font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.81.220.239@honeybii.com ~
  $ cat YJA.jpg.txt

.=: :: -Y+ ~=~ :V: .=~ =x. =+ .: .x: ~=- -~ -=. =x- ~. ~~. -+x+ ~- -. .+- -- ~Y: -+:. .*V*. .+. -=:..-~:+=Y$$YxY===**x=+:~- -=Y: ~x: -*Y=. +*++==*YV$VYYYx*x*=:~~---~::+=*V$$$$#%8*- .+:~ =#x. .-:+*Yx*=++:~--... .-~+=xV$#$x+- -- -:+xYY*=:. .+Y#8#V: -+=. :YY=~. .~=Y$Vx+~..=YY+ . .+~ .~=*: -*V$$$Y+- ~=*+ .~~. -:- -:==: ..-~-... .-=#$+ -+xx: .:*x*+~. :Y+. ~:+*YV$#88%8###Vx=:~. ..-~~:+==:~::~. +##*-..:=+- .-:xY*+- .+*x: -+**=*Y$$##8%@@@@@@%8#Y*===Y$#8%%@@@@%%%%8Y*:. -*##x. -:=x=- *#*. ..-~+**Y#@@@@@@@@@@@@@@8#$VYx**=+:~- *8x . *$: ~$@@@@@@@%%%@@$:. -x#+ .. =8V. +#%%#Vx*=+::=*: -VY. -=x*- ~$$: :=+~. :VV=~~~. ~YV~ *%* ~~~~+*$#+ +8x. .-=#V- ~#V- .x#= .Y#: ~$#: .....:V8Y+::-. *8%Y:~-- ---~::~. . ...~:- ....--~----..~+=*=:-.--:==~-....-+V%@8#Vx**=- :*xV$Vx++*x*=::::+=xVx+---~~--=Y=-. ..--.-~~----~:+:~-~~-.....-~:=xY$$$V#8$x+~...--+xV$YYY*+~~==. ~==+:~-..--+xV$#88Vxx******~-~+*+~~::++~-~....---~~--~++:. .~~----~:=$%8Y+-.-::+x$88=-~:+- .-+=+::~~~~:xV$#$=-..-:*Y$$x++:~--~=x***YV*+++=+~~--~:=*+:::~~~~:::~~:::=Yx*+~.-~~:+=YVVVV$#V+ :V##88##$$#VY*+::~~:*YVY=+=YVVYxx+=Y#######$$####VYYxx*=+:+******xxx*===+=**=++++++:+=**=xYxVx- -~~:::~~-------. -~++:......-~~--~-..-.....------.. .. ... *VxYx. ~x*- ~*YYY*: ~xx- :x*. +x=.+x= :x*. :xYYY*- +xxx- -*xxxxx=.*xxxxxx+ +xxx- ~x*~-*Yx~ =@%:-8@V:x@8:.x%#~Y@8~x%#~.V@$ *@%~:%%x:V@#- -8@%@Y :%@x+#@$-:+Y@8*+~ -8@@@Y =@#-:8@@* =@%++%%= :%%= =%88@%#%$- .V@$~.x@8~=@8: *@8~ ---. *%$Y@8- =%%: V@$. =@#- *@$x@#- =@#=#8%@* =@@$$@%= :%%= =%%%@@%@#- .V@%VV#@8~=@8: *@8~=VVVY..$@=~8@* =@8~ V@$. =@#- .#@=~8@= =@88%=$@* =@%::%@= :%%= +%%=Y@8+$@$..V@$- x@8~=@8: *@8~ +%@Vx8@$. x@8~ V@$. =@#- =%%Yx8@$.=@@@Y.$@* =@8:.$%#*V%#~:8@x x@8-~#@Y-V@$ *@8~~8%V*#%V. V@V::x%%**#%Y. V@$. =@#- V@V::x%%:=@@$- $@* .+:. .:===:. ~+: ~+: -+:.~+~ -+:. .+===:. :+- :+:++~ ~+~ -+: :+- :+--++- ~+-
54.81.220.239@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"