font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.81.220.239@honeybii.com ~
  $ cat YJA.jpg.txt

-**- ~:. ~YY~ +x=. ~Y*. -:+- *$*. -*+ *Y~ .*= :~ ~x= ~: ++. .=+ -xY- .. ~*+~- .- .~. .+: ~x*- .=+ ~==:. ~*V*- .:~ -- ~+- +Vx. .:=:. :V#Y~ -=~ .+: .--~:*$#$YxYY=+++=**=+~~-. ~*Y=- -*Y: -+YV=. ~+. ..-~:=x$$xxxYVVV$$$$VYx*=====xxxYYV$$###Vx=x$8$: ~+*+. -=$$*- .+$$YYVVV$$$VVYx*x*+:-~~-. .-+*YYV#8%%@%$x+-. +*~ +##*. .~+=*xYx*=+:~--.. .-~:+*Y$8%#Vx+-..-. -~~~=YVVYx*+- .:x#%%%#V+. -+=- :Y$Vx=~. -:=Y$8#Y=~. :x$$=. -=VY:- .:*$8#$Y*+~:xY*:. -:. :=+. .~+xx+. -=Y$##8#Y~. .:*xx+ -.. ~+:- -~=x*:. . ..-+#8Y: -=VV*- -=xY*+~ .=Y*~. ..~:=*xYYV$VYYxx*+~-. ... +#%#+. ~*Y*:. .-:=*x**+- .=V*. ~*YV$$#8%@@@@@@@@@@@%%8#$x*=~. .-:++=*xYVV$$VxxxxYx+- :Y8#x++~~::. .+YVVx=~ .:*YY+. ~+=++:+=xYVV$##8%@@@@@@@@@@%8$Vxx*xY#%%%@@@@@@@@@@@@@@%8Vx=~ .:Y8%Y- -:*xYx+- +##x- ..--~+*YYV$8@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@%888#$VYYx**=+:-. :V%Y. -::- +VV:. -+V%@@@@@@@@@@@@@@@@#x+~~-.. -*##+ :$8+ .*#@@@@@@%%%8#$#8%8x- .=#$~ .-::- :V%$~ +$%%%#Vx=++:~-.-:+:- -Y$= .~*VV*- .*8#=. .+**=+~. :Y$Y=::::-. .=$$+ :#%Y- .--. -*#$+ ~V%x- .~:~:+=*Y88x. -Y%Y~ -~:x8#+ *8$: ~Y8Y- :#8=. .*8#: -Y8*- -Y%#+ ---..-~x#%#Y=+=:-. :$@%Y:-.. ...~::~- ..-~- ....--~~~~~-. .-~::+:~. .-===:-.....--:x#%@%88#$Yx=+:- .-~+V8%%#Y**xx*+-. .. .~:=x=:--~:++~--:*=:. ..--~~+=+~.... ..---~~--------..----~:=Y$#888$YxYYYx*=:-. .-~+*Y#88#V*::+xVV: -=$$VVx*=+~-~:=*xYxxxxxYVV#8#Y+:~-.....-~=V$*~-...----. ....-~~:++==+~-~~::~.... .-~:++++=*xxxV8@%#Y+~...--~~+x#8%8*::++:~-.--- -:+:::~--------:*YV$#8%#Vx*==xYxxYYx:-~:+==~~~:++==+:~~:-......--.....-~+=+:. .----.....-~:=V%%8V=~..-~::+=Y$#%#=--~:+:- .~::~~--.-.--:Y$##8%$=-. .-+x$###x:~~~~~---~+==+++=YY=~-~~~~~---..--~=*=+~~~~---~~~~~~~-~:+++=YYY*=:- .---~~:+=xVVVVV$$#V+. -*Y$####$VVV$$Vx*=+++++:~~:+=====+=xV$$VYx*+~~+Y#8888%%%%8##8888#Yxxx*xxx**==*YYx*====*xYYx+::+++=*x***+:::++===*xV$$VVV$##8V: ~*V$$$####$VVV$VYY*=:~~--~+*V$##Y=:+=*xx**xxx=*YVVYYYYYxxxx*xYVVYYYxxx*=+:~----~:+===+===++=====++::++::~:+::~~-----~--=x*++x=. ...---.. .. .-~~~. ... .. :V$VV$x- ~==: -+*xx*=~ ~==+. :==: .+==~.+==- +==~ .:**xx*:. -====+ +===**===-.=**====**=. -====+. ~==+--:**=+ *@@$- *8@%VV8@%Y.-Y%@V- $@@V -V@%Y.~#@%= .8@@x :#@@$V#%@$~ x%@@@%+ -$@@#V$%@%=-Y$$8@@8$VV- x%@@@8+ x@@Y. x%@@#- *@@$-.$@%x =%@8: *8@$:$@@V:$@8= ~#@%= .8@%x *@@$~ ~#@%* .$@%8%@V ~#@@+ ~#@%* x@@Y. -#@%#@@Y x@@Y.=%@@@$- *@@#:~#@%x +%@8: +8@8%@@88@8+ ~#@%*-.:8@%x *@@$- -#@%* .----- =%@V=8@8~ :8@@+ -#@%* *@@Y =%@V+%@#: x@@Y=8%#%@$- *@@%88%@%x +%@8: *%@@@@@@@@%* ~#@@%##8@@%x *@@$- -#@%*.Y#####= V@%+.$@@x :8@8: -#@%* x@@Y .$@%+-$@@x x@@$8@$+8@$- *@@#+:#@%x +%@8: +8@8*#@@#*8@%= ~#@@x~-:8@%x *@@$- -#@%* -~~~~~. +8@8+~Y%@#- +%@8~ -#@%* x@@Y +8@8:~Y@@$- x@@@@8:-8@$- *@@$-.$@%x =%@8: :#@%=.$@@Y.=%@8+ ~#@%= .8@%x *@@$~ ~#@%* Y@@8##8%@%= *@@#~ -#@%* x@@Y Y@@8##8%@%= x@@@%* -8@$- *@@$- *8@%VV8@%Y.~#@@x $@@V x%@#~~#@%= -8@@x :#@@$Y#%@$~ ~#@%+..~V@@$=V8@%* -#@%* x@@Y ~#@8:..~V@@V.x@@@V. -8@#- ~==+ -=xxxx=~ ~=*+. +*=: .+=*~.+*=- +*=~ .+*xxx*:. -==+ -=*==x*=~ .+*=~ ~==: -=*+ -=*+.~**=- =*+
54.81.220.239@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"