%%%%%8888888#$$$YY$VxxxYxx***=+=x*xYx**=*==++*x*=**x***xxx***xxxxYxxxxx**xxxxxx*xxYV$$#$$$#x~---------------------------------------------------------...............--.--------------~ -----------~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~:*$VYYx**xxYYYYYxxxxxxx**==++Y8%%%%%%%%%%%%88###$$##YxYx*x****==*==xxxx*==****x**=*xx*****xx*xxxxxxxxxxxxxx***==*xYYYY$8##$#*---------------------------------------------------------............-...-..----------~~~~ -----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~::=V$Yx=*xxxYYYYxxxxxxx**==+++V%8%%%%%%%%%%%88888888$xxYxxx**x**===*YYYx*==***xx**xxx*xx*xYxxxxYYxxxYxxxxxx=*=+=**xxxxV%%888#=---------------------------------------------------------................-..------~~~~::: ----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+xVY=**xxYYYYYxxxxxx**==++:*%%%%%%%%%%%%%%8888888#$$Yxxx**=xx***==YVVVx*x**=*xYYx****xYxxxxYxxxxxxxxxxx*xxxxVY**YYV$%%%88$*~---------------------------------------------------------...............------~~~~:::+++ ----------~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::=x*=*xYYYYYYYxxxxx**==++:x%%%%%%%%%%%%%%%%88888888#$VVxx*=****=+==xx***xx*==*xxx*xxx***xxxxxxYYxYxxxxxYYYV$Yx*xYVV#8%8#$=~----------------------------------------------------------...........------~~~~:::+++==* -----------~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::++=**xYYYYYYYYxxxx**==++:V%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%%888V$Vx**x***x=+===*xx*YY**xxx*******xxx***YYxxxxYYYYYxxYVVxxxxYV$#8%8#V:-----------------------------------------------------------.......-------~~~:::++===**xx -------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::++=**xYYYYYYYYxxxxx*==++=8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%#Y$$Yx**=+==+=*xxxx*=xxx*xYY****x***x***xxxx*xxYYYxxxxYYYVVV$8###8%8$+-------------------------------------------------------------.-------~~~~:::++==***xxYYY ----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++=**xYYYYYYYYxxxxx*==+*#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#$Yxx**=**=====**xx**xx*=*xxx****x********x**xYYxxxxxxYV$V$88#$##8%#x~-----------------------------------------------------------------~~~~:::++==**xxxYYYYYY --------------~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++==*xYVVYYYYYxxxx**==x#%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%8#$$VYxxx*=xx*=======****xx******xYx**********xxx***xx*xYVYYV$##$###$8#=--------------------------------------------------------------~~~~:::++==**xxYYYYVVYYYx ------------~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++==*xYYVYYYYxxxx**==Y8%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%8##VYVYxxxxxYx**x*====++=*xx******xxx***=***xx***********xxxxYYYV$#88##Y*$V:--------------------------------------------------------~~~~~~:::++==*xxYYYVVVVVYYxx** ---------~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+=**xYYYYYYxxxx**=*$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#$VVV$VYx*x*******x***======*****=**xxx*******x*x*==***********xxxYVVV#888#x~+Y=-----------------------------------------------------~~~~~::::++==*xxYYYVVVVVYYxx**==+ ------~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+==*xYYYYYxxx****x#%%%%%%%%%%%%%%%%%8##$Vx*==**=*x*=+==+++++++====+++=*===*xxx*********xxx**===******==***xYVVVVV###8%$:-::--------------------------------------------------~~~~~:::+++==*xxYYYVVVVVYYx**===++:: -----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+==*xYYYYYxx***xV8%%%%%%%%%%%%%8$Vx=++==**x****=++===+=+=+++++=*=======***x*x*===*===**xx***==**YYx*******xVVYYV$$$8%8$+--------------------------------------------------~~~~~:::+++==*xxYYYVVVVVYYx**==+++::~~~ ---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~~~----~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+==*xYYYYYxxx*Y#%%%%%%%%%%%8#$Yx:+::~~-~::***==+:~~~:+===*=*===********xx**==========xx*******x*********xxYYxxYYV$#88#V:-----------------------------------------------~~~~~:::+++=***xYYYVVVVVYYx**==++:::~~~~-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~~~~~~~~~-----~~~~:::::::~~~~~~~---~~~--~:+**xxxxxYYYYYxx*x$%%%%%%%%%8#Y*++++:::~---~~~:+:++::::::+=*===+=++*******=****===*==============**=======**xxxxxxxxYV$$#8#=---------------------------------.----------~~~~~::::++==**xYYYYVVVVYYx**==++:::~~~------ ~~~::~~~~~~~~-----------------~~~~~~~~----~~~~::::::::~~~~~-------~~+*V#8%%%%%888#$VYxxxV8%%%%%%#V*+::::+:::~~~---~:+~+++*+=++++==+++=+==+=++++++=****xxx*====+==+=*======*=======*****xxYYVV$$#88V:----------------------------......------~~~~::::+++==**xYYYVVVVVYYx**==++:::~~---------- :::::::~~~~~------------------~~~~~~~~---~~~~~::::::::~~~~----~~:=Y$8%%%@@@@@@@@@%%8$xY$8%%%%8V*+~~~~::++:::~+++:+:::~~:+**x*==++=*=*x*==+++++===*xxxxx**===+====++=*==****=======**x**xxYV$###$V$#x-------------------------........-----~~~::::+++==**xxYYYVVVVYYx**==++::~~~~------------ :::::::~~~~--------------------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~-~:*V#%%@@%@@@@@@@@@@@%%@%8%%%%%%#Y=++:::~+:*=++=::::~::::~~~:::::~:~~:==+++===**==******==========**=++++=xx*======**xx***xxxV##888V+:=+~~~~~~~---------------.........----~~~~:::+++==*xxxYYYVVVVYYx**==++::~~~~--------------- ::::::~~~~~--------------------~~~~~~~~~~~~~~::::::::~~~~~~=Y#%%%%@@@@@@@@@@@@%%%@@@%%%%%8Vx****x*=+:++=*==++++::~:~~~~~:::++:++::++=*=*x*xx***++++++++==*xx***=====+:+++++==**x*****xYYVV$####Y+~-~~~~~~~~~-------------.......-----~~~:::+++==*xxxYYYVVVVYYx**==++::~~~~------------------ :::::~~~~~--------------------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~=$8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@%%8#Y*=***====+++==++=***=+=+::::::::::+++++==========+++*x*x*++===***===+=++++:::+++++=*x=*****xxYYVVV$$$V*:~~~~~~~~~~~-----------......-----~~~~:::++==**xxYYYVVVVYYx**==++::~~~--------~------------- ~::::~~~~~-----~-------------~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~=V8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%#*+:+****xYx**==+=+++==++===++++:+:::::::~~~:+::::::+++:+**xV*+**=+++++++===+++========*****===**YV$$$$$$Y+~~~~~~~~~~----------......-----~~~~:::++==**xxYYYYVVVYYxx*==++::~~~---------------~~-------- ~~~~~~~~~------~~~~~~~------~~~~~~:::::::::::::::~~~~+V8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#x+:++++=++=******====+:::::++::++:+++++:::~~~:::~::::+=+~::++xx==*=+++++++=*x****======*****===***YY$$$##$*~~~~~~~~~~~----------..-------~~~:::++==**xxYYYYYYYYxx**==++::~~~----------------~~~--------- ~~~~~~~~------~~~~~~~~-----~~~~~:::::::::~:::::::~~:x#%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%@%$*+++++++=++:==*======+:::::::++:+::+++==+++:~::::~~~:::::::~:+==+==*====*==*=****====**======******xY$#888$+~~~~~~~-------------------~~~~~::++==**xxYYYYYYYYxx**=+++:::~~~------------------~~~--------- ~~~~~~~------~~~~~~~~~---~~~~~~~:::::~~::~~~~:~~~~+V8%%%%@@@@@@@@@@@@%%8#VYxxx*Y8$xx*=+====*==+=*xxxx*==+++++++:+++=++====*=+++::::+::~:::::::~::+++++==========++====+++++++++===*=**xY$#888#Y:-~~------------------~~~~~~::++==**xxYYYYYYYxx**==++:::~~~~--------------------------------- ~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~+$%%%@@@@@@@@@@@%8#$Vx****=:~~+$YxYxx++==****===*xxx******==++++=+++++++=====+::::++:~~::::+:::~:+++++++===+==+++=====++++:::::+===**xV$##8888$=~---------------~~~~~~:::++==**xxxYYYYYYxx**==++::~~~~------------------------------------- ~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+$%%%@@@@@@@%88$VY*=********:~:xVx***=~:++===++++=+=***xx***++=++=:++++++==+===+::+:+++:::+:::::::++++==+===+===+++=*===+=++:+++=***xxYYV$$#8888#Y:-----------~~~~~::::++==**xxxYYYYYYxx**=+++::~~~----------------------------------------- ~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=#%%%@@@@%%8$VYxxx***==******=~:**====+::+===+++++++***======:+++~=::+++====++=+=++++::::::++:::::++=+==============**===+=*=+===xxxxxxxYV$#8888888$=~-----~~~~~::::+++==**xxxYYYYYYxx*==++:::~~~-------------------------------------------- ~~~~~~~~--~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~=#%%%%%%8$VYx*xxx***xx****==:~~:x===++++:++===+:::+++========++===:+++++==+==+:+++++++::::+:+=+=+++==*=*x********=========+=xx**xxxxxxxxYV$#888888888#x:~~~~~~:::+++==***xxxYYYYYxxx*==++::~~~----------------------------------------------~~ ~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::~~~~~~~::~~~~=#%%%8#VYYYx*==***xxxxx***=+-.-:Yx==++::++===++++++++++++=*====+===:++:+++==+=+:++++++::+::+:++==+=+:+===****=*====++++======*xx*x*****xYV$#88888888888#x:~::::+++==**xxxYYYYYYxx**==++::~~~---------------------------------------------~~~-~~ ~~~~~~~:~~~~~~::::::::::::~~:::~~~~~::::~~~~*#8#$YxxYYxx****x*xxxx****+:-.-+*Vx*x*=++++=*===**=====++==***==++==++++++++==+=+==+++++::++::::+++++::+++==*=====+=+==+*=**=******==***xYV$#888%%8##8888#x++++==**xxxYYYYYYYYxx*==++::~~~----------------------------------------------~~~~~~~~ ~~::::::~~~~::::::::~~~~~~~~~~~~~~:::::::~~*8%$x*xxxxxx*****xxxxx*=**:~~--:=xxxx*=====++====**xx=++====**====+==+===++++==+======++=++++:::::::++:+++++========*=**======+=======***YYV$#888%888#88888#Y==*xxxYYYYYYYYYxx*==++::~~--------------------------------------------------~~~~~~~~ :::::::~~~~::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::=#8Y==xYxx********xxxx****=--~::+x*===+:++++++++++===**:=**x***========+==+==:==++=====+++++++++::::::+:++++++++======*==++++::++=*=****xxYYV$#888%%88#888888#YxYYYYYVYYYYxx**=++::~~-----------------------------------------------------~~~~~~~~ ::::::~~:~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~::::~+$8*=**xYx****xx***=xxxxx*x=-~+==Y*==+:~::::++++++++==**=*=******==**=**======++++=*=====++++++++:::++++++++==========+==+++=++++==*x***x*xxYV##888@%%8##888888#VVVVVYYxx***=++::~~~--------------------------------------------------------~~~~~~~ ~~:~~~:::~~~~~~~~~~----------~~~~~~~~~~~~Y8$======*=*****==++=xxxx*Y*~:+=xY*==++::::++++++=:+=***====****=+++========*==++++======+++++:::::++=++++====*=====++++++++====**xxx*****xxY$###88@%%%8#$#88888#VVYYx**==++:::~~------------------------------------------------------------~~~~~~ ~~~~~~:~~~~~~~~~---------------~~~~~~~~~*##*=====*=+======++==xxxxxY*:::=Y*****=+=+++++=++=:+=****===*****===========*+=++++=======++:+:::::++=========x*=====+++++++==**x*****==**xYVVV$##8%%%%8###888888Vxx*==++::~~~----------------------------------------------------------------~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~------------------~~~~~~~*#8V=****x**==**====**=xxxx*YY*:~*===**xx*=+++++=++=++*****===******x******==*=+=+++======*=+++++::++++=======++=====++++++++++=*==*x*====**xxxYV$###%%%%8#$$$#8888#*=++::~~~--------------------------------------------------------------------~~~~ ~~~~~~~~~~~~~-------------------~~~~~~+#%#*=**********===***==***==xx*~:*===****==+++++++====*****=====***xxxxYx***=*+++=+=+===+**===+++++++=====+==++::+++++++++=+===+======+===*xxxYVVV$##@%8%%8$VVV#8#88Y::~~~~---------..------------------------------------------------------------~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~----------------~~~~~~Y%8x=**********=**x**===**==xx*+-*******==+++++++=====***xx***=====***********=+++=+=+============++++===++++++++:~+::::::+====++===++++===*xxYYVVVV$$%%8888#$x*Y$####=~~--------------.------------------------------------------------------------~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~----------------~~~~~=#%$=****==***=*xxx**==****=*xx+.:xxYxxx*===+++++++===**=YYxxxxx**===*=*******====++++++=*===++=+++++++=*=+=++++++:::::::::::++++====+++++==*xxxxYVVVV$#88##$$Vx==V$$$#V~-----------..---.-----------------------------------------------------------~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~----------------~~~~:V%%Y***====****xx****=*xx*=*xx=- +xYYYxx****==+++=======*Y**xxxxx*=====*******===*+++++++====++===++++++=+:++:++:::::::::::::+++++===++++++==*xYxxYVVVY$8888$$Yx**YVVVV$=------------..------------------------------------------------------------~~~~ ~~--~~~~~~~~~~~~~---------------~~~~*8%8$Vx*=*xY*=*********xx*=*xx*~ =xYYxxx****======+===******xx***=+==+=**xxxx**==*===========+++==+++++++=+::::::::::::::++:+:+::+=++++++++=**xxxxYYYYYY####$$VYx*xYVVVVY~------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~ ~~---~~~~~~~~~~~---------------~~~~:V8#YYYxYYYYY*=***x****xx*==xx*~ .+YVYx*******====++===***=*****xx*=**==*xxxxx*x**x****=**==**======+++++++:::::::::::::::++::::::+=++++++=***==****xYYxxVVxxYVYx**xYYYYYY:-----------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~--~~~~~~~~~~~~---------------~~~~+#8V***xxYxYxx**xxx****x**=*x=. -*$VYY**======++=:+====****==*x*xx***=***xxxxxYYxYYx*x*******=======++++++:+:::::::::::::++::::~:+=++++++========**xYYxxVY*=+=xYY**xx****+--------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~---------------~~~~:Y8$x**xxxxYxxxxxxx***x*****x*~ -x#$VY*=++++++++++=======**=+=x**xxxxxx******xxxxxYx*********======+++++++++++++++:::~:::==++++++++=+:+:+=+++====*xxx***YY*+~-=YY*==***=**~-----------.-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~--------------~~~:::=8#V**xxxxYYxxxxxx*==xx***xx*: .~VVYYx*++++++::+===*=======++==+=**xxxx*======*=x*x*x**********=++=+=+++++=++==++++:::::+=======++::::::+++++=====*x*===xx=:~.-xY*+==**=**+-----------.----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~----------------~~~~:::+V8$Y*xxxxxYxxxxx***==**x*xx*+. :x*=====+::+::+=====+=====+====+===xx**======+==***=**********=====*=++++++=+====++::++++=====+++::~~::+++++++++++=***==**=:~. +Yx+++=*==*=----.---..-------------------------------~---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~----------~~~~~~~~::::*8#$x*xxxxxxxxxx****==*xx*xx=- ..===::+::::++::==+++++==**=++++=++==x*xx*======+***=**=******xx****=**====++++++=====+==+++====+++::::+:::++=++++++==*=*===+:~- -*x=+++=====~---...-...-----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::+V%#$xxxxxxxxxxx*xx*===*xxxx*~ .=*=+::::::+++:++++++++===*=+++++++===x**x==**===***=*====*************===+=+++=+======++=+===+++++++::++:+++=++::++=======+=+:~. +x*::++==++:----...--..----------~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::*8%8$xxxxYxxxxxxxx*===*xxYY*:. +*===+++::+=+++++++++=+++===+==+++++==**=x*=**===***=*==========+=======++++=++========++=+++=++++::::::++==+:::::::++===+=+==:~-..=x=:++::+++~-.---.--------------~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~--~~~~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~+$%%88YxxYxxxxxxxx***=*xxYYx:-. ..-**=+=x*=+++===+++++::+:+++++====++++====++=*==*****=========+==++::+==+=*==+++======+=+++++=+++++++:::~::+++++::::::::+++==+++=:~-. .+=:++:~:=+~-..---.-------------~~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~:::::::::::~~~~~~~~~~x8%%888$YVYYYxxxx*****xxYVY:~:-...=V+++=*xx==++++++:::::::++:::++=+++++===+++++====**==*==========+++=+++======++=+++++++++++++++++++::::~++++++:::::::::+++++:++=:~--. .:+:++++=+---..--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~::::+++:::::~~~~~~~---:#%%%8$$VYVVYxxxx****=*xYV$*--::~~+$*=+===+=+:::::++:::::+:+++++++:::++====++++++=++*========++++++=++==++====++:+==+++:+++++++++++++++::::+++++:~~:::::+++++:::::**+~~-. -::++++=+~.---------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~:::::+++++::::~~~~-------+8%%%%$YxYxxxxxx*xx**=xYY#8*---.-:$Y*x*x*=+++:::::+++++++=:++++++::::++++==+++++++++=========+++==+==+++=+++++++++=+++++++++++++++=++::::+++++:::~~:::::+++:::++~-=*+~~-..~+=++++=+~--------------------------~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~:::::+++++++++:::~~~---------Y%%%%88#$VVYYxxxxxxx==xY$8#=~-.-:V8YxVYYx*=++++:+++:++++++++++=++++::+:::+++++++++++++=========+======+==+++++++====+++++++++++:::=++::~::::++::::~::::::::::+++:-~x+:~-..-+=++=+=+~-------------------------~~~~~~~~~~~~---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::::++++++++++:::~~~---------:#%%%#$VVVYVYYxxxxxx*==YV#8=-. .~x#Y=xYYYYx**==+++=+++++++++++++++:++++:::+=++++++++++======*=======*=+=++++++=++====++++++:++++:~~+++::::~:::+:::::~~~:::::::::::~-Vx+:--.-:=+:=+=+~------------------------~~~~~~~~~~~~---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::++++++++++::::~~~----------Y%%%%#YYYYYYYYxxxxx**=*YY$x-...-+VV**YYVYxx**===========+++++++++:::::+:::++:+++++:++++=+++===========++++++++====*=+++:++::::::~~~:+++:::::::+:::~~~~~~~~~~:::::::~V$*:~---:=+:+++=:-----------------------~~~~~~~~~~~~----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +++++++++:::::~~~~~---------+#%%%%%#YYYYYYxxxxx****xYV$+-..-+VV**YYx***x**========*==++++++++:::::~::::::::++::++:++++++++++++=+=+++:++==*=====*+++=+::::::~~---::::::::::~::::~~~~~~~~~~~~~~~:::V#V*+~--~++~+=+=:------------------------~~~~~~~~~~------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +:++++++::::~~~~~~~~---~~~~~x8%%%%%#YYYYYxxxxx***x*YV$=-.-~+V#Y*xxxxxxxxYxx***====++++++++:::::::~~:::::::::::::+:::+::+::+++:++++::~--~:+*==++=+::+:::~~:~-----~:::::::::~:::~~~~~~~~~~~~---.~::x#$Vx=~-~+=~:+==+-------------------------~~~~~~~~--------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +::++:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~:$%%%%%%%#YYxxxxxx***xxxYV=~--~+Y8#VYYYYYxxxYYYYxx***=++:++++++:+::::~::::::::+:::::++:::++~::::::::++::~-. .-~:+:~~~~~~~~~~~-~-..---::::~~~~~~~:::~~~~~~~~~:~~~--.-::x#$$Vx+::+=::++=:-------------------------~~~~~~~~----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ++:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~=8%%%%%%%%8#$VYY****xx*xY+~~~:+x88#$$$VYYYYYxxYYYxx**=+++++++++:+++++::::::::::+::+:++::::+:~::~~~~:++:~--.. ..-----.-----------.---~~~:~~----~~~~:~~~~~~~~~::~~~~-~:~Y8#$Vx++*==:~+++:-------------------------~~~~~~~~-----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ++::::::::::::::~~~~~~~~~~~Y%%%%%%8#$VVVYYx***xx*xV=~:::=x88#$##$VVVYYxYYYYxxx*=*===++++++++++++::::::::::+::+++::::::+::~~~~~~:++:----. --------------------~~~~::~~~------~:~~~~~~~~~:+:::::++-x8#$x=:+Y*=+~::+:--------------------------~~~~~~-----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +++++++++++:::::~~~~~~~~~~:#%%%%%%%VYxYYYYx**xx**V$=+++=x#%8#$$$$$$VVYxxxYVVYx******==+=+++++=+++++:::::::::++++:+:++:::::~~~~~:+==+:~~--~~-----------------~~~~~::~~~~------:~~-~~~~-~:::::++++-*8#V=+++xx=+-~+:~--------------------------~---------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==++=====+++::::~~~~~~~~~~=8%%%%%%%#YYYYYYxxxx**V8%V=+*x$%8#$VVV$VVVVYxxxxxYYx***=**======+===++++++::::+++:++++:++::::::::--~~:=YYx*+:~~--------------~----~~~~~~~~--~--~---:::~-----~::::::+++-*%$Y*:~+xx=+--:~-----------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ======**==++:::~~~~~~~~~~~Y8%%%%%8%%#Yxxxxxxx**x$#8V=xx$%8$$YxYYYYYVVYx**=*xx***====+++++++=+++++:++++::++:+:+++:++::::::+::~~::*YVVVx=:~------~~~~~--~~-~~~~~~~~~~~-~~--~---:::~-~~~~~~::::++++:x%#Y*:~:xx==-.:~-------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =********==++::~~~~~~~~~~+#%%%%@%%@@@#VYYYV*x***Y#8V*xV%8#VYxxYYYYYYxY**==*xx*=*==*==+=+++==+++++++++++:+=++++++::+:::::::::::~:*xxYYx*+~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-------~~::~~~~~~~~:::++::+$%8V=+:+Yx==--:~~~~~~~~~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==**xxxx**==+:::~~~~~~:::x8%%%%@%@@@@@%%##$x=***V8V*xY88#YYVVYYYYYxx***====*****=+*=========+++++++++++++=+++++=+:+++::::+:::~:++=*xx**+::~~~~~~~~~~~~:::~~~~~~~~~--~~-.----~~~::~~::::~~~--::+:+8%8V=+~=Y*+:~~~~~~~~~~~-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===*xxxxx**==+:::~~:::::+$%%%%@@%%%%%%8#VVY****x$Y**Y$8$VxVYVVYYYxxx**=====****==+====**==*+==++++++++=+++=++++++::++::::+::~::::=====+++:~~::~~~~~~~::::~~::~~~~~--~---.---~~~:::~:+++:~~--~::~=888#*+:*Y*+~~~~~~~~~~~-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===***xxxxx*==++::::::::*8%%%%%%@%%%8$VYYx*****YV*=Y$88$VV$xxYYxx*xx=======*****+=========*+====++++++===++++++++++:::::::::~~:::::::+:::::::~~~~~~~~::::~~~:::~~~-~~~------~~~~:~~~:++::~~-~~--=888#x==YY*:~~~-~~~~~--------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
35.170.75.58@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"