font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.81.220.239@honeybii.com ~
  $ cat INRECO_LAN.txt

...--~~::+++====*******xxxxxxxxxxxxxxxx**********======+++++::::~~~---.... .--~:+=**xxYYYYVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxx***************============++++++:::~~--.. .~:=*xYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxx**************===============++++++++++++:::~-.. .-:=xYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxx***************===============++++++++++++++++::::~-. .~+*YVVVVVVVVYx**xVVVVVVVVVVYx***xYVVVYYYYYYx****xYYYxxxxxxx*=+=**xxx*******==+===**========+::+++++++++++++:::::::::::::~-. -:*YVVVVVVVY*=::+=xYVVVVVVYx*+~~:=xYVVVVVYY*=:~:+*xYYYYYYx*=:~. .~:+=*******==:~~~:+========+:~---~:++++++++:~----~::::::::~~-. -+xYVVVVVVY*+-..~=xVVVVVVYx=~. .~=YVVVVVVY*+~..-+*YYYYYYx*=:- .~+=******=+:-..-~+=======+:-. -~:++++++::~- .-~~::::::~~- .:*YVVVVVYx+~. ~=YVVVVVVx=:. ~=YVVVVVVx=~. .+*YYYYYYx=:- .~+=*****=+~. -~+=====++:- -~:++++:::~. .-~~::~~~~~. ~=YVVVVVY*:- .+xVVVVVVx=~ -+xVVVVVVx+- ~*YVYYYYx=~. .-:=**====:- .~:+=++++:~. .~:::::::~- .~~~~~~~~-. .:xVVVVVVx:. -=YVVVVVY=~ ~*YVVVVVY=- .+xVVVYYY=:. -:======+~ .~+++++++~. .~:::::::- .~~~~~~~-. .+YVVVVVY=- -*VVVVVVx:. ~*VVVVVV*:. .+YVVVVYx+- .~+=====+~ -:++++++~. -~::::::- .-~~~~~~-. :YVVVVVx+. -*VVVVVY*~ ~*VVVVVY=- .=YVVVVVx: -+=====+- .~++++++~. .~:::::~- .~~~~~~-. :xVVVVVx:. .=YVVVVV*- -*VVVVVY=- :YVVVVVx: -+=====:. .~+++++:- .~:::::~. -~~~~~-- -*VVVVVY+. +YVVVVV*~ .+YVVVVV*- ~xVVVVVx: ~+====+~ .~+++++:. .~::::~- -~~~~--. +YVVVVV=. -*VVVVVx: ~xVVVVVx~ .=VVVVVY+. .:=====:. -:++++:- -~::~~~. -~~---- .*VVVVVx~ :YVVVVV=. +YVVVVY+ -xVVVVVx- -+====+- ~++:::~ .~:~~~~- .------ -xVVVVV=. =VVVVVY: .*VVVVVx~ :YVVVVV+ .:==+++~ -:+:::~ -~~~~~- .------. ~YVVVVY+ .*VVVVVx- .xVVVVV*. +VVVVVY: :=++++~ -:::::~ .~~~~~- ------. :YVVVVY~ .*VVVVV*. -xVVVVV= +VVVVVx- ~+++++~ .:::::~ .~~~~~- ------. ~YVVVVY~ .*VVVVV* .xVVVVV+ +VVVVVx- ~+++++- .:::::~ .~~~~~- ------ ~YVVVVY~ =VVVVV* *VVVVV= :VVVVVx- :+++++- .:::::~ .~~~~~- ------ .xVVVVV: +VVVVVx. =VVVVV* -YVVVVY- :++++: -:::::- -~~~~~. -----. =VVVVV= -YVVVVY- :VVVVVx. *VVVVV: .+++++~ ~::::: ~~~~~- .-----. ~VVVVVx. *VVVVV: .xVVVVY~ :VVVVV= ~+++++. :::::- .~~~~~. ------ ~=========================~ .=======. :======: :=====================+:~. -===============================~ .~:=*xYYYxx*+:- -:+*xxYYxx*=:-. -=======. +=====~ .=======. :======+ xVVVVV~ ~VVVVV* +VVVVV= .YVVVVY- +++++~ -:::::. -~~~~- -----. Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@* ~%@@@@@@#~ $@@@@@@$ V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8$Y+- +@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$. ~*V#%%@@@@@@@@@@%8#Y+. -=Y#8%@@@@@@@@@@%8#V=- =@@@@@@%~ *%@@@@@#- -%@@@@@@#: $@@@@@@# ~VVVVV* *VVVVV~ .YVVVVY. +VVVVV+ ~+++++. :::::- .~~~~~. .----- Y@%%@%@%%%%%%%%%%%%%%@%%%@* ~%@%%@%%@8= $@%%%%@$ V@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8Y~ +%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V. .=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8Y~ :V8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V+. =@%%%@@%~ :%@%%%%%@V -%@%%%%%@8= $@%%%%@# *VVVVV~ -VVVVV* :VVVVV= xVVVVY. .+++++- ~::::~ -~~~~- .----- Y@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@* ~%@%%%%%%@%Y. $@%%%%@$ V@@%%%%%8###########88%@@@%%@@@%Y. +%%%%%%%8####################Y. *#@@@%%@@@%#$$VV$#8%@@%%%@@%Y- :$%@@%%@@@%8#$VV$#8%@@@%%@@%$+ =@%%%@@%~ -#@%%%%%%@%* -%@%%%%%%@%Y. $@%%%%@# .YVVVVx +VVVVV: *VVVVV- ~VVVVV= :++++~ .:::::. .~~~~- -----. ~++++++++Y%%%%%@%x++++++++- ~%@%%%%%%%@@$~ $@%%%%@$ V@@%%%@#-............-~+Y8@@%%%@@$- +%%%%%@%+ ................... -V%@%%%@@8V+~. -:x#@@%%%@@#~ *%@@%%%@%$*:. .~*$%@@%%@@%Y =@%%%%@%~ Y@%%%%%%%%@%: -%@%%%%%%%@@$~ $@%%%%@# :VVVVV= xVVVVY. .YVVVVx +VVVVV: ~++++: :::::. .~~~~~. .----- +%%%%%@%~ ~%@%%%%%%%%%@8= $@%%%%@$ V@%%%%@$ -Y%@%%%@@Y +%%%%%@%: .$@%%%%@%Y~ .*%@%%%%@8~ *%@%%%%@#+ :$@%%%%@@Y =@%%%%@%~ =%@%%%@@@%%%@#- -%@%%%%%%%%%@8= $@%%%%@# =VVVVV~ .YVVVV* -VVVVV= *VVVVY- -+++++. ~::::- ~~~~~. .----- +%%%%%@%: ~%@%%%%%@%%%%@%Y. $@%%%%@$ V@%%%%@$ Y@%%%%@%~ +%%%%%@%: x@%%%%%%x +8@@@@@@$. ~8@%%%%@$- .V@%%%%@%+ =@%%%%@%~ :8@%%%@8Y%@%%%@Y -%@%%%%%@%%%%@%Y. $@%%%%@# *VVVVY- -VVVVV+ :VVVVV: xVVVVx -+++++. ~::::- ~~~~~. .----- +%%%%%@%: ~%@%%%%%%@@%%%@@$~ $@%%%%@$ V@%%%%@$ :%@%%%%@= +%%%%%@%: .#@%%%%@#. =8888888+ x@%%%%@%: ~8@%%%%@V =@%%%%@%~ .$@%%%%%* Y@@%@@%= -%@%%%%%%@@%%%@@$~ $@%%%%@# xVVVVY. ~VVVVV: +VVVVV~ .YVVVV* .+++++. ~::::~ ~~~~~. .----- +%%%%%@%: ~%@%%%%@YY%@%%%@@8= $@%%%%@$ V@%%%%@$ :%@%%%%%+ +%@%%%@%: ~%@%%%%@x ....... $@%%%%@#. $@%%%%@#. =@%%%%@%~ Y@%%%%@V -#@%%%@8: -%@%%%%@YY%@%%%%@8= $@%%%%@# YVVVVx ~VVVVV: +VVVVV~ .YVVVV* -+++++. ~::::~ ~~~~~. .----- +%%%%%@%: ~%@%%%%@= *%@%%%%@%x. $@%%%%@$ V@%%%%@$ .V@%%%%@8- +%@%%%@%: +%%%%%@%+ .#@%%%%@V Y@%%%%@8- =@%%%@@%~ =%@%%%@8~ +%@%%%@$. -%@%%%%@* *%@%%%%@%Y. $@%%%%@# xVVVVx ~VVVVV: +VVVVV~ .YVVVV* -+++++. ~::::~ ~~~~~- .----- +%%%%%@%: ~%@%%%%@* :#@@%%%@@$~ $@%%%%@$ V@%%%%@$ :$%%%%%@%* +%%%%%@%: =@%%%%@%: .8@%%%%@Y *@%%%%@%- =@%%%%@%~ ~8@%%%@%= x@@%%%@Y -%@%%%%@* :#@@%%%@@$~ $@%%%%@# *VVVVY. ~VVVVV: :VVVVV: xVVVVx .+++++- ~::::~ ~~~~~- .----- +%%%%%@%: ~%@%%%%@* -V%@%%%%@8+ $@%%%@@$ V@%%%%@#:~~~~~~~~~~~~:=x$%@%%%@@%* +%%%%%@%$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVY- =@%%%%@%~ -8@%%%%@x *@%%%%@%~ =@%%%@@%~ .$@%%%%@Y .$@%%%@%= -%@%%%%@* -V%@%%%%@8= $@%%%%@# =VVVVY- -YVVVV= ~VVVVV+ xVVVVY. :++++~ -:::::. -~~~~- -----. +%%%%%@%: ~%@%%%%@* *%@@%%%@%x. $@%%%%@$ V@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%@@@%$: +%@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%: =@%%%%@%~ -8@%%%%@x =@%%%%@%~ =@%%%@@%~ x@%%%%@#- :%@%%%@8~ -%@%%%%@* *%@%%%%@%x. $@%%%%@# :VVVVV: xVVVV* .YVVVV* =VVVVY- -+++++- ~::::~ ~~~~~- .-----. +%@%%%@%: ~%@%%%%@* :#@@%%%@@$~ $@%%%%@$ V@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@%%%%@%%#x: +%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%: =@%%%%@%~ -8@%%%%@x =@%%%%@%~ =@%%%@@%~ +%@%%%@%: *%@%%%@$. -%@%%%%@* :#@@%%%@@$~ $@%%%%@# -YVVVV= =VVVVY. *VVVVY. :VVVVV: ~+++++- .:::::~ .~~~~~- ------. +%%%%%@%: ~%@%%%%@* -V%@%%%%@8+ $@%%%%@$ V@@%%%@%888888888%@%%%%%@#+- +%%%%%%%$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY- =@%%%%@%~ -8@%%%%@x *@%%%%@%~ =@%%%%@%~ ~8@%%%@@x .$@%%%@@x -%@%%%%@* -V%@%%%%@8+ $@%%%%@# *VVVVx. :VVVVV: +VVVVV~ .YVVVV* :+++++- .:::::~ .~~~~~- ------. +%%%%%@%: ~%@%%%%@* *%@%%%%@%x. $@%%%%@$ V@@%%%@#-........:#@%%%%@%= +%%%%%@%: =@%%%%@%: -8@%%%%@x *@%%%%@%~ =@%%%%@%~ .$@%%%%@$. ~8@%%%@%+ -%@%%%%@* *%@%%%%@%x. $@%%%%@# :VVVVV: .YVVVV* -YVVVV* =VVVVY- ~+++++~ -:::::~ .~~~--- ------. +%%%%%@%: ~%@%%%%@* +#@@%%%@@$- $@%%%@@$ V@@%%%@$ ~#@%%%%@%= +%%%%%@%: +%%%%%@%+ .#@%%%%@V x@%%%%@8- =@%%%%@%~ x%%%%%@8~ *%@%%%@8~ -%@%%%%@* +#@@%%%@@$~ $@%%%%@# .YVVVVx =VVVVV~ *VVVVY- ~VVVVV= :++++:~ .::::~~ .~~---- ------. +%%%%%@%: ~%@%%%%@* -V@@%%%%@8=$@%%%%@$ V@%%%%@$ ~#@@%%%@%* +%%%%%@%: :%@%%%%@* $@%%%%@$ V@%%%@@#. =@%%%@@%~ +%@%%%%@8YYYYYYYYYYYYYYV%@%%%%@$. -%@%%%%@* -V@@%%%%@8=$@%%%%@# =VVVVV: -YVVVV* ~VVVVV= *VVVVY- ~+++::~ .~::~~~ .~----- ------. +%%%%%@%: ~%@%%%%@* x%@%%%%@%%@%%%%@$ V@@%%%@$ ~#@%%%%@%* +%@%%%@%: .8@%%%@@$ :$######+ Y@%%%%@%~ -8@%%%%@V =@%%%@@%~ -#@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@x -%@%%%%@* x%@%%%%@%%@%%%%@# .YVVVVx. +VVVVV: *VVVVV~ ~YVVVV* ~++:::~ .~:~~~~. .------ ------. +%@%%%@%: ~%@%%%%@* +8@%%%%@@%%%%%@$ V@@%%%@$ ~#@%%%%@%x +%%%%%@%: Y@%%%%@%= ~#@@@@@@#. :%@%%%%@V. Y@%%%%@%= =@%%@@@%~ V@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@%+ -%@%%%%@* +8@@%%%@@%%%%%@# +VVVVV= .xVVVVY- -YVVVVx. =VVVVV: ~+::::~ .~~~~~~. .------ ------. +%%%%%@%~ ~%@%%%%@* -$@@%%%%%%%%%@$ V@%%%%@$ ~#@%%%%@%x +%@%%%@%: -#@@%%%@%x. +#@%%%%@8: x@@%%%%%V~ -V%@%%%@@V =@%%%%@%~ *%@%%%@%Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxx#@%%%%@#- -%@%%%%@* -V@@%%%%%%%%%@# *VVVVV: ~VVVVV* +VVVVV= .xVVVVY- ~+::::~ .~~~~~~. .------ ------. .~~~~~~~~x%%%%%@%=~~~~~~~~. ~%@%%%@@* .x%@%%%%%%%%@$ V@@%%%@$ ~#@@%%%@%Y +%%%%%@%: ~#@@%%%@@#x~. -=$%@%%%@@8+ .Y%@@%%%@8Y+- -+Y8@@%%%@@V. =@%%%%@%: :%@%%%%@Y ~8@%%%%@V -%@%%%%@* .x%@%%%%%%%%@# -YVVVVY- =VVVVV= *VVVVV+ ~VVVVVx. ~:::::~ .~~~~~~. .------ .-----. x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%= ~%@%%%%@* +8@@%%%%%%@$ V@@%%%@$ -#@%%@%@@Y. +%%%%%%%#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* -x%@@%%%@@%8$YYxxYV#%@@@%%@@%V~ =#@@@%%@@%8#VYxxYV$8%@@%%@@@8* =@%%%%%%#$$$$$$$$$$$$$$$$$x. -#@%%%%@#. =%@%%%@%* -%@%%%%@* +8@@%%%%%%@# ~VVVVVx- *VVVVV+ .xVVVVV: +VVVVV* ~:::::~ .~~~~~~. .------ .-----. x@@@@@@@@@%%%%%%%@@@@@@@@@= ~%@%%%%@* ~$@@%%%%@@$ V@@@%%@$ -#@%%%%@@V. +%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x ~Y8%@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@%$+ .=$%@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@%#*- =@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$~ V@@%%%@%: V@%%%%@%: -%@%%%%@* ~$@@%%%%%@# +VVVVVx. .xVVVVV: -YVVVVY~ =VVVVV* -:::::~ ~~~~~~. .------ .-----. x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@= ~%@@@@@@* .x%@@@@@@$ V@@@@@@# -#@@@@@@@V. +@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y. .+Y#%%@@@@@@@@@@@@%8$*~ :x$8%@@@@@@@@@@@@%8$x:. =@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8= *@@@@@@@x -8@@@@@@#- ~%@@@@@@* .x%@@@@@@8 +VVVVVx. -YVVVVY: ~YVVVVY~ *VVVVV= -:::::~ ~~~~~~. ------ .-----. :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ .xxxxxxx~ +xxxxxx= =xxxxxx= -xxxxxxxx: ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ -:=xYV$$$VVY*+~. -:=xYVV$$$VYx=:- ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ .*xxxxxx*. :xxxxxxx: .xxxxxxx: +xxxxxx* =VVVVV*. -YVVVVY: ~YVVVVY~ *VVVVV= -:::::~ -~~~~~. ------ .-----. =VVVVV*. -YVVVVY: ~YVVVVY~ *VVVVV= .:::::~ -~~~~~. ------. .-----. =VVVVV* -YVVVVY~ ~YVVVVY- *VVVVV= .:::::~ -~~~~~. .-----. .-----. =VVVVV* -YVVVVY~ ~YVVVVY- *VVVVV+ .:::::~ -~~~~~ ------ .-----. =VVVVV= -YVVVVY- :YVVVVx. *VVVVV: -:::::~ .-~~~~~. ------ .-----. =VVVVV+ -YVVVVx. :VVVVVx. .*VVVVY~ ..---~~~::::::::~..----~~~~~~~~~......----------......--------- *VVVVV: ~YVVVV* :VVVVV= .xVVVVY- -::+++++::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~-----------------------------. .xVVVVY- :VVVVV= +VVVVV+ -YVVVVx. -++++++::::~~~--::::::~~~~~---.-~~~~~-------...------------... +. :- ~= ~= -+ +. -::+++::~ *+:. + ==:- -: ~~ ++::::::~ :~ -YVVVVx. =VVVVV: *VVVVY~ ~YVVVV= :++++:-.. .:::::-. .~~~~-. -----. V- x+ :x :x . V- ~x-. .== ~Y -V .V. =* +* V- .=* . ~VVVVV= *VVVVY- .xVVVVx. +VVVVV: .+++++~ -::::~ -~~~~- -----. V- :~:++++- .:Vx:~ .:++++:. :x :x -: :++++:~: ~+++++- +~:++++. -+$=:~ =* - ~+++++~ ~*$::::=$+:- .: -=. + ~:++++: :~:+++: :++++:. ~=$+:- :+++++- +~:+++~ :x. *+ .:++++:- -: .: ~::+++:. V. ~Y -~ -: .:+++++- :- +~:++++. -+++++~ -+++++:. -+++++:. =VVVVV~ -YVVVV* ~VVVVV= *VVVVY- -+++++- ~::::~ ~~~~~- .----- V- Vx- ~Y- x+ x: ~Y. :x :x :Y *=. -YY *=. -x~ .#=. :Y .V~ .*+:~~~~~. =*. .=* :Y. ~V. Y~ xx= == ~=. .** YY- .=~ x+ ~Y- -V. x+. -x: $*. .*- ~x:*~ .Y: -Y- :Y ~Y =$~ :+ V+~~~~~+Y~ +* :x Y: -* x: $*. ~Y. :x- .== .Y~ ~= .V- :* .xVVVVx. +VVVVV+ =VVVVV~ -YVVVV= ~+++++. :::::~ .~~~~~. .----- V- Y~ Y: x+ ~$:~:~~:Y~ :x :x :x V- +x V+~:::~*= .V. V. Y- .-----~== Y~ .V ~Y -V ~Y += x- -Y. .~:::::*Y Y: -$:~::~~Y: .V -V +x V- -$~ ~Y *= :Y ~Y =* V~-----~*= +* :x *=:~~~-. x: V- V- xx~~::~+Y x+~~~~- .x+~~~~- :VVVVV+ xVVVVY- .YVVVVx +VVVVY~ :++++: .:::::- .~~~~~. ------ V- Y~ Y: x+ ~V-.....- :x :x :x V- +x V~.....-. .V. V. V- .. -V. Y~ .V ~Y -V *+.x. ~x *: *=.. =x Y: -V-.....- .V -V +x V. V. ~Y *= :Y :Y =* V. -V. +* +x .---~+x x: V- Y- x=....... .---~=* .---~=x *VVVVY- ~VVVVV* :VVVVV+ .xVVVVx. +++++: -:::::. -~~~~~ -----. V- Y~ Y: =*. x:. ~* ~Y ~Y :Y =*-...~VY ==. .=- .V. V. x+ ~x-. -=* +*- .=* ~Y .Y~ -YY: *xx x+ -YY Y: x+. -*. .V x+. -x: V. V. .Y:. .~Y- -Y~ -xV =* V- ..=x ~Y- -VY *- ~Y. x: V- V- :x- .++ .*- +Y -*. +Y ~YVVVV* *VVVVV~ xVVVVY. :VVVVV+ .+++++~ ~:::::. -~~~~- .-----. :. :. :. ::~ .:+++::. +: +: .: ~::::~=x ~+++::- : : .::~ -::+++::- ~:+++:~ .: -::- :+ .=- :::::~~: :. :+++::- : ~:+++:- : : .::++::. -+++::~: -~ ++::::::~ -+++::~: -::::::. :- : :. -:+++:~ -::::::. ~::::::. *VVVVV~ ~VVVVVx :VVVVV= xVVVVx. -+++++- ~::::~ ~~~~~- .----- :=. .-x: -YVVVVx *VVVVV: xVVVVY- :VVVVV= ~+++++. .:::::~ .~~~~~- ------ ~:::::- =VVVVV: -YVVVVx. :VVVVV* *VVVVY- :++++: -:::::- -~~~~~. ------ -YVVVVx =VVVVV: *VVVVY- ~VVVVV= .+++++~ ~:::::. -~~~~~ .-----. =VVVVV: -YVVVVx ~VVVVV* *VVVVY- -+++++- :::::~ ~~~~~- .----- -YVVVVx =VVVVV: *VVVVY- ~YVVYV= :+++++. .:::::- -~~~~~. ------ =VVVVV: .YVVVVx ~VVVVV* *VVYYY- .+++++~ ~:::::. ~~~~~~ .-----. -YVVVVx +VVVVV~ *VVVVY- ~YVYYY= ~+++++- .:::::~ .~~~~~- ------ =VVVVV~ .YVVVV* ~VVVVV= *VYYYx. .+++++: ~:::::. ~~~~~~ .-----. -YVVVV* +VVVVV~ *VVVVY- ~YVYYY+ -++++++. ~:::::- -~~~~~. .------ =VVVVV~ .YVVVV* ~VVVVV+ *VYYYx. -:++++++- .-::::::~ .-~~~~~~- .------- -YVVVV* +VVVVY- *VVVVY. ~YYYYY: .-~:+==++++:. .-~::+:::::- .--~~~~~~~~. .---------. =VVVVY- -YVVVV= ~VVVVV+ *VYYYx. ....--~~::++======+++++~~::++++++:::::~-~~~:::::~~~~~~----~~~~~-----. -YVVVV= =VVVVY. *VVVVx ~YYYYY: +******==============================+++++++++++++++:::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~--.. *VVVVY- -YVVVV+ ~VVVVV: xYYYY* ~xxxxxxxxx**************==============+++++++++++++++:::::::::::::::~~~~~~~~~~--.. ~VVVVV+ *VVVVx xVVVV* +YYYYY~ =xxx***************================+++++++++++++++++::::::::::::~~~~~----..
54.81.220.239@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"