font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.204.169.76@honeybii.com ~
  $ cat poney-rose.jpg.txt

.- .: .++..~+. .-.--:-+::+- .. ..-~~~~~+:*xxx- .. .~:++::~. -:~~~:::+++:==*xx=. -~ -=***x*=:. =*=+++++=**==xxxY+ ~- ~xxxxxY+- +YYxx++=*=+*+=*$V= .=+. -YVYVxx~.::~. +YYYYxY=x=:+::-~~ .:**+-x$$$YY**xYx+~xYYYYYVV$Y==~ ~+YY~=#@#V$$$$$V==VVV$##$$8$*- -+*~ x@%+.:*xYVVYV$$VVYVYxV+. -=~.~xV+ ...... .xx+: ~ .~-- +x~- .... -~.. ..-... .~-- .~~~:~~-......... .~~ . .-----...--~~~~-.-.
34.204.169.76@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"